Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 3. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 19. 3. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Zaměstnanecký poměr kazatelek na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnanecký poměr kazatelů na dobu neurčitou

Poradní odbor synodní rady organizačně-právní (POOP) předložil synodní radě návrh pro synod na změnu Církevního zřízení § 12 v tomto znění: „Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12. Do CZ § 12 se vkládá nový odst. 14 v tomto znění:

14. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle odst. 10 písm. d) církevního zřízení." Synodní rada souhlasí s návrhem předloženým POOP a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jej v patřičné formě předložila 3. zasedání 33. synodu.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada potvrzuje volbu Blahoslava Matějky za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Horních Vilémovicích - kandidatura A. Němce

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Aloise Němce za kazatele FS ČCE Horní Vilémovice na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Předhradí - opakovaná volba Heleny Junové

Synodní rada potvrzuje volbu Heleny Junové za farářku FS ČCE v Předhradí na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Martin Zikmund - žádost o studijní volno

Synodní rada revokuje své usnesení ze dne 5. 3. 2013 a uděluje Martinu Zikmundovi dlouhodobé studijní volno v termínu 9. 4. - 8. 7. 2013.

Tomáš Vítek - rezignace na členství v poradním odboru a komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů

Synodní rada bere na vědomí rezignace Tomáše Vítka na předsednictví i členství v poradním odboru pro vzdělávání kazatelů a komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů s platností k 31. 5. 2013. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) posoudit účelnost paralelní existence poradního odboru pro vzdělávání kazatelů (POVzK) a komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů (KCVzK) (mají prakticky totožnou náplň práce) a dopady příp. zrušení POVzK; od toho se pak bude odvíjet obsazení funkce předsedy POVzK, resp. KCVzK.

Farní sbor (FS) ČCE v Horních Dubenkách - opakovaná volba Tomáše Vítka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Vítka za faráře FS ČCE v Horních Dubenkách na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Telecím - opakovaná volba Lukáše Pešouta

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Lukáše Pešouta za faráře FS ČCE v Telecím na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Čašková Ester - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada uděluje ses. Ester Čaškové dlouhodobé studijní volno v termínu 1. 4. - 30. 6. 2013.

Správa církve

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Poradní odbor synodní rady organizačně-právní (POOP) plní usnesení SR č. 2 z 5. 2. 2013 předložením návrhu na změnu Církevního zřízení § 26 a související změnu Řádu o správě církve čl. 50. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 26. Z Církevního zřízení § 26 se vypouští odstavec 15 tohoto znění: "Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře." Následující odstavce se příslušně přečíslují. Současně synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 33. synodu předložila související návrh změny Řádu o správě církve čl. 50. Synodní rada souhlasí s návrhem předloženým POOP a ukládá ÚCK, aby jej v patřičné formě předložila 3. zasedání 33. synodu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Pražského, Brněnského, Jihočeského a Poličského seniorátu.

Organizační řád Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) - od 1. 4. 2013

Synodní rada s účinností od 1. 4. 2013 schvaluje nový organizační řád ÚCK a ruší platnost stávajícího organizačního řádu ÚCK.

Jmenování M. Sklenářové náměstkyní vedoucího tajemníka pro výchovu a vzdělávání

Synodní rada s účinností od 1. 4. 2013 jmenuje Mgr. Martinu Sklenářovou do pozice náměstkyně vedoucího tajemníka pro výchovu a vzdělávání.

Ekumenické vztahy

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Synodní rada souhlasí s podporou projektu Diakonie ČCE česko-německé mateřské školy v Chebu. Synodní rada požaduje zřízení kuratoria, ve kterém bude zastoupen farní sbor (FS) ČCE v Chebu, Diakonie ČCE, Ústřední církevní kancelář (ÚCK), němečtí partneři a město Cheb.

Setkání evropských představitelů WCRC v Aténách 7. - 9. 3. 2013

Pavel Ruml podává synodní radě zprávu o své účasti na setkání v Aténách, přikládá zpráva generálního tajemníka WCRC.

Synod Valdenské církve, srpen 2013, Torre Pellice

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo vhodného delegáta.

Synod saské církve, duben 2013, Drážďany

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo vhodného delegáta.

Slavnost k výročí Leuenberské konkordie ve Wittenbergu

Evangelická církev ve středním Německu (EKM) zve k příležitosti výročí Leuenberské konkordie na slavnostní bohoslužbu v evangelickém městském kostele ve Wittenbergu a na následnou slavnost v evangelické akademii. Tato slavnost se koná 14. 4. 2013 a je zároveň ukončením synodu EKM. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo vhodného delegáta.

Evangelická akademie

Konzervatoř Evangelické akademie (KEA) Olomouc - dodatek ke zřizovací listině - doplňková činnost

Synodní rada schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny školské právnické osoby Konzervatoř Evangelické akademie.

Křesťanská služba

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu křesťanské služby (FKS) - Lýdia Mamulová

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku z Fondu křesťanské služby ses. Lýdii Mamulové.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Petr Brodský

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku z Fondu křesťanské služby br. Petru Brodskému.

Diakonie ČCE

Rádce pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE

Synodní rada schvaluje dokument "Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE" a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat jej sborům.

Stanovování mzdových a dalších pracovněprávních podmínek řediteli Diakonie ČCE

Synodní rada stanovuje smluvní mzdu ředitele Diakonie ČCE na dobu do 28. 2. 2014 ve výši odpovídající rozpočtu Diakonie ČCE na rok 2013.

Různé

Leták o církvi

Synodní rada schvaluje text letáku o církvi.