Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 3. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 5. 3. 2013, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Jimramově - kandidatura Jaroslava Coufala

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jaroslava Coufala na místo faráře FS ČCE v Jimramově na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Jaroslava Coufala.

Farní sbor (FS) ČCE v Žatci - kandidatura Jana Veselého

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jana Veselého na místo faráře FS ČCE v Žatci na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 14. 4. 2013 do 13. 4. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Jana Veselého.

Martin Zikmund - žádost o studijní volno

Synodní rada podmínečně uděluje Martinu Zikmundovi dlouhodobé studijní volno v termínu 9. 4. - 26. 7. 2013, podmínka je splněna dodáním písemných vyjádření staršovstva FS ČCE v Libici nad Cidlinou a seniorátního výboru poděbradského seniorátu.

Farní sbor (FS) ČCE Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou - opakovaná volba Mojmír Blažek

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Mojmíra Blažka za faráře FS ČCE v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Kyjově - opakovaná volba Eriky Petříčkové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Eriky Petříčkové za farářku FS ČCE v Kyjově, na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015 na pracovní úvazek 75% a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Přešticích - opakovaná volba Jana Satkeho

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Satkeho za faráře FS ČCE v Přešticích na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn jeho volbě.

Hybská Majdúchová Darina - navýšení pracovního úvazku pastoračního

Synodní rada v této chvíli nehodlá zvyšovat počet míst pastoračních pracovníků do doby vyjasnění celkové "personální strategie“ ČCE. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyrozumět v tomto smyslu FS ČCE v Merklíně u Přeštic.

Jednání s veřejností

Veřejná prezentace církve, mediální činnost synodní rady

Synodní rada vzala na vědomí vyjádření T. Najbrta k blogu synodní rady a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pozvat Tomáše Najbrta k diskusi o blogu do zasedání na 19. 3.

Správa církve

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada schvaluje návrh celocírkevních repartic pro rok 2014 ve výši 4 554 800,- Kč a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit jej 3. zasedání 33. synodu.

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Brněnského, Moravskoslezského, Brněnského, Poděbradského a Východomoravského seniorátu.

Zpráva z vizitace seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ve farním sboru Velenice

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace ve farním sboru Velenice.

Jeronýmova jednota

Občanské sdružení při ČCE v Potštejně - podpora grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu občanského sdružení při ČCE v Potštejně ve výši 754.900,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Ekumenické vztahy

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Synodní rada projednala předložený koncept česko-německé mateřské školky Diakonie ČCE v Chebu, tento záměr vítá a očekává předložení detailnější dokumentace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) sdělit toto usnesení řediteli a dozorčí radě Diakonie ČCE.

Valné shromáždění KEK 3. - 8. 7. 2013 v Budapešti

Synodní rada pověřuje Daniele Ženatého a Gerharda Frey-Reininghause, aby jednali ve věci přípravy valného shromáždění KEK.

Zápis ze schůze poradního odboru ekumenického (POE) ze dne 20. 2. 2013

Synodní rada považuje návrh POE uspořádat „Den partnerství“ za dobrý a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vypracovalo návrh, jak tento den zorganizovat. Synodní rada také pověřuje synodního seniora Joela Rumla, aby projednal otázku ekumenické spolupráce na akci „Noc kostelů“ v rámci Ekumenické rady církví (ERC) a s římskokatolickou církvi.

Rada GEKE v Praze

Sekretariát GEKE sdělil, že rada GEKE by ráda zasedala ve dnech 5. - 8. 12. 2013 v Praze a prosí o pomoc při přípravě tohoto setkání. V pátek 6. 12. by se rada ráda sešla se zástupci českých církví. Synodní rada vítá plán GEKE zasedat v prosinci 2013 v Praze a pověřuje ekumenické oddělení, aby bylo dle potřeb při přípravách setkání nápomocno.

Youth Triennium Presbyterian Church (USA)

Presbyterní církev (USA) pořádá velké setkání mládeže ve dnech 16. - 20. 7. 2013 na Purdue University ve státě Indiana. Zváni jsou též mladí lidé z ČCE. Sbory ČCE, které mají partnerství se sborem Presbyterní církve, byly vyzvány, aby nominovaly delegáty na toto setkání. Setkání bude i příležitostí pro delegáty navštívit partnerské sbory PC(USA). Presbyterní církev, sbory a Czech Mission Network nesou téměř všechny finanční náklady na tuto akci. Ze strany sborů ČCE je navrženo 6 mladých lidí. Synodní rada souhlasí s účastí Marty Dusové, Sáry Fojtů, Kláry Kačenové, Matěje Mrliny, Hany Pospíšilové a Lucie Šimkové na setkání mládeže PC (USA) v červenci 2013.

Zástupce českých církví v zahraničním výboru Kirchentagu

Synodní rada vítá návrh na jmenování sestry Martiny Lukešové do mezinárodního výboru Kirchentagu a zve ji na své příští zasedání 19. 3. k rozhovoru.

Služba M. Trgalové v Church of Scotland

Synodní rada vítá zájem farářky M. Trgalové o roční službu v Church of Scotland a vydává jí doporučení k této službě. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby uskutečnila potřebné kroky v této věci.

Společné čtení Na každý den (NKD)

Synodní rada považuje společné čtení NKD pro rok 2013 za mimořádný projekt k výročí Leuenberské konkordie a nadále hodlá vydávat vlastní NKD. To však nevylučuje, aby se teologové ČCE podíleli na příp. společném projektu NKD jiných církví. Synodní rada podporuje myšlenku, aby NKD pro rok 2015 bylo sestaveno jako výbor z Husova díla a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit návrh grantu a jeho finančního krytí.

Studijní den v rámci bádenského synodu k Heidelberskému katechismu

Synodní rada pověřuje faráře Martina Zikmunda, aby zastupoval ČCE na studijním dnu v rámci synodu Bádenské církve ve dnech 16. - 17. 4. 2013 v Bad Herrenalb.

Slavnost k Heidelberskému katechismu v Heidelbergu

Synodní rada pověřuje faráře Martina Zikmunda, aby zastupoval ČCE na slavnosti 11. 5. 2013 v Heidelbergu.

Různé

Leták o církvi

Propagační komise předkládá synodní radě návrh textu letáku o církvi. Jako základ posloužil text br. Ženatého, ve kterém pak byly zohledněny a zapracovány návrhy členů propagační komise. Pokud synodní rada bude s navrhovaným textem souhlasit, budou zahájeny práce na jeho vydání (také v anglické a německé verzi). Synodní rada ukládá D. Ženatému, aby do příštího zasedání synodní rady 19.3., provedl konečnou redakci textu letáku o církvi.