Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30. 4. 2013

Vybrané body ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 30. 4. 2013, které je možné zveřejnit

Vyznání a život církve

Výročí 2013 - 2018

Komise pro církevní výročí prošla určitými změnami, mimo jiné souvisejícími i se změnou koordinátora oslav výročí v Kralicích. Tím se nyní stal Petr Bruna. Z praktických důvodů bylo přijato do komise několik nových spolupracovníků, takže komise nyní pracuje ve složení: Joel Ruml, Lia Valková, Martin Kocanda, Gerhard Frey-Reininghaus, Oliver Engelhardt, Tomáš Najbrt, Eva Benešová, Jan Čapek, Pavel Ruml, Pavel Keřkovský, Frank Pfeifer, Monika Voženílková, Daniela Hamrová, Petr Bruna, Jiří Tengler, Štěpán Groll, Dana Ženatá. Hostem komise je Marek Toušek z agentury pro rozvoj cestovního ruchu (Magni). Synodní rada vzala tyto informace na vědomí.

Sbory a pracovníci

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada bere na vědomí reakci P. Macka a ukládá statutárním zástupcům ČCE, aby k rozhovoru s K. Rybárikovou přizvali J. Štefana z ETF UK.

Farnísbor (FS) ČCE v Rumburku - opakovaná volba C. Šimonovské

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Constance Šimonovské za druhou farářku FS ČCE v Rumburku na období od 1.10.2013 do 30.9.2023 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Žatci - kandidatura Jana Veselého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jana Veselého za kazatele FS ČCE v Žatci na období od 14. 4. 2013 do 13. 4. 2014 na plný pracovní úvazek.

Tomáš Vítek - rezignace na členství v poradním odboru a komisi pro celoživotní vzdělávání

Synodní rada ruší k 31. 5. 2013 poradní odbor pro vzdělávání kazatelů s tím, že tuto oblast bude nadále spravovat v řádech zakotvená Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů. Vyrozumění stávajících členů POVzK s vysvětlením důvodů vedoucích ke zrušení poradního odboru vyřídí pověřený člen synodní rady. Synodní rada jmenuje předsedou Komise pro celoživotní vzdělávání k datu 1. 6. 2013 Petra Galluse.

Feigl Marek - rezignace na povolání kazatele ve Farním sboru ČCE Opatovice

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Marka Feigla na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2013. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE Opatovice a seniorátní výbor Chrudimského seniorátu o rezignaci bratra Feigla na povolání kazatele v církvi a o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru. Statutární zástupci ČCE pozvou Marka Feigla k rozhovoru.

Fakulta a bohoslovci

E. Pospíšilová - žádost o zpřístupnění podkladů pro diplomovou práci

Synodní rada souhlasí se zpřístupněním materiálů dokumentujících vytváření Dodatku k Evangelickému zpěvníku mladších 30 let studentce ETF Elišce Pospíšilové za účelem zpracování diplomové práce dle pravidel stanovených spisovnou ÚCK.

Žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi - Dan Páleník

Synodní rada souhlasí se zapsáním Dana Páleníka mezi kandidáty služby v církvi.

Žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi - Jiří Kučera

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Jiřího Kučery mezi kandidáty služby v církvi.

Správa církve

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada schvaluje tisky 5, 8A, 11A (po úpravách v rámci zasedání), 18/6, 20, 21 a přílohu k návrhu č. 17 z tisku 16. Synodní rada bere na vědomí tisk 10A (zpráva Diakonie ČCE). Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby ty ze schválených tisků, o nichž má jednat právní či hospodářská komise synodu, zaslala obratem členům těchto komisí. Synodní rada pověřuje E. Zadražilovou, aby zorganizovala prohlídku objektu v Malešicích za účasti arch. Davida Vávry.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání: Chrudimského, Poličského a Ochranovského seniorátu

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE Klášter nad Dědinou, Farní sbor (FS) ČCE Horní Krupá – podpora grantového financován

Synodní rada souhlasí s prodloužením lhůty splatnosti půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Klášteře nad Dědinou do 31. 8. 2013.

Příspěvek z ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2013

Synodní rada odkládá rozhodnutí o určení prostředků na opravu církevního majetku na první zasedání po synodu, tj. na 11. červen. Synodní rada nemá proti návrhu ÚP JJ na rozdělení těchto prostředků námitek a doporučuje řešit aktuální potřebu jmenovaných sborů, do rozhodnutí synodu, překlenovací půjčkou z prostředků JTD.

Vězeňská služba

Žádost o povolení vykonávání vězeňské duchovenské péče - Karel Cuchal

Synodní rada pověřuje bratra Karla Cuchala duchovenskou službou ve věznici v Plzni - Borech, a to na dobu určitou 4 let od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2017.

Hospodářské věci - vnitřní

Žádost o půjčku z automobilového fondu - Pavel Prejda

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky z automobilového fondu bratru Pavlu Prejdovi za standartních podmínek.

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pozvat zástupce o.s. SEM Přátelé Herlíkovic k úvodnímu jednání za účelem vyjasnění vzájemných očekávání. Synodní rada očekává informaci o tomto jednání do zasedání 28. 5.

Ekumenické vztahy

Württemberská církev

Synodní rada bere na vědomí program návštěvy W. Strohala a za synodní radu předpokládá účast Daniele Ženatého, dle domluvy s ekumenickým oddělením.

Studijní kurzy Pullach

Synodní rada bere na vědomí zprávu H. Ducho. Synodní rada souhlasí s účastí J. Tenglera na semináři v Pullach v termínu 7. - 18. října 2013 s tématem Gottesdient der Zukunf.

D. Ženatá - stáž v Evangelisches Gemeindeblatt in Württemberg

D. Ženatá podává po svém návratu zprávu. Stáž hodnotí jako zajímavou, inspirativní a přínosnou.

Dokument poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) o pluralitní společnosti

Synodní rada přijímá dokument poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti POSM o pluralitní společnosti a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jej, s úvodním vyjádřením synodní rady, zveřejnila standardním způsobem.

Fastenopfer 2014

Synodní rada předběžně schvaluje oba projekty (rekonstrukce fary v Jičíně a pořízení jedněch digitálních varhan) za předpokladu, že dar z Fastenopfer bude možno užít na pořízení varhan (ekumenické odd.ÚCK již vzneslo tento dotaz).

ČT Brno - cyklus o majetkovém vyrovnání

Synodní rada souhlasí se záměrem zapojit se do cyklu ČT o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, v úvahu přicházejí tyto případy:

1. navrácení 3,2 ha polností středisku Diakonie ČCE v Myslibořicích 2. navrácení budovy domova pro seniory v Kostelci nad Černými Lesy (majetek někdejší České Diakonie). Další možnosti: navrácení polností středisku Diakonie ČCE v Sobotíně (zřejmě již vyřešeno), navrácení budov FS ČCE v Ostravě a Děčíně (není známo historické pozadí).

Řídící výbor Ekumenické rady církví

Synodní rada bere na vědomí zprávu z ŘV ERC a pověřuje Petru Petříčkovou zastoupením ČCE v přípravném týmu ERC Modlitba za domov.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Monika Voženílková

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Monice Voženílkové z Fondu křesťanské služby.

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Gabriela Fraňková Malinová

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Gabriele Fraňkové Malinové z Fondu křesťanské služby.

Různé

Zpráva z jednání valného shromáždění ČBS 2013

Dne 23. 4. 2013 se konalo valné shromáždění České biblické společnosti. ČCE zastupoval řádně zvolený delegát br. Martin Fér, který nyní podává o jednání valného shromáždění synodní radě zprávu. V ní br. Fér konstatuje, že na programu byly běžné provozní záležitosti, valné shromáždění schválilo zprávy o činnosti a hospodaření ČBS. M. Fér závěrem konstatuje, že dle jeho dojmu ČBS pracuje velmi dobře.