Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 28. 5. 2013

Vybrané body za zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 28. 5. 2013, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Plzeň - Korandův sbor - opakovaná volba Heleny Hamariové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Heleny Hamariové za druhou farářku FS ČCE v Plzni - Korandův sbor na období od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Jimramově - kandidatura Jaroslava Coufala

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jaroslava Coufala za faráře FS ČCE v Jimramově na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Telecím - opakovaná volba Lukáše Pešouta

Synodní rada potvrzuje volbu Lukáše Pešouta za faráře FS ČCE v Telecím na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Mladé Boleslavi - kandidatura Jonatana Hudce

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Jonatana Hudce za faráře FS ČCE v Mladé Boleslavi na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Jun Pavel - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Pavlu Junovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru (FS) ČCE v Čáslavi do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 13. 11. 2015.

Otakar Mikoláš - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém a sociálním zařízení

Synodní rada pověřuje br. Otakara Mikoláše duchovenskou službou v Domově důchodců v Podlesí a v nemocnicích ve Valašském Meziříčí a na Vsetíně na dobu určitou 4 let, a to od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2017.

Seminář pro nemocniční kaplany v roce 2013

Synodní rada bere na vědomí informace o semináři pro nemocniční kaplany a souhlasí s podpisem osvědčení o absolutoriu statuárními zástupci ČCE.

Zveřejnění smlouvy mezi ČCE a ČR - podnět farního sboru ČCE v Lysé nad Labem

Synodní rada bere na vědomí zveřejnění smlouvy mezi ČR a ČCE na webu E-církev.cz a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) informovat o této skutečnosti sbor v Lysé nad Labem a přiložit kopii smlouvy s dovětkem, že smlouva je dostupná od jejího uzavření na webových stránkách ministerstva kultury ČR.

Fakulta a bohoslovci

Karel Müller - žádost o zapsání mezi zájemce o práci církve

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Müllera mezi zájemce o práci církve.

Správa církve

Zprávy ze schůzí seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze schůzí seniorátních výborů Královéhradeckého a Poličského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitaci ve sborech Královéhradeckého seniorátu. Synodní rada ukládá vedoucímu tajemníkovi Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) reagovat na zmínku o nekompetentnosti ÚCK vyplývající ze zápisu z vizitace ve farním sboru ČCE v Jičíně.

Ekumenické vztahy

Společné čtení Na každý den (NKD)

Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi ČCE obrátit se na br. faráře Jaroslava Vítka s žádostí o převzetí koordinace příprav NKD na rok 2015 v intencích usnesení synodní rady z 16. 4. 2013.

Evropské biblické dialogy - Berlin

Synodní rada souhlasí s účastí G. Frey-Reininghause a T. Růžičky na Evropských biblických dialozích v Berlíně ve dnech 19. - 23. 6. 2013.

Konvent seniorů EKM v Burg Bodenstein

Synodní rada deleguje na konvent seniorů EKM 3. - 6. 6. 2013 v Burg Bodenstein Michala Šourka.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Hana Kurešová

Synodní rada souhlasí s příspěvkem ses. H. Kurešové z Fondu křesťanské služby.

Stát a církev

Brožura ministerstva pro místní rozvoj pro pozůstalé

Synodní rada ukládá statutárním zástupcům ČCE seznámit Ekumenickou radu církví a Českou biskupskou konferenci s výhradami vůči brožuře ministerstva pro místní rozvoj "Základní informace pro pozůstalé" a požádat o společný postup v této věci.

Různé

Leták o církvi

Synodní rada vzala na vědomí grafické zpracování brožury o ČCE, kterou předkládá Propagační komise.