Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16. 7. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 16. 7. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu ČCE - žádost o schválení kandidatury Petra Chamráda

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Chamráda za seniorátního faráře Západočeského seniorátu ČCE na období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2016 na pracovní úvazek 33%.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 1-Staré Město - kandidatura Lýdie Mamulové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Lýdie Mamulové za druhou kazatelku FS ČCE v Praze 1-Staré Město na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Čapek Petr - rezignace na povolání kazatele ve farním sboru (FS) ČCE Děčín

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Petra Čapka na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2013.

Čapek Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Petra Čapka i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Jiří Bureš - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Jiřímu Burešovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru (FS) ČCE v Chomutově do konce doby povolání na sboru, tj. do 31. 10. 2016.

Farní sbor (FS) ČCE v Třebenicích - kandidatura Filipa Ženatého

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Filipa Ženatého za faráře FS ČCE v Třebenicích na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady, vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Novém Městě na Moravě - kandidatura Idy Tenglerové

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Idy Tenglerové na místo 2. farářky FS ČCE v Novém Městě na Moravě na pracovní úvazek 80% na dobu od 1. 10. 2013 do 21. 9. 2016, tj. po dobu mateřské dovolené 2. farářky Markéty Slámové. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k volbě sestry Idy Tenglerové.

Správa církve

Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada vyhlašuje usnesení 3. zasedání 33. synodu uvedená v příloze č. 1 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat je sborům ČCE. Synodní rada deleguje Joele Rumla do pracovní skupiny pro přípravu variant nového uspořádání Diakonie ČCE.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Poděbradského, Chrudimského a Ústeckého seniorátu.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Chrudimského seniorátu ve farním sboru Džbánov-Ústí n/O.

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského za období I-V/2013

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) projednat příp. účast seniora Královéhradeckého seniorátu Michala Kitty na rozloučení s R. Lipinskim a instalaci T. Pieczka v Zelově 8. 9. 2013.

Rekreační střediska

Středisko Sola fide Janské Lázně

Synodní rada souhlasí s výměnou pozemku parcelní číslo 12/4 o výměře 614 m2 katastrální území Janské Lázně ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické za pozemek parcelní číslo 15/3 o výměře 606 m2 ve vlastnictví Města Janské Lázně.

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada bere na vědomí informace předložené ing. Kirschnerem za SEM Přátelé Herlíkovic. Synodní rada uděluje podmíněný souhlas s příspěvkem 30 000,- Kč na opravu oken herlíkovického kostela. (Podmínkou je úspěšné vyřízení žádosti o grant ČNFB.)

Ekumenické vztahy

Setkání zástupců ČCE a regionální oblasti bavorské církve Bayreuth v Selbitz

Synodní rada potvrzuje, že zástupci Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) G. Frey-Reininghaus a F. Straka jsou plně kompetentní zastupovat a hájit zájmy ČCE - povšechného sboru na jednáních kuratoria.

Konvent seniorů EKM 3. - 6. 6. 2013 v Burg Bodenstein

Michal Šourek podává po svém návratu synodní radě zprávu. K tématu konventu "Schopnost mluvit. Jak kážeme v sekularizované společnosti a jak srozumitelně mluvíme o své víře?" promluvil prof. Dr. Michael Domgsen z university Martina Luthera, Halle-Wittenberg. Dále účastníci věnovali pozornost projektu "Snadná řeč", který usiluje o srozumitelnost zvěstování evangelia handicapovaným (www.leichtesprache.de). Každodenní program začínal společnou bohoslužbou či pobožností a biblickou prací, kterou k tématu konventu vedl emeritní profesor Dr. Michael Trowitsch. Setkání bylo obohaceno o několik setkání s biskupkou středoněmecké církve Ilse Junkermann. Rozhovorům mimo hlavní program dominovaly zprávy o povodních, protože přibližně třetina účastníků byla z míst už zaplavených, další na příchod velké vody čekali. Účastníci se kvůli tomu rozhodli, že letošní program ukončí předčasně a rozjedou se domů o den dříve, aby se věnovali povodňové situaci ve svých superintendenturách. Michal Šourek považuje svůj pobyt za osvěžující a podnětný. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Evangelická církev v Rakousku - synodní recepce k výročí Heidelberského katechismu

Ondřej Macek podává po svém návratu synodní radě krátkou zprávu. Ocenil prezentaci Heidelberského katechismu, lituje, že je výročí Heidelberského katechismu poněkud opomíjeno a vyjadřuje zájem se zúčastnit někdy v budoucnu rakouského synodu, aby jako naše "pověřená osoba pro Rakousko" získal lepší přehled o dění v této církvi. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Luterská liturgická konference v Bavorsku v Heilsbronnu

Synodní rada deleguje na Luterskou liturgickou konferenci v Heilsbronnu 19. - 21. 7. 2013 Ondřeje Koláře.

Slavnostní vzpomínkový akt ve Flossenbürgu

Synodní rada deleguje na slavnostní vzpomínkový akt ve Flossenbürgu 21. 7. 2013 Moniku Žárskou.

Setkání představitelů církví ze střední a východní Evropy ve Wroclawi

Synodní rada deleguje Joele Rumla na Setkání představitelů církví, které se účastní Setkání křesťanů 2014, do Wroclawi v termínu 3. - 4. 7. 2014.

Evangelická akademie

Nakládání se sbírkou Evangelické akademie

Synodní rada bere na vědomí jednání s Pavlou Zetkovou o spolupráci s Nadačním fondem pro podporu církevního školství (NFPCŠ). Synodní rada navrhuje správní radě NFPCŠ Pavlu Zetkovou za člena správní rady NFPCŠ v novém volebním období, a to od 1. 1. 2014.

Různé

Povodně 2013 - dobrovolná sbírka

Bere na vědomí zprávu V. Syrovátky o pomoci obětem červnových povodní, děkuje humanitární komisi, Středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE a všem dobrovolníkům za dosavadní obětavou pomoc a přeje jim dostatek síly a nasazení pro další období.

Změna ve složení propagační komise

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Tomáše Adámka na členství v propagační komisi. Synodní rada jmenuje Evu Benešovou členkou propagační komise.