Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 11. 6. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 11. 6. 013, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Bárta Marek - žádost o udělení tříměsíčního studijního volna

Synodní rada vzala na vědomí zprávu M. Bárty. Kurz systémové pastorace v Hesensku hodnotí velice pozitivně.

Farní sbor (FS) ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - opakovaná volba Vojena Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Přerově - kandidatura Marka Zikmunda

Synodní rada potvrzuje volbu Marka Zikmunda za faráře FS ČCE v Přerově na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 1 - Staré Město - kandidatura Lýdie Mamulové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Lýdie Mamulové na místo druhé farářky FS ČCE v Praze 1-Staré Město na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Lýdie Mamulové.

Vikariát

Žádost o změnu místa vikariátu - Maroš Klačko

Synodní rada souhlasí se změnou místa výkonu vikariátu br. M. Klačka, tj. s jeho umístěním k br. f. Davidu Balcarovi do Jindřichova Hradce.

Správa církve

Zprávy z jednání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátního výbor Moravskoslezského a Poděbradského seniorátu.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ve farním sboru ČCE Chleby

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ve FS Chleby ze dne 14. 4. 2013.

Jeronýmova jednota

Podpora grantového financování - žádost farního sboru (FS) ČCE ve Velké Lhotě

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky FS ČCE ve Velké Lhotě ve výši 2.014.507,- Kč na profinancování projektu revitalizace okolí tolerančního kostela ve Velké Lhotě z rezervy deponované na spořicím účtu.

Hymnologie

Ukončení 1. běhu semináře církevní hudby Evangelické akademie (EA)

Synodní rada uděluje osvědčení o způsobilosti ke službě kantora v ČCE těmto absolventům SCHEA: Haně Vaňkově, Ester Rulíškově, Lence Dobrovolně, Petru Běťákovi, Michaele Kubelové, Danielu Duškovi, Martině Matuškové, Martině Renkové, Anně Jiříčkové, Daniele Hamrové, Miroslavu Kadeřávkovi, Karlu Mackovi, Editě Mikoláškové, Jiřímu Schneiderovi, Ondřeji Maňákovi, Janě Sušilové a Věře Jelínkové. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vést evidenci osob s osvědčením o způsobilosti ke službě kantora v ČCE.

Synodní rada při příležitosti ukončení 1. běhu SCHEA děkuje celocírkevnímu kantorovi Ladislavu Moravetzovi a zve ho k rozhovoru.

Hospodářské věci - vnitřní

Jednání s vedením Divadla Kalich - březen 2013

Synodní rada souhlasí s finanční spoluúčastí ČCE na zastřešení dvora Husova domu, formou vzájemného zápočtu pohledávek v celkové výši 505 792,- Kč za období 08/2013 a 01/2014. Synodní rada podmiňuje toto usnesení vyřízením škodné události, kterou způsobilo Divadlo Kalich dne 5. 8. 2012 nakladatelství a knihkupectví Kalich (vytopení sklepa-skladu).

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit návrh smlouvy o výpůjčce objektu Kunzárny s o.s. SEM - Přátelé Herlíkovic na dobu do 30. 9. 2013. Synodní rada uděluje souhlas vlastníka s provedením první etapy rekonstrukce (záchranných prací) na objektu čp. 178, Strážné, okr. Trutnov za účelem podání žádosti o grant Nadace OF. Synodní rada upozorňuje o.s. SEM - Přátelé Herlíkovic, že tento souhlas může být odvolán po rozhovorech o celkové koncepci objektu Kunzárny. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit do září 2013 variantní studii zefektivnění provozu celého areálu Horského domova včetně návrhu investičních možností. První rozhovor v rámci synodní rady o Herlíkovicích proběhne v pondělí 24. 6. večer.

Ekumenické vztahy

Setkání křesťanů ve Wroclawi 3. - 5. 7. 2014

Polský farář pro mládež Pawel Gumpert pozval zástupce pracovníků s mládeží církví podílejících se na Setkání křesťanů, aby spolu konzultovali program pro mládež na příštím setkání ve Wroclawi. Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře vyslalo na toto setkání, které se uskutečnilo dne 28. května 2013, Pavla Juna a Jana Trusinu. Na této schůzce bylo domluveno, že půjde o mezinárodní setkání mládeže a očekává se poměrně vysoká účast z každé církve (kolem 400 osob). Dá se tedy předpokládat, že tím se ČCE bude moci sama aktivně podílet na programu a jeho podobu významně ovlivnit. Pavel Jun byl mezitím zvolen celocírkevním farářem mládeže a počítá se svým zapojením do příprav.

Sjednocující synod Francouzské protestantské církve 11. 5. 2012 Lyon

J. Ruml podává synodní radě zprávu: Součástí programu byly tři oficiální inaugurační části, každá ve slušné délce přibližně 2,5 hodiny. Páteční večer byl „přípravně“ modlitební; hlavní inaugurační slavností bylo shromáždění v sobotu dopoledne (10:00 - 12:30), které opět do sebe kloubilo prvky bohoslužebné a společenské. Svátostné bohoslužebné shromáždění se konalo v sobotu od 17:30, jednalo se o bohoslužby, při kterých byla pověřena službou nově zvolená Národní rada církve (cca 20 lidí, paritně duchovní a laici), jmenován prezident rady L. Schlumberger a byli představeni ordinovaní.

40. výročí Leuenberské konkordie

Bohoslužby k výročí 40. let výročí podepsání Leuenberské konkordie se připravují. Kázat při nich bude biskup Michael Bünker, generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě z Rakouska. Bude zpívat Ekumenický pěvecký sbor z Brna, varhanní doprovod obstará L. Moravetz. Aktivně se na bohoslužbách budou podílet představitelé členských církví Leuenberského společenství v ČR. Po bohoslužbách je plánován společný oběd pro zástupce ekumeny a na něj naváže rozhovor o společné budoucnosti našich církví v tomto společenství. Za synodní radu ČCE je plánována je účast J. Ruml a L. Valkové.

„Den rozhodnutí“ v kostele sv. Mikuláše v Lipsku

Účast na "Dni rozhodnutí" 9. 10. 2013 v Lipsku potvrdili J. Ruml, L. Valková a D. Ženatý. Dále bude za mladou generaci ČCE přítomna Alžběta Matějovská.

EAKE - 50. výroční zasedání v Bensheimu 18. - 21. 4. 2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Ladislava Beneše, který se výročního zasedání zúčastnil a nyní podává synodní radě zprávu: „Hlavním tématem konference bylo „postkonfesionální křesťanství v Evropě" - vstupem ke konferenci bylo představení poměrně rozsáhlého nábožensko-sociologického výzkumu s názvem: „Čemu věří v Hesensku?“ - je možno jednoznačně konstatovat, že „křesťané“ jsou v Hesensku v menšině a „postkonfesionální křesťanství“ není otázkou vně církví, ale daleko intenzivněji v církvích samotných. Tato čísla nejsou o mnoho jiná oproti zemím, kde církve dlouho žily v prostředí ateistické propagandy. Celkový obraz poukazuje na skutečnost, že křesťanství se ocitá v diasporní situaci i tam, kde je v obyvatelstvu vysoký podíl členů církví. Důležitou součástí konference byla exkurze na místa, která vědomě pracují se skutečností křesťanské víry mimo běžnou církevní socializaci, aniž by primárně šlo o misijní aktivity - Evangelická městská akademie Frankfurt/M, „Dům Bible“, pastorace v prostoru letiště Frankfurt, pastorace v prostoru fotbalového stadionu. Církev tak oslovuje lidi v prostředí všedního dne, práce, volného času.“ L. Beneš děkuje, že byl na konferenci vyslán. Probírané téma i uvedené oblasti církevní práce úzce souvisí s jeho prací v oblasti katechetiky a pastorace. Setkání se známými i neznámými účastníky z ekumeny přineslo nové možnosti kontaktů na rovině akademické i církevní spolupráce.

Noc kostelů 2013 – koordinátor pro oblast Praha

Synodní rada souhlasí, aby D. Hamrová zastoupila ČCE/ERC na celorepublikovém setkání koordinátorů Noci kostelů v Brně a v Pasohlávkách ve dnech 12. - 13. 6. 2013.

Společné čtení Na každý den (NKD)

Syndoní rada jmenuje synodního seniora J. Rumla koordinátorem přípravy NKD 2015.

Modlitba za domov (MZD) 2013

Synodní rada bere na vědomí stav příprav na letošní Modlitbu za domov, ráda povzbudí sbory ČCE k modlitebnímu úsilí spojenému s MZD, staví se zdrženlivě k nápadu pozvat Ulricha Parzanyho jako hlavního hosta programu a nevidí v současnosti možnost, jak podpořit přípravy v oblasti fundraisingu a vnějších vztahů (PR).

Evangelická církev v Rakousku - synodní recepce k výročí Heidelberského katechismu

Synodní rada souhlasí, aby při synodní recepci k výročí Heidelberského katechismu rakouské církve dne 14. 6. 2013 zastoupil ČCE Ondřej Macek.

Kulatý stůl 2013

Synodní rada schvaluje předložený návrh pravidel a formulář pro Kulatý stůl a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby se těmito pravidly řídila.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek na stěhování - Jaroslav Fér

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku br. Jaroslavu Férovi z Fondu křesťanské služby při opuštění kazatelského bytu při odchodu do důchodu.

Diakonie ČCE

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Diakonie ČCE

Synodní rada souhlasí s předloženým dokumentem k výběrovému řízení na místo ředitele Diakonie ČCE.

Různé

Povodně 2013 - dobrovolná sbírka

Synodní rada dne 4. 6. 2013 rozhodla per rollam o okamžitém uvolnění částky 700 000,- Kč z Fondu humanitární pomoci na pomoc zasaženým povodněmi v ČR. Synodní rada dne 4. 6. 2013 rozhodla per rollam vyhlásit v rámci ČCE dobrovolnou sbírku na pomoc zasaženým povodněmi.