Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 9. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 17. 9. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Čašková Ester a oddělení výchovy a vzdělávání vydají brožurku pro společné domácí pobožnosti a modlitby s malými dětmi

Oddělení výchovy a vzdělávání (OVV) podává zprávu o průběhu plnění usnesení: „Po dohodě s autorkou plánované knihy Ester Čaškovou, bylo dohodnuto, že kniha vyjde ve spolupráci s oddělením výchovy a vzdělávání. Momentálně je již dokončen text knihy, ilustrátorka Jana Slavíková dokončuje ilustrace. Během září má být nahráno hudební CD. CD bude součástí publikace. Během finálních prací na knize bude probíhat spolupráce mezi Ester Čaškovou a OVV. Kniha vyjde pod názvem „Než půjdeme spát“ a do sborů již byla rozeslána informace o publikaci s možností si knihu předběžně objednat. Momentálně je objednáno 488 kusů. V současné době OVV oslovuje tiskárny a vybírá nejvhodnější nabídku. V knize jsou použity modlitby, které vydala Biblická společnost. O autorských právech se bude s Biblickou společností jednat. Knihu plánujeme dát k prodeji před Vánoci. Náklady na tisk knihy by měly být pokryty z prodeje.“ Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Farní sbor (FS) ČCE v Mostě - opakovaná volba Mariana Šustáka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Mariana Šustáka na místo faráře FS ČCE v Mostě na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Mariana Šustáka.

Fér Jaroslav - rezignace na povolání kazatele ve Farní sbor (FS) ČCE Kutná Hora

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Jaroslava Féra na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 9. 2013.

Farní sbor (FS) ČCE ve Volyni - pověření pastoračního pracovníka

Synodní rada nově pověřuje Evu Tkadlečkovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Volyně na 50% pracovní úvazek na období dvou let, tj. od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva studentů (kandidátů církevní služby) o činnosti na sboru

Dle článku 3, odst. 7. Řádu pro studenty bohosloví předkládají kandidáti služby v církvi zprávu o činnosti na sboru. Synodní rada vzala na vědomí zprávu A. Halamové, J. Hrudky, B. Kučery, M. Pfanna, J. Plíška, J. Šamšuly, L. Vyorala.

Jeronýmova jednota

Příspěvek z MK ČR na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2013

Synodní rada souhlasí s příspěvkem na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2013 v celkové částce 1 500 000,- Kč. Synodní rada souhlasí s návrhem rozdělení prostředků na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2013 v celkové výši 1 500 000,- Kč.

Stavební věci (JJ)

Půjčka pro středisko humanitární pomoci Diakonie ČCE

Humanitární komise (HK) podpořila na svém posledním jednání záměr střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE rozšířit zázemí tohoto střediska o další prostory. K tomuto záměru lze využít stávající volnou bytovou jednotku v objektu ústředí Diakonie, kterou je nutné rekonstruovat. Současně humanitární komise zvažovala pro tento záměr možnost půjčky na rekonstrukci z fondu humanitární pomoci. Statut tohoto fondu však obecně neumožňuje poskytnutí takové půjčky. Na základě této skutečnosti byl s ředitelem střediska humanitární pomoci dohodnut následující postup: Středisko humanitární pomoci Diakonie ČCE požádá o poskytnutí překlenovací půjčky Jeronýmovu jednotu. Žádost bude doložena položkovým rozpočtem stavebních prací a dále stručným popisem stavebních úprav. Středisko humanitární pomoci současně požádá o půjčku ze zahraničí Hlavní výbor německého komitétu Světového luterského svazu. Poskytnutí překlenovací půjčky z Jeronýmovy jednoty by bylo pouze krátkodobé do doby, než bude vyřízena a převedena půjčka ze zahraničí. Tento postup nebude omezovat termín zahájení rekonstrukčních prací a pouze krátkodobě omezí poskytování půjček z fondu Jeronýmovy jednoty ostatním sborům. Postup byl projednán s ředitelem střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE. Předpokládané náklady 1,3 – 1,5 mil. Kč. Synodní rada bere na vědomí informaci o postupu při podání žádosti o půjčku pro středisko humanitární pomoci Diakonie ČCE.

Rekreační střediska

Středisko Sola fide Janské Lázně

Synodní rada ruší své rozhodnutí ze dne 16. 7. 2013 o výměně pozemků parcelní číslo 12/4 o výměře 614 m2 katastrální území Janské Lázně ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické za pozemek parcelní číslo 15/3 o výměře 606 m2 ve vlastnictví Města Janské Lázně. Synodní rada souhlasí s výměnou části pozemku parcelní číslo 12/4 katastrální území Janské Lázně ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické za stejnou část pozemku parcelní číslo 15/3 ve vlastnictví Města Janské Lázně dle předloženého návrhu.

Ekumenické vztahy

Setkání křesťanů ve Wroclawi 3. - 5. 7. 2014

Synodní rada schvaluje příspěvek organizátorům na Setkání křesťanů ve Wroclawi ve výši 2 000 € z rozpočtu ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře a souhlasí s vysláním D. Ženatého do biskupského fóra při Setkání křesťanů ve Wroclawi 4. 7. 2014.

Seminář "Zvěstování v 21. století" v Jauernick/Horní Lužice

Synodní rada schvaluje účast D. Brodské, A. Mosteckého, P. Kučery na semináři v Jauernick 13. - 15. 10. 2013.

Luterská liturgická konference v Bavorsku 19. - 21. 7. 2013 v Heilsbronnu

Ondřej Kolář podává po svém návratu zprávu: V rámci konference účastníci vyslechli referát k tématu liturgie velikonočního týdne podle prvního dílu nové agendy VELKD, zúčastnili se prohlídky cisterciáckého kláštera v Heilsbronnu, pracovali ve workshopech (např. se zabývali velikonoční vigilií), spolupracovali při různých liturgických příležitostech (např. modlitba denních dob). Zpráva obsahuje řadu zajímavých impulzů. Synodní rada bere na vědomí zprávu O. Koláře z konference v Heilsbronnu a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) předat podněty vyplývající ze zprávy poradnímu odboru liturgickému.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské školy

Synodní rada podporuje projekt "Škola bez hranic", který předložila Diakonie ČCE a pověřuje F. Straku a G. F. Reininghause, aby podnikli kroky směřující k uzavření smlouvy a k realizaci projektu.

Kurz fundraisingu, Praha

Synodní rada souhlasí s vysláním P. Bruny na kurz fundraisingu LWF v Praze 8. - 11. 10. 2013.

Synod EKD-VELKD v Düsseldorfu

Synodní rada deleguje br. Jaroslava Pechara, jako zástupce ČCE na synod EKD-VELKD 7. - 13. 11. 2013 v Düsseldorfu.

Rüstzeit saských superintendentů v Míšni

Synodní rada deleguje F. Šimonovského na Rüstzeit saských superintendentů 23. - 27. 9. 2013 v Míšni.

SLS - konference o Romech ve Frankfurtu n. M.

Světový luterský svaz zve našeho zástupce na konzultaci o romské migraci a rovnoprávném občanství v Evropě s názvem dle Efezkým 2,19 "Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině." Pro účastníka z ČCE hodlá ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) požádat LWF o úhradu cestného i nákladů za pobyt. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegáta na konferenci SLS o Romech ve Frankfurtu n.M. v termínu 22. - 24. 11. 2013.

Zápis z jednání poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM)

Poradní odbor pro společenské a mezinárodní záležitosti se na své poslední poradě mimo jiné zabýval otázkou synodní rady, zda je vhodné reagovat prohlášením k poslednímu vývoji situace v Sýrii. Vzhledem k nepřehlednosti v problematice je však poněkud složité se k situaci jednoznačně vyjádřit, proto POSM doporučuje synodní radě zdrženlivost ve vyjádření k této situaci. Synodní rada bere zápis POSM z 9. září 2013 na vědomí.

Obsazení místa fundraisera v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK)

K 30. 9. 2013 požádala P. Zetková o ukončení pracovního poměru fundraiserky v ÚCK dohodou. Vedení ÚCK její žádosti vyhovělo. Po delším zvažování všech pro a proti vedení oslovilo Petra Brunu, který tuto nabídku přijal. Je připravený se rychle a intenzivně v této oblasti vzdělávat. Synodní rada bere na vědomí změnu na pozici fundraisera v ÚCK.

SLS - Konference pro ženy v Piliscsaba/Maďarsko

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo dvě delegátky na konferenci SLS pro ženy 27. - 30. 11 2013 v Piliscsaba/Maďarsko.

Evangelická akademie

Nakládání se sbírkou na Evaneglickou akademii

Synodní rada revokuje návrh ze dne 16. 7. 2013 přijmout za člena správní rady Nadačního fondu pro církevní školství (NFPCŠ) Pavlu Zetkovou, a to vzhledem k ukončení pracovního poměru v pozici fundraiserky. Synodní rada navrhuje správní radě NFPCŠ Petra Brunu za člena správní rady NFPCŠ v novém volebním období, a to od 1. 1. 2014.

Diakonie ČCE

Projekt "Chráněné bydlení Nosislav" - žádost o půjčku z prostředků personálního fondu

U projektu Chráněného bydlení Nosislav dochází ke změně časového harmonogramu a s tím i k posunutí celé půjčky ve výši 10 000 000,-Kč. Jedním z důvodů je posunutí časového harmonogramu celého projektu, které vzniklo odkládáním podpisu smlouvy s ROPem Jihovýchod (v důsledku voleb a změn ve vedení ROPu) a delší přípravou na výběrové řízení, než bylo předpokládáno. Dalším důvodem je skutečnost, že středisko Diakonie ČCE v Brně bylo nuceno ROPem Jihovýchod zrušit výběrové řízení na dodavatele stavby a bude jej, pakliže nedojde ke komplikacím, vypisovat znovu. Z pohledu potřeby půjčení první části finančních prostředků se tak vše posouvá do 1. pol. roku 2014. O situaci ohledně projektu a dalším vývoji bude synodní rada informována. Synodní rada bere na vědomí informaci o posunu realizace projektu Chráněné bydlení Nosislav.

Jmenování náměstka ředitele diakonie ČCE

Synodní rada jmenuje do funkce náměstka ředitele Diakonie ČCE a člena správní rady Diakonie ČCE od 1. 10. 2013 Miloslava Běťáka.

Různé

Projekt "Vánoční krabice od bot" - podnět M. Vymětala

Synodní rada na svém zasedání 30. 10. 2012 přislíbila aktivně se zapojit do akce "Vánoční krabice od bot" v roce 2013. Nastal čas projednat možnosti podílu synodní rady na projektu. Synodní rada ukládá ses. L. Valkové dohodnout jednání s M. Vymětalem a případně s dalšími účastníky projektu a stanovit míru podpory projektu.

Povodně - dobrovolná sbírka 2013

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři převést na konto humanitární komise při Diakonii ČCE částku 125.000,- Kč. Synodní rada usnáší, aby zbylé peníze vybrané na povodně v roce 2013 byly převedeny na humanitární fond, kde budou uloženy pro případné další použití.

Nový nástroj - zasedací místnost ve druhém patře Husova domu

Synodní rada souhlasí s koupí nového hudebního nástroje do zasedací místnosti ve druhém patře.