Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16. 4. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 16. 4. 2013, které je možné zveřejnit


Sbory a pracovníci

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada určuje okruhy rozhovoru s K. Rybárikovou za účelem zjištění její způsobilosti pro udělení osvědčení k ordinované službě farářky v ČCE: biblistika, evangelická teologie, církevní dějiny, religionistika, orientace v řádech ČCE. Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby pozval do komise, před níž se bude konat rozhovor s K. Rybárikovou, učitele ETF UK L. Beneše, J. Mrázka, P. Slámu a P. Macka. Rozhovoru se budou dále účastnit členové synodní rady. Synodní rada ukládá statutárním zástupcům ČCE pozvat ses. Rybárikou k rozhovoru s ysvětlením zvoleného postupu. Jako termín rozhovoru bude navržen 10. nebo 24. červen 2013 (tj. pondělí před zasedáním synodní rady).

Farní sbor (FS) ČCE v Kladně - opakovaná volba Daniely Brodské

Synodní rada potvrzuje volbu Daniely Brodské za farářku FS ČCE v Kladně na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - opakovaná volba Olgy Tydlitátové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Olgy Tydlitátové za druhou farářku FS ČCE v Brně I na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Moravská Třebová - kandidatura Ivo Davida

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Ivo Davida za kazatele FS ČCE v Moravské Třebové na období od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Písku - opakovaná volba Jiřího Ježdíka

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Ježdíka za faráře FS ČCE v Písku na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Olešnici na Moravě - opakovaná volba Tomáše Jirků

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Jirků za faráře FS ČCE v Olešnici na Moravě na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Horních Dubenkách - opakovaná volba Tomáše Vítka

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Vítka za faráře FS ČCE v Horních Dubenkách na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Zikmund Marek - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Marku Zikmundovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Boskovicích do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 7. 2021.

Farní sbor (FS) ČCE v Přerově - kandidatura Marka Zikmunda

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Marka Zikmunda za faráře FS ČCE v Přerově na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Černošíně - opakovaná volba Jiřího Marvána

Synodní rada konstatuje, že vzhledem k nedodržení řády stanovených podmínek pro opakovanou volbu, nelze vydat pokyn k opakované volbě br. Jiřího Marvána za faráře FS ČCE v Černošíně. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby vyjasnila se sborem tuto situaci.

Seniorátní výbor (SV) Západočeského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury Petra Chamráda

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Petra Chamráda na místo seniorátního faráře Západočeského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Správa církve

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada bere na vědomí tisk č. 12, schvaluje po úpravách tisk 18, schvaluje po úpravách tisk 18/1. Synodní rada bere na vědomí také závěry z jednání se členy předsednictva synodu ČCE v Janských Lázních: závěrečné bohoslužby synodu budou ve sboru v Kobylisích, kázat bude generální sekretář presbyterní církve v Koreji Lee, sbírka při úvodních bohoslužbách bude věnována na výročí Bible kralické (bližší určení navrhne G. Frey-Reininghaus), synodní rada po dohodě s předsednictvem synodu ČCE pozve na úvodní synodní bohoslužby premiéra Nečase a ministryni kultury Hanákovou, synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby na žádost předsednictva synodu provedla aktualizaci nákladů ve Vsetíně.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Poděbradského, Brněnského a Východomoravského seniorátu.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru (SV) Poděbradského seniorátu ve farním sboru (FS) v Předhradí ze dne 19.3.2013

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE ve Vanovicích – žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 978.648,- Kč na profinancování projektu – opravu havarijního stavu krovu a střechy věží kostela FS ČCE ve Vanovicích z rezervy deponované na spořicím účtu.

Výchova mládeže

Hledání celocírkevního faráře mládeže

Synodní rada schvaluje, aby pozici vedoucího oddělení mládeže (OM) Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) dále vykonávala sestra farářka Olga Mrázková na 0,75 úvazku. Synodní rada schvaluje prodloužení pracovní smlouvy sestře Martě Keřkovské v pozici samostatný referent OM od 12. 10. 2013 na 0,75 úvazku a souhlasí, že se navýší v oddělení mládeže celkově úvazkovost o 0,5. Synodní rada bere na vědomí dobu povolání bratra faráře Pavla Juna v pozici celocírkevního faráře pro mládež od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada odkládá rozhodnutí v této věci na příští zasedání synodní rady 30. 4. 2013.

Ekumenické vztahy

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Za Ústřední církevní kancelář (ÚCK) byli jmenováni do kuratoria Cheb František Straka za stavební oblast a Gerhard Frey-Reininghaus za česko-německou oblast. Ostatní subjekty byly osloveny, aby své zástupce jmenovaly.

Studijní kurzy Pullach

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jaromíra Strádala.

Žádost o uvolnění na jazykový kurz - D. Hamrová

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Daniely Hamrové, která svůj pobytu ve Skotsku považuje za velmi přínosný nejen v oblasti jazykové, ale i v oblasti kontaktů se skotskou církví a sborem v Palmerston Place Church. Z rozhovoru s Ianem Alexandrem a dalšími jeho kolegy z World Mission Council bylo evidentní, že skotská církev stojí o navázání přerušených kontaktů, chce je pěstovat a hledá možnosti další spolupráce. Jedním z nápadů byla spolupráce v rovině církevní hudby. Skotská církev je připravena podpořit službu Magdalény Trgalové s rodinou v některém ze svých uprázdněných sborů. Daniela Hamrová a Gerhard Frey-Reininghaus poděkovali, i za synodní radu, skotské církvi za umožnění tohoto pobytu.

Společné čtení Na každý den (NKD)

Synodní rada se kloní k tomu, aby NKD 2015 bylo zpracováno obvyklým způsobem a v obvyklé podobě s tím, že autoři budou požádáni, aby ve svých textech pracovali s myšlenkami M. J. Husa a citáty z jeho děl. Synodní rada přijímá podnět R. Vlasáka připravit vydání Husovy Postily v moderní češtině, podrobnosti se vyjasní při příštím setkání.

Synod Valdenské církve, srpen 2013, Torre Pellice

Synodní rada deleguje na synod Valdenské církve 25. - 30. srpna 2013 Pavla Stolaře s manželkou.

Synod saské církve, duben 2013, Drážďany

Synodní rada schvaluje delegaci Martiny Šerákové na synod saské církve 12. - 15. 4. 2013 v Drážďanech.

Slavnost k výročí Leuenberské konkordie ve Wittenbergu

Ekumenickému oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) se nepodařilo najít delegáta na synod EKM ani na slavnost k výročí Leuenberské konkordie a zaslalo do Magdeburgu omluvu.

Návštěva Církevní rady SCEAV v Praze 18. března 2013

Na pozvání synodní rady přijela rada Církevní rada SCEAV z Českého Těšína do Prahy. Setkání se uskutečnilo v Husově domě a hovořilo se o situaci v obou církvích, mimo jiné i po podpisu smluv se státem, o spolupráci našich církví na území Slezska, projednávaly se společné oslavy církevních výročí v příštích letech.

Dokument poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) o pluralitní společnosti

Synodní rada odkládá rozhodnutí o dokumentu a nakládání s ním na příští zasedání synodní rady 30. 4. 2013.

Synod Maďarské reformované církve v Debrecenu 28. - 29. 6. 2013

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby zaslalo organizátorům synodu omluvu s patřičným zdůvodněním.

Ekumenická porota na 48. MFF Karlovy Vary

Synodní rada souhlasí s podporou recepce v rámci 48. MFF KV ve výši 3 000 Kč a deleguje L. Valkovou a P. Kašpara, aby při ní zastoupili ČCE.

GEKE - pracovní skupina Etika - J. Halama

Synodní rada souhlasí se jmenováním Jindřicha Halamy do pracovní skupiny GEKE s tématem Etika a je připravena podpořit jeho práci do jisté míry i finančně.

Bad Alexandersbad - společný program k M. J. Husovi

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby hledalo zástupce ČCE na přípravu semináře věnovaného výročí M. J. Husovi v Bad Alexandersbad.

Ekumenická husovská komise - jmenování P. Smetany

Synodní rada pověřuje Pavla Smetanu, aby se zapojil do práce ekumenické husovské komise na přípravách oslav výročí M. J. Husa.

Evangelická akademie

Nakládání se sbírkou na EA

Synodní rada žádá správní radu NFPCŠ a M. Sklenářovou, aby během května 2013 připravili model spolupráce NF s fundraiserkou Ústřední církevní kanceláře (ÚCK).