Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 2. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 19. 2. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Politické angažmá farářů ČCE

Poradní odbor teologický (POT) diskutoval dle zadání synodní rady otázku slučitelnosti povolání kazatele s činností v politických strukturách a konstatoval, že v platných řádech ČCE se této otázky zřejmě dotýká jen obecně formulované ustanovení Řádu pro kazatele 1.6: Církev vyžaduje od kazatelů, aby se zdržovali činnosti, která není v souladu s jejich úřadem nebo je v konání jejich povinností zdržuje nebo ruší. V rozhovoru postupně převládl názor, že aktivní působení ve strukturách politické moci, zejména v oblasti exekutivy, se s činností kazatele neslučuje. Neslučitelný je podle názoru POT souběžný výkon obou činností. POT se také přiklání k názoru, že by bylo záhodno v řádech ČCE přesněji stanovit, které činnosti jsou s „úřadem“ kazatele neslučitelné. Tomu by měl předcházet širší rozhovor v církvi. K druhé části zadání: k úloze politické diakonie dnes, vyšel rozhovor ze shody v názoru, že v této věci nejde o to, zda do veřejného prostoru vstupovat, nýbrž o to, jak to dělat dobře a autenticky křesťansky. POT konstatuje, že k tomu však nelze podat předem žádný návod, vždy k tomu bude patřit hledání a pokusy spojené s rizikem neúspěchu. Synodní rada děkuje POT za rozbor k problematice politického a veřejného angažmá farářů. Považuje rozhovor v církvi o tomto tématu za důležitý a započne jej na setkání s představiteli seniorátních výborů v dubnu 2013. Synodní rada podporuje rozhodnutí kazatelů pracovat v oblastech jako je např. vězeňství, zdravotnictví, školství; působení kazatelů v činné službě ve výkonných orgánech územní samosprávy považuje však synodní rada za problematické. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zveřejnit toto usnesení na webu a pojednat je v časopisu Český bratr.

Farní sbor (FS) ČCE Přelouč - kandidatura Miloše Hübnera

Synodní rada potvrzuje volbu Miloše Hübnera za faráře FS ČCE v Přelouči na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Aši - opakovaná volba Pavla Kučery

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Kučery za faráře FS ČCE v Aši na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Plzeň - Korandův sbor - opakovaná volba Heleny Hamariové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Heleny Hamariové za druhou farářku FS ČCE Plzeň - Korandův sbor na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2018 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba Vojena Syrovátky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 na pracovní úvazek 50% a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Olešnici na Moravě - opakovaná volba Tomáše Jirků

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Jirků za faráře FS ČCE v Olešnici na Moravě na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 na pracovní úvazek 50% a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Hudec Jonatan - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Jonatanu Hudcovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Klášteře nad Dědinou do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 30. 9. 2020.

Horáková Jana - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Jany Horákové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Janě Horákové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Horáková požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Horáckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Horákovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Bušta Jan - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Jana Bušty a její hodnocení. Synodní rada uděluje br. Janu Buštovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Bušta požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Horáckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Buštu do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o stipendium - Lukáš Vyoral

Synodní rada souhlasí s udělením stipendia br. Lukáši Vyoralovi v maximální výši.

Vikariát

Zpráva z praxe - Martina Pumrová

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o tom, že sestra Martina Pumrová, uchazečka o nástup do vikariátu, vykonala předepsanou praxi na sboru v Mariánských Lázních u br. Matouše. Praxe proběhla ve dnech 12. 11. - 3. 12. 2012.

Správa církve

Usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada ukládá L. Valkové připravit materiál pro synod ohledně zajištění péče o české sbory ve východní Evropě po roce 2014

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada doporučuje pozvat na zahajovací bohoslužby 3. zasedání 33. synodu ministryni kultury, předsedkyni PS PČR a předsedu Senátu PČR. Synodní rada dále ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dojednat s dr. Tomáškem jeho působení coby právního poradce synodu během 3. zasedání 33. synodu a obrací se na O. Navrátilovou s prosbou, aby do příštího zasedání synodu přijala místo druhé poradkyně synodu. Synodní rada také ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP) z podnětu předsednictva synodu komplexně pojednat otázku zvukového zaznamenávání plenárních jednání synodu a ukládá ekumenickému oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) promyslet návrh týkající se realizace zasedání synodu na Vsetíně a pozvání domácích i zahraničních ekumenických hostů z přilehlých oblastí (SCEAV, Slovensko, Maďarsko, Polsko).

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Jihočeského, Libereckého a Ústeckého seniorátu.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování - žádost farního sboru (FS) ČCE v Horní Krupé

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 300.000,- Kč na financování projektu rekonstrukce kolny evangelické školy na „Zahradní učebnu“ ve FS ČCE v Horní Krupé z rezervy deponované na spořicím účtu.

Ekumenické vztahy

7. Leuenberský synod 23. - 24. 11. 2012 v Praze

Synodní rada vzala na vědomí zápis a komuniké Leuenberského synodu.

SEK/EKD - mezinárodní ekumenická konference k výročí reformace 2017

Synodní rada deleguje na mezinárodní ekumenickou konferenci k výročí reformace 2017 ve dnech 6. - 10. 10. 2013 v Curychu Gerharda Frey-Reininghause.

Zahraniční hosté na synodu

Ekumenické oddělení navrhuje doplnit seznam pozvaných hostů ještě o Branimíra Bučanoviče, faráře ze Záhřebu, který má na starosti po biskupu Langhovi sbor v Bjeliševaci a zároveň je tajemníkem synody chorvatské reformované církve. Již několikrát projevil velmi živý zájem o navázání spolupráce s ČCE. Synodní rada souhlasí, aby byl na synod pozván Branimír Bučanovič.

Evropská studijní konference o protestantismu v Evropě v Doorn v Holandsku

Protestantská církev v Holandsku spolu s evropským výborem pro světovou misii pořádá konferenci s názvem Budoucnost instituce protestantských církví v Severo-západní Evropě. Základní myšlenkou konference je společné hledání nových cest v moderní kultuře. Jednacím jazykem je angličtina. Synodní rada deleguje na Evropskou studijní konferenci o protestantismu v Evropě ve dnech 24. - 27. 4. 2013 v holandském Doorn Štěpána Brodského, který vyjádřil ochotu se konference zúčastnit.

Saská evangelická luterská církev - vzdělávací kurz pro faráře v Míšni

Evangelická luterská zemská církev Saska zve faráře ČCE na ekumenický vzdělávací kurz s názvem "Stíny reformace - dlouhá cesta k toleranci". Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby hledalo delegáty na vzdělávací kurz pro faráře v Míšni ve dnech 4. - 8. 11. 2013.

Partnerství ČCE v projektu Grundtvik

Evangelická akademie v Berlíně připravuje projekt s titulem "Podporovat společenství proti vyhranění a osamocení ve společnosti" a prosí ČCE o projektové partnerství v souvislosti s žádosti o podporu z programu Grundtvig (prostředky EU). Projekt navazuje na Evropské biblické dialogy a jeho předmětem je 12 seminářů v Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Česku a Rumunsku v období mezi říjnem 2013 a červencem 2015, které organizuje Evangelická akademie v Berlíně. Českobratrská církev evangelická by byla českým partnerem, což znamená, že se na jednotlivých seminářích budou účastnit zástupci ČCE. Tyto cesty budou paušálně hrazené z prostředků EU. Jde o částku 13.200 EURO. Další partneři jsou GEKE, Evangelická luterská diecése Wroclav, evangelický sbor v Soproni (Maďarsko) a evangelická církev a.v. v Mediáš (Rumunsko). Spolupráce v tomto projektu navazuje na dlouholetou spolupráci ČCE v rámci Berlínských biblických týdnů organizace unionovaných církví v Německu. Administrace a organizace projektů bude v režii Evangelické akademie v Berlíně. Žádost má být podaná v únoru 2013. Pro ČCE nevyplynou z tohoto projektu žádné finanční závazky. Synodní rada souhlasí, aby byla ČCE partnerem v projektu Evropských biblických dialogů, který podává Evangelická akademie v Berlíně v programu EU Grundtvik.

Český bratr

Redakční rada časopisu Český bratr

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jana Mamuly na členství v redakční radě Českého bratra a zároveň jmenuje novým členem redakční rady br. Adama Balcara.

Různé

Leták o církvi

Propagační komise synodní rady předkládá synodní radě návrh textu letáku o církvi. Jako základ posloužil text br. Ženatého, ve kterém pak byly zohledněny a zapracovány návrhy členů propagační komise. Synodní rada ukládá D. Ženatému, aby provedl konečnou redakci textu letáku o církvi.