Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14. 5. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 14. 5. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada bere na vědomí vyjádření prof. Štefana podpořené doc. Mrázkem a revokuje své rozhodnutí pozvat ses. Rybárikovou k rozhovoru. Synodní rada doporučuje ses. Rybárikové dospět k udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE cestou absolvování navazujícího magisterského studia oboru Evangelická teologie na ETF UK.

Farní sbor (FS) ČCE Vsetín-Horní sbor - opakovaná volba Stanislava Mikulíka

Synodní rada potvrzuje volbu Stanislava Mikulíka za jáhna (2. kazatele) FS ČCE Vsetín-Horní sbor na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Růžďce - kandidatura Jany Kadlecové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Jany Kadlecové za farářku FS ČCE v Růžďce na období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou - opakovaná volba Mojmír Blažek

Synodní rada potvrzuje volbu Mojmíra Blažka za faráře FS ČCE v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou na období od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2014 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Přešticích - opakovaná volba Jana Satkeho

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Satkeho za faráře FS ČCE v Přešticích na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Domažlicích - opakovaná volba Petra Grendela

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Grendela za faráře FS ČCE v Domažlicích na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Černošíně - kandidatura Jiřího Marvána

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jiřího Marvána na místo faráře FS ČCE v Černošíně na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2016. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Jiřího Marvána.

Fakulta a bohoslovci

E. Pospíšilová - žádost o zpřístupnění podkladů pro diplomovou práci

Synodní rada zpřesňuje své usnesení z 30. 4. 2013 a souhlasí se zpřístupněním těchto materiálů studentce ETF UK Elišce Pospíšilové: složení POCHZ (1996,1998), ustavení Komise pro přípravu dodatku k EZ (jmenovací dekrety), zápisy ze schůzí POCHZ (1996, 1999, 2000) obsahující zprávy o pracích na Dodatku k EZ a související korespondence (převážně organizačního charakteru, 1996 - 2000).

Vikariát

Rozmístění vikářů a vikářek k mentorům - vikariát 2013 / 2014

Komise pro vikariát předkládá synodní radě návrh rozmístění vikářů a vikářek k mentorům/mentorkám v roce 2013/2014:

Martina Čapková - mentor: Marta Zemánková, Praha 4 - Nusle (bydlení ve vlastním bytě)

Arthur M. Eberson- mentor: Ivo Mareš, Praha 5 - Smíchov (bydlení ve vlastním bytě)

Anna Halamová - mentor: Filip Susa, Liberec (bydlení se řeší)

Maroš Klačko - mentor: Jakub Keller, Horní Čermná (bydlení na faře)

Jakub Malý - mentor: Roman Mazur, Praha 8 - Libeň (bydlení ve vlastním bytě)

Ludmila M. Mikšíková - mentor: David Nečil, České Budějovice (bydlení ve vikárce ve sboru)

Petra Náhlovská - mentorka: Eva Šormová, Praha - ochranovský sbor (bydlení ve vlastním bytě)

Emílie Ouzká - mentor: Štěpán Brodský, Hradec Králové (bydlení ve vlastním bytě)

Alexandra Prčíková - mentor: Ondřej Macek, Nosislav (bydlení kombinované v Nosislavi a doma)

Martina Pumrová - mentor: Karel Šimr, Chrást u Plzně (bydlení ve vlastním bytě)

Synodní rada souhlasí s rozmístěním vikářů a vikářek dle návrhu komise pro vikariát.

Správa církve

Příprava 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada schvaluje tisky 18/4 a 18/5, podklady pro tisk 18/7 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vytvořit z nich výsledný tisk. Synodní rada bere na vědomí měsíční časový snímek práce faráře mládeže vypracovaný P. Junem.

Změna organizační struktury Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) k 1. 5. 2013

Synodní rada schvaluje změnu organizačního řádu Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) s okamžitou účinností.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zápis ze zasedání seniorátního výboru: Pražského, Chrudimského a Východomoravského seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Pronájem bytu č. 12 ve Wintrově ul. 15 – Jana Bodnárová

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12 ve Wintrově 15 s paní Janou Bodnárovou dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Ekumenické vztahy

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Kuratorium Cheb bylo jmenováno v tomto složení: za sbor Cheb: P. Hejzlar, M. Karas, P. Šebesta, za západočeský seniorát: P. Braha, za Ústřední církevní kancelář (ÚCK): F. Straka, G. Frey-Reininghaus, za Diakonii ČCE: D. Šourek. Z české církevní strany tedy již byli jmenováni všichni, chybí ještě zástupce města Cheb a zástupce německé strany.

Kirchentag 2013, 1. - 5. 5. 2013 Hamburk

Kirchentag v Hamburku se zdařil, prezentace ČCE probíhala v rámci Trhu možností na třech místech: spolu s německými a slovenskými kolegy představovala ČCE i na jednom stánku svá rekreační střediska (k tomu byla vydána velmi hezká brožurka s informacemi), na stánku ERC byl tématem M. J. Hus, na dalším stánku byly pod vedením P. Chamráda představeny česko-německé přeshraniční iniciativy západočeského seniorátu a církevní oblasti Bayreuth a kromě toho také nové DVD o Přemyslu Pitterovi. V pátek večer proběhl ve sboru v Harburgu česko-německý večer, konaly se bohoslužby s večeří Páně a kázáním posloužil M. Frydrych. Organizačně tento večer převzala ERC pod vedením P. Brodského, zúčastnilo se více než sto lidí.

1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - Branč 5. 7. 2013

Synodní rada souhlasí s rozšířením programu o odpolední návštěvu v Brezové pod Bradlom. Oslav na Branči a v Brezové se zúčastní J. Ruml, P. Stolař, M. Kocanda (příjezd z Velehradu), L. Valková, G. Frey-Reininghaus, s účastí dále počítá E. Zadražilová s manželem. Vedení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) vyzve pracovníky, případn členy pražských sborů, k účasti na oslavách v Branči. Zprávu o tom podá do zasedání 11. 6.

Konsultace KEK o lidských právech, Brusel 21. - 22. 2. 2013

Daniel Bartoň podává zprávu. Účastníci vyslechli několik příspěvků ohledně lidských práv v oblasti náboženské svobody, autonomie církví či organizace církví v oblasti veřejného práva. D. Bartoň se zúčastnil rozhovoru v diskuzní skupině s tématem církevních restitucí.

Stipendium Eva Balcarová

Synodní rada bere zprávu o poskytnutí stipendia na vědomí a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby vyjádřila poděkování za tuto podporu.

Zahraniční hosté na synodu 2013

Synodní rada vítá účast přihlášených zahraničních hostů na letošním zasedání synodu a žádá ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby po dohodě s předsednictvem synodu zorganizovalo setkání synodní rady a předsednictva synodu se zahraničními hosty následovně: čtvrtek 30. 5. od 12:30 hodin společný oběd, navazující setkání a rozhovory za účasti synodní rady, členů předsednictva synodu a dalších zástupců ČCE.

Evropská studijní konference o protestantismu v Evropě 24. - 27. 4. 2013 v Doorn/Holandsko

Synodní rada bere na vědomí zprávu Š. Brodského a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře zkoumat možnosti a smysluplnost konzultace s dánskou luterskou církví ohledně jejich zkušeností při odluce církve a státu.

Synod saské církve, duben 2013, Drážďany

M. Šeráková podává zprávu. Hlavní téma synodu bylo Válka a konflikt – kroky na cestě k míru. Tomuto tématu byl věnován tematický den zasedání. Další témata byla: Církev v mediích, Úkoly a východiska pro práci Diakonie, Večeře Páně dětem.

Návštěva delegace ČCE v EKBO

Synodní rada souhlasí s návštěvou delegace ČCE v EKBO v termínu 28. 11. - 1. 12. 2013. Této návštěvy se zúčastní: J. Ruml, L. Valková, P. Stolař, E. Zadražilová; D. Ženatý dle možností; za Ústřední církevní kancelář (ÚCK) G. Frey-Reininghaus a M. Kocanda.

Sbor německého jazyka v Praze - prodloužení působení manželů Pfeiferových

Synodní rada vítá zájem německy mluvícího sboru o pokračování působení manželů Pfeiferových a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby sdělila vedení EKD, že synodní rada tento záměr velice podporuje a je připravena Pfeiferovým prodloužit jejich pracovní působení v Praze.