Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 9. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 9. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 10-Vršovicích - kandidatura Matěje Opočenského

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Matěje Opočenského za faráře FS ČCE v Praze 10 - Vršovicích na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Opatovicích - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE v Opatovicích na období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 na pracovní úvazek 30%.

Farní sbor (FS) ČCE v Kutné Hoře - kandidatura Ondřeje Zikmunda

Synodní rada bere na vědomí sdělení br. Jaroslava Féra, že zašle do doby konání volby nového kazatele FS ČCE v Kutné Hoře svou rezignaci. Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Ondřeje Zikmunda za faráře FS ČCE v Kutné Hoře na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek a současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Lozicích - kandidatura Rut Kučerové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Rut Kučerové na místo jáhenky FS ČCE v Lozicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 a současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Synodní rada ukládá E. Zadražilové a ÚCK do příštího zasedání synodní rady připravit návrh postupu v případě nedodržení termínu volby kazatele.

Farní sbor (FS) ČCE ve Šternberku - kandidatura Jany Hofmanové

Synodní rada bere na vědomí informaci, že ustanovení o nájemném bylo do smlouvy o užívání bytu doplněno z rozhodnutí seniorátního výboru, resp. seniora Moravskoslezského seniorátu. Synodní rada respektuje původní dohodu mezi kandidátkou a staršovstvem sboru o bezplatném užívání kazatelského bytu a v tomto smyslu uděluje pokyn k volbě sestry Jany Hofmanové za farářku FS ČCE ve Šternberku na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Synodní rada ukládá ÚCK upozornit J. Hofmanovou na problematiku nepeněžního plnění související s užíváním kazatelského bytu.

Jednání s veřejností

Prohlášení synodní rady k projevům rasismu v ČR

Synodní rada usnáší text prohlášení k sílícím projevům rasismu v české společnosti.

Správa církve

Zprávy z jednání seniorátních výbor

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátního výboru: Pražského, Brněnského, Jihočeského a Královéhradeckého seniorátu.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Brněnského seniorátu ve farním sboru Dambořice

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace seniorátního výboru Brněnského seniorátu ve farním sboru Dambořice.

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE v Prusinovicích - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Prusinovicích z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského za období I-V/2013

Synodní rada souhlasí s vysláním Václava Hurta na slavnost v Zelově (loučení s Romanem Lipinskim a instalace Tomasze Pieczka).

Plán výjezdů celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě

Synodní rada bere na vědomí plán výjezdů Petra Brodského na září až prosinec 2013. Synodní rada vyzývá Petra Brodského, aby účast na výjezdech do krajanských sborů nabízel také zájemcům z řad farních sborů a kazatelů ČCE.

Ekumenické vztahy

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada souhlasí s podepsáním ekumenického memoranda mezi Protestantskou církví v Nizozemí (PCN), Reformovanou církví v Maďarsku (RCM) a Českobratrskou církví evangelickou a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby dál jednalo v této záležitosti.

Synod EKD-VELKD v Düsseldorfu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na synod EKD-VELKD v termínu 7. - 13. 11. 2013 v Düsseldorfu.

Rüstzeit saských superintendentů v Míšni

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na Rüstzeit saských superintendentů v termínu 23. - 27. 9. 2013 v Míšni.

Kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2014

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby zveřejnilo nabídku na kontaktní studium v letním semestru akademického roku 2013-14 mezi faráři ČCE.

Různé

Personální změny v humanitární komisi

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Marie J. Medkové na členství v humanitární komisi a jmenuje členkou humanitární komise Evu Bucharovu.