Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 8. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 8. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Čašková Ester - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada bere na vědomí zprávu o čerpání dlouhodobého studijního volna sestry farářky Ester Čaškové. Synodní rada souhlasí se záměrem vydat tiskem brožurku pro společné domácí pobožnosti a modlitby s malými dětmi a ukládá oddělení výchovy a vzdělávání (OVV) Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a fundraiserce ÚCK hledat finanční zdroj na pokrytí nákladů spojených s vydáním brožurky ve spolupráci s autorkou.

Farní sbor (FS) ČCE v Mladé Boleslavi - kandidatura Jonatana Hudce

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jonatana Hudce za kazatele FS ČCE v Mladé Boleslavi na období od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Tábor - kandidatura Ondřeje Kováče

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Ondřeje Kováče za faráře FS ČCE v Táboře na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Zpráva o supervizi kazatelů za I. pol. roku 2013

Koordinátorka supervize kazatelů ČCE Lýdia Mamulová předkládá prostřednictvím Ústředí Evangelické akademie (ÚEA) zprávu synodní radě o supervizi za I. pololetí 2013. Ke zprávě přikládá, mimo jiné, také evidenci udělených supervizí. „K této části bych ráda sdělila, že z pohledu vykázaných hodin supervize jednotlivými supervizory je vidět, že zájem o supervizi mezi kazateli v církvi je. Supervizi využívá především mladší generace kazatelů a kazatelek. Ukazuje se jistý ostych přijmout za udělenou supervizi finanční odměnu. Supervize byla poskytnuta také některým zaměstnancům Diakonie ČCE. Úkolem nové koordinátorky je hledání společného jmenovatele (klíče) pro supervizní práci v ČCE, především získání kladného postoje k tomuto pracovnímu nástroji mezi kazatelkami a kazateli,“ uvádí Martina Sklenářová, ředitelka Ústředí EA.

Farní sbor (FS) ČCE v Teplicích - opakovaná volba Jana Opočenského

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Opočenského za faráře FS ČCE v Teplicích na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 na pracovní úvazek 50% a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Pavlis František - rezignace na povolání kazatele ve farním sboru (FS) ČCE Ostrov

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra faráře Františka Pavlise na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 10. 2013. Synodní rada zároveň ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) bezodkladně informovat seniorátní výbor Západočeského seniorátu o rezignaci bratra faráře.

Mareš Ivo - přerušení platnosti pověření činností studentského faráře

Synodní rada přerušuje na období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 pověření Iva Mareše činností studentského faráře Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (ETF UK).

Smyčková Zuzana - žádost o pracovní volno bez náhrady mzdy

Synodní rada poskytuje sestře Zuzaně Smyčkové pracovní volno bez náhrady mzdy v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) bezodkladně informovat o této skutečnosti farní sbor i seniora Moravskoslezského seniorátu.

Farní sbor (FS) ČCE v Opatovicích - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Vojena Syrovátky na místo faráře FS ČCE v Opatovicích na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Vojena Syrovátky.

Farní sbor (FS) ČCE Dvakačovice - kandidatura Dušana Ehmiga

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Dušana Ehmiga za jáhna FS ČCE Dvakačovice na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Český Těšín - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje Milana Kantora jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE Český Těšín, na plný pracovní úvazek, na období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, tj. po dobu nepřítomnosti stávající pastorační pracovnice Zuzany Smyčkové.

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu - povolání pastoračního pracovníka na neobsazené kazatelské místo

Synodní rada konstatuje rozdílnost pravidel pro zřizování a rušení kazatelských míst a míst pastoračních pracovníků. Synodní rada nemá v současné době v úmyslu navyšovat limit 12-ti plných pracovních úvazků pro místa pastoračních pracovníků. Toto stanovisko synodní rada odůvodňuje změnou systému financování kazatelských míst. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) sdělit bez prodlení senioru Brněnského seniorátu výše uvedená stanoviska synodní rady k jeho návrhu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby do zasedání synodní rady dne 3. 9. připravila podklad pro jednání synodní rady o budoucnosti pastoračních pracovníků. Při rozhodování o žádostech o opakované povolání na místo pastoračního pracovníka na sboru bude synodní rada mít na zřeteli a zvažovat také event. žádosti sborů, kterým nebylo vyhověno z důvodu plné obsazenosti 12 úvazků.

Správa církve

Zápisy z jednání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Východomoravského, Libereckého, Královéhradeckého, Horáckého a Moravskoslezského seniorátu.

Farní sbor (FS) ve Kdyni - žádost o odložení čerpání podpory po dobu mateřské dovolené kazatelky

Synodní rada vykládá ustanovení čl. 4 odst. 5 Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst tak, že za sbor neobsazený se analogicky považuje i sbor, jehož kazatelka čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou, pokud čerpání započalo před rozhodnutím synodu o prohlášení místa za podporované či před rozhodnutím o prodloužení doby podpory.

Hospodářské věci - vnitřní

Farní sbor (FS) Česká Třebová - žádost o podporu ze solidárních prostředků

Synodní rada souhlasí s udělením příspěvku ze solidárních prostředků na odvod do Personálního fondu pro Farní sbor ČCE v České Třebové.

Pronájem bytu číslo 23 v ulici Dr. Z. Wintra

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu číslo 23 v ulici Dr. Z. Wintra 15 dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Pronájem bytu číslo 16 v ulici Dr. Z. Wintra

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu číslo 16 v ulici Dr. Z. Wintra 15 dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Podnájem bytu č. 8 ve Vratislavské ul. 20

Synodní rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 8 ve Vratislavské 20 dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Ekumenické vztahy

Anna Měkutová - církevní stipendium ve Vídni

Anna Měkutová podává synodní radě zprávu o svém pobytu ve Vídni. Cílem jejího studia byla příprava pro její bakalářskou práci s tématem "Pěstounská péče" a zlepšení v německém jazyce. Obojí se podařilo, krom toho se zúčastnila řady seminářů a přednášek, ocenila možnost společných pobožností na koleji a zúčastňovala se luterských bohoslužeb, stala se samostatnější, studium posílilo její víru, dodalo jí novou energii a inspiraci k dalšímu studiu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Setkání křesťanů ve Wroclawi 3. - 5. 7. 2014

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, oddělení pro mládež a oddělení pro výchovu a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) přípravou Setkání křesťanů ve Wroclawi 2014. Synodní rada počítá se svou účastí na Setkání křesťanů a souhlasí s účastí G. Frey-Reininghause a D. Hamrové na další přípravné schůzce ve Wroclawi 24. - 25. 9. 2013.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 3. - 12. 6. 2013

Roman Mazur podává synodní radě zprávu. Akce se zúčastnilo kolem 45 účastníků, přičemž 10 jich bylo z Německa a ostatní z různých zemí a církví celé Evropy. Zastoupeny byly všechny tři hlavní tradiční větve křesťanstva (klasický protestantismus, římský katolicismus, pravoslaví). Z České republiky byli celkem tři. Tématem kurzu byla Misie. Většina misijních modelů z jiných zemí a tradic je však v našem prostředí nepoužitelná, příští rok bude tématem evropská sekularizace. Ocenit je možno vyvážení teologické práce, diskusí ve skupinách, výletů a společenských setkání. Za jedinou chybu považoval Roman Mazur absenci představení evangelikálních forem misie, protože právě v oblasti misie mají zcela jistě čím obohatit i naše tradičnější křesťanské církve. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod skotské církve 18. - 24. 5. 2013

Martina Sklenářová podává zprávu ze synodu. Hlavními tématy synodu byly homosexuálně orientovaná farářská partnerství a manželství; ekonomika církve; širší strategická spolupráce Misijní rady s mládeží a lidmi, kteří s mládeží pracují; sociální média; misie a partnerské církve v Pacifiku a Africe; 125. výročí diakonie; 50. výročí založení Iona Community; výročí narození významného skotského misionáře Davida Livingstona; konflikt v Sýrii a podpora minorit v Sýrii; kontinuální vzdělávání farářů v církvi a podpora a praxe starších ve sborech (staršovstva). V rámci bilaterálních vztahů ČCE a skotské církve (COF) jednala M. Sklenářová o těchto otázkách: roční pracovní pobyt farářky Magdalény Trgalové s rodinou ve Skotsku v roce 2013-2014, možnost tříměsíčního studijního volna pro faráře Miroslava Pfanna v roce 2014, partnerství sborů ČCE a COF, spolupráce církevního kantora s jejich kantorem, případně i prohloubení spolupráce s Konzervatoří Evangelické akademie (KEA) v oblasti církevní hudby, spolupráce v oblasti mládeže, užší spolupráce s veřejnou základní mateřskou školou a školkou v Edinburghu, seznámení se s programem vzdělávání pro nedělní školy Godly Play. Synodní rada bere na vědomí zprávu o skotském synodu a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby sledovala zmíněné projekty a pracovala na jejich realizaci:

- Pracovní pobyty farářů

- Možnosti studijních pobytů, po jazykovém pobytu D. Hamrové se jedná o možnosti studijního pobytu Miroslava Pfanna

- Rozšíření partnerství mezi sbory obou církví

- Spolupráce v oblastech vzdělávání, výchovy a hudby, mládeže, škol a školek.

- Spolupráce se společnou partnerskou presbyterně-reformovanou církví na Kubě v oblasti vzdělávání, zvláště teologického

Služba M. Trgalové ve Church of Scotland

Synodní rada souhlasí se smlouvou o ročním pobytu M. Trgalové ve skotském Stromness.

Fastenopfer 2013

Bavorská luterská církev vybrala v rámci sbírky Fastenopfer méně peněz než očekávala. Projekt ČCE na záchranu a opravu fary v Jičíně byl schválen, ovšem jen ve výši 16.000 Euro (požadováno 20.000 Euro). Žádost ČCE na podporu varhan v Heršpicích byla zamítnuta. Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) potvrdilo, že projekt v Jičíně lze realizovat i se zkrácenou podporou a stanovilo, že v případě tohoto projektu si nebude ÚCK strhávat obvyklých 10% na administrativní náklady. V případě projektu na pořízení varhan do Heršpic se objevila jiná mimořádná možnost podpory z Bavorské luterské církve. Dne 23. 7. 2013 bylo na tento projekt přiznáno 3.600 Euro.

Zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu ve Štrasburku

Synodní rada schvaluje cestu Ester a Ladislava Moravetzových na zasedání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu ve Štrasburku ve dnech 19. - 22. 9. 2013.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské

Pokud Diakonie ČCE předloží rozumný projekt na vybudování mezinárodní mateřské školy v Chebu, synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) podnikat všechny kroky pro jeho zdárnou realizaci.

Ukončení projektu rekonstrukce Technické budovy v Chotěboři a vrácení peněz

Synodní rada souhlasí s vrácením prostředků HEKS ve výši 15.806,74 Euro. Synodní rada souhlasí s tím, že zbytek peněz od GAW bude rozdělen na dvě části, z nichž první ve výši 740 Euro bude použita na pokrytí nákladů evangelické střediska Chotěboř a druhou ve výši 1.000 Euro věnuje synodní rada projektu GAW na opravu kostela ve Wittenbergu.

Boys Brigade network - podpora projektu pro mládež Church of Scotland

Synodní rada souhlasí s předloženým projektem obnovy nábytku v Bělči (cca 161 000 Kč) a podpory pobytu českých dětí z Ukrajiny v Bělči (138 000 Kč) ze skotské sbírky Boys Brigade network.

Kurz fundraisingu, Praha

Synodní rada vysílá na kurz fundraisingu pořádaný Světovým luterským svazem (LWF) v termínu 8. - 11. 10. 2013 v Praze Olivera Engelhardta a Pavlu Zetkovou.

Různé

Hrob Jana Karafiáta na Vinohradech

Synodní rada souhlasí s adopcí hrobu Jana Karafiáta a s uzavřením smlouvy o nájmu hrobového zařízení dle návrhu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zjistit rozsah nutných oprav hrobu J. Karafiáta a ohledně jeho běžné údržby oslovit pražské sbory, zda by ji nezajišťovaly vlastními silami.