Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 2. 4. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 2. 4.2013, které je možno zveřejnit

Sbory a pracovníci

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada děkuje L. Benešovi za vyjádření ke studijnímu plánu ses. K. Rybárikové. Synodní rada neuděluje ses. jáhence Rybárikové výjimku možnou dle ŘK čl. 10 odst. 2 a neuděluje jí osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE. Synodní rada zorganizuje přezkoušení ses. Rybárikové, na jehož základě by synodní rada znovu přezkoumala možnost udělení osvědčení k ordinované službě farářky v ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE Děčín - kandidatura Tomáše Matějovského

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Tomáše Matějovského za faráře FS ČCE v Děčíně na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Javorník nad Veličkou - kandidatura Petra Kulíka

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Kulíka za faráře FS ČCE v Javorníku nad Veličkou na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Litoměřicích - opakovaná volba Z. Bárty

Synodní rada potvrzuje volbu Zdeňka Bárty za faráře FS ČCE v Litoměřicích na období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Zábřehu - kandidatura V. Stejskala

Synodní rada potvrzuje volbu Vlastislava Stejskala za faráře FS ČCE v Zábřehu na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Šumperku - opakovaná volba H. Ducho

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Hany Ducho za farářku FS ČCE v Šumperku na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Krnově - opakovaná volby R. Rosického

Synodní rada potvrzuje volbu Radovana Rosického za jáhna FS ČCE v Krnově na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Vanovicích - opakovaná volba Pavla a Lenky Freitingerových

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Freitingera za prvního faráře FS ČCE ve Vanovicích na období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada potvrzuje volbu Lenky Freitingerové za druhou farářku FS ČCE ve Vanovicích na období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada bere na vědomí, že v období od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2014 bude pracovní úvazek Lenky Freitingerové v rozsahu 33%.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada potvrzuje volbu Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 na pracovní úvazek 33%.

Farní sbor (FS) ČCE v Kyjově - opakovaná volba Eriky Petříčkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Eriky Petříčkové za farářku FS ČCE ve Kyjově na období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015 na pracovní úvazek 75%.

Farní sbor (FS) ČCE v Domažlicích - opakovaná volba Petra Grendela

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Petra Grendela za faráře FS ČCE v Domažlicích na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Bargár Pavol - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Pavla Bargára a její hodnocení. Synodní rada uděluje br. Pavlu Bargárovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Bargár požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Pražského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Bargára do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi - Juliana Rampich-Hamariová

Synodní rada souhlasí se zapsáním Juliany Rampich-Hamariové mezi kandidáty služby v církvi.

Správa církve

Usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada schvaluje základní ideu předložených zpráv o plnění usnesení č. 8b, 40 a 45. Synodní rada dopracuje zprávy tak, aby v zasedání 16. 4. bylo schváleno jejich definitivní znění.

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada navrhuje rozšířit okruh poradců pro 3. zasedání 33. synodu (tisk č. 4) o Kláru Černou - programovou pracovnici pro církevní rekreační střediska ČCE; oproti loňskému roku nenavrhuje synodní rada povolání za poradce koordinátora supervize kazatelů ČCE (nyní Lýdia Mamulová) a vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK Evy Benešové (OVV zastoupí náměstkyně pro výchovu a vzdělávání Martina Sklenářová). Synodní rada schvaluje tisky č. 16, 17, 18 (v rozpracované podobě), 18/1, 18/2 a 22 předložené v příloze č. 4. Synodní rada bere na vědomí zprávy předložené v tiscích č. 7, 8C, 10B a C, 11B, 13 a 15 v příloze č. 4. Synodní rada ukládá odpovědným osobám dokončit své úkoly vůči synodu tak, aby synodní rada v zasedání 16. 4. schválila zbývající materiály. Tisk 18/4 /Platový řád ČCE/ synodní rada ukládá zpracovat E. Zadražilové a M. Kocandovi. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit volbu Pavla Juna za faráře pro mládež. Synodní rada určuje povolání na dobu 3 let, úvazek ve výši 100%. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit v této souvislosti možné organizační změny spočívající v rozdělení pracovních pozic faráře pro mládež a vedoucí oddělení mládeže.

Zápis ze zasedání seniorátního výboru Ústeckého seniorátu ze dne 11.3.2013

Synodní rada vzala zápis na vědomí.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Královéhradeckého SV z vizitace ve FS Třebechovice p.O. a zprávu Poděbradského SV z vizitace ve FS Mšeno.

Jeronýmova jednota

Projektkatalog GAW 2014 - projekt farního sboru (FS) ČCE v Přešticích

Synodní rada doporučuje projekt FS ČCE v Přešticích k zařazení do Projektkatalogu GAW 2014.

Rekreační střediska

Daniela Hamrová - rezignace na členství v kuratoriu HD Herlíkovice

Synodní rada přijímá rezignaci Daniely Hamrové na členství v kuratoriu Horského domova Herlíkovice.

Středisko Sola fide Janské Lázně

Synodní rada souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s městem Janské Lázně za účelem realizace zateplení objektu mateřské školky.

Ekumenické vztahy

Zástupce českých církví v zahraničním výboru Kirchentagu

Synodní rada souhlasí s tím, aby Martina Lukešová zastupovala české církve v mezinárodním výboru Kirchentagu a pověřuje br. synodního seniora a ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby o tom jednali v české ekumeně a s výborem Kirchentagu.

Společné čtení Na každý den

Synodní rada zve do zasedání 16. 4. br. Richarda Vlasáka k rozhovoru o možné spolupráci na publikaci k výročí M. J. Husa v roce 2015. Synodní rada odkládá rozhodnutí o předloženém inzerátu na dobu po rozhovoru s R. Vlasákem.

Rekreace v Německu a Maďarsku pro rok 2013

Synodní rada rozhoduje ve věci rozdělení rekreačních pobytů pro rok 2013 takto: Lubmin 11.7. - 24.7.: Václav Hurt s rod. (náhradník M. Hamari). Lubmin 5.9. - 18.9.: Petr Chlápek s rod. Hüttengrund 29.7. 9.8.: Jan Lukáš s rod., Darina Hybská Majdúchová s rod. Kurort Gohrisch 9.7. - 30.7.: manželé Bískovi, manželé Hájkovi. Révfülöp 22. - 28.7.: manželé Potočkovi. Révfülöp 29.7. - 4.8.: Marek Lukášek s manželkou. Révfülöp 26.8. - 1.9.: Jana Kadlecová s manželem.

Církevní den Lužických Srbů 22. - 23. 6. 2013 v Delnim Wujězdźe/Uhyst an der Spree

Synodní rada deleguje na Církevní den Lužických Srbů v Delnim Wujězdźe/Uhyst an der Spree synodního seniora J. Rumla.

Studijní cesta pro ekumenické partnery 28. 4. - 8. 5. 2013

Synodní rada souhlasí s plánem uskutečnit studijní cestu pro ekumenické partnery.

Martin Luther Bund - jazykové kurzy v Erlangen

Synodní rada deleguje Romana Mazura na kurz němčiny Martin-Luther-Bundu v Erlangen 20. 8. - 13. 9. 2013.

Stipendium EKHN na postgraduální studium Jonáše Plíška

Synodní rada doporučuje Jonáše Plíška na udělení stipendia Martina Niemöllera EKHN a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby toto doporučení organizačně zajistilo.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Alice Pištorová

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Alici Pištorové z Fondu křesťanské služby.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Lýdia Mamulová

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Lýdii Mamulové z Fondu křesťanské služby.

Péče o uprchlíky

Žádost o souhlas s pořádáním sbírky na pomoc uprchlíkům ze Sýrie

SHRP Diakonie ČCE zasílá synodní radě poděkování za podporu projektu pomoci uprchlíkům ze Sýrie. SR jednak uvolnila 150.000,- Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci a jednak vyhlásila v rámci ČCE dobrovolnou sbírku. Výtěžek této sbírky ve výši 241.969,- Kč bylpoukázán SHRP 25. 2. 2013. Své poděkování zaslal také Světový luterský svaz - oba dopisy v jsou v příloze č. 2. Zástupci SLS, jmenovitě pan Roland Schlott (odpovědný za humanitární pomoc v Asii) a paní Petra Feil (odpovědná za kvalitu programů) se 2. 4. ve 14:15 hodin sešli synodní radou ke krátkému rozhovoru. Byl přítomen též Jan Dus a Anna Jiříčková - pracovnice SHRP.

Různé

Žádost o příspěvek z Fondu pro vdovy - Hana Čepová

Synodní rada uděluje ses. Haně Čepové příspěvek z Fondu pro vdovy.

Rekreace seniorů - Chotěboř 2013

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro vdovy a vdovce, kteří se zúčastní rekreace v Chotěboři, v maximální výši 145,- Kč/os/den z prostředků Fondu pro vdovy.