Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 1. 10. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 1. 10. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Novém Městě na Moravě - kandidatura Idy Tenglerové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Idy Tenglerové za druhou kazatelku FS ČCE v Novém Městě na Moravě na období od 1. 10. 2013 do 21. 9. 2016, tj. po dobu mateřské a rodičovské dovolené sestry Markéty Slámové, na pracovní úvazek 80%. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zajistit u novoměstského sboru chybějící dokumenty, a to kazatelský statut a ujednání týkající se bydlení kazatelky.

Farní sbor (FS) ČCE Dvakačovice - kandidatura Dušana Ehmiga

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Dušana Ehmiga za jáhna FS ČCE ve Dvakačovicích na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek.

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu - povolání pastoračního pracovníka na neobsazené místo kazatele

Synodní rada ukládá poradnímu odboru teologickému, aby se s přihlédnutím k předloženému materiálu zabýval otázkou dalšího působení pastoračních pracovníků v ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE Čáslav - kandidatura Jaroslava Féra

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jaroslava Féra na místo faráře FS ČCE Čáslav na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2016. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - opakovaná volba R. Čunderlíkové

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě sestry Romany Čunderlíkové na místo seniorátní farářky Pražského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 66% na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Vymětal Mikuláš - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Mikuláši Vymětalovi dispens od setrvání na místě seniorátního faráře pro mládež Pražského seniorátu ČCE do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 11. 2013.

Farní sbor (FS) ČCE v Berouně - kandidatura Mikuláše Vymětala

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Mikuláše Vymětala za faráře FS ČCE v Berouně na dobu určitou od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2016 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Ivo Mareš - návrh na ukončení zaměstnaneckého poměru dohodou

Synodní rada souhlasí s návrhem bratra Ivo Mareše na ukončení jeho zaměstnaneckého poměru s ČCE ke dni 31. 10. 2013 a vyjadřuje bratru faráři Ivo Marešovi poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo farního sboru ČCE Praha 5 – Smíchov a seniorátního výboru Pražského seniorátu o ukončení zaměstnaneckého poměru bratra Ivo Mareše s ČCE ke dni 31. 10. 2013.

Vikariát

Vikariát 2013/2014

Ses. M. Čapková a ses. P. Náhlovská oznámily, že se jim nepodařilo ukončit studium ETF UK a jsou nuceny ho o jeden rok prodloužit. Z tohoto důvodu nemohou nastoupit do vikariátu a doufají, že tak budou moci učinit v příštím roce. Komise pro vikariát je o této skutečnosti zpravena. Synodní rada vzala tuto skutečnost na vědomí.

Správa církve

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru Poděbradského seniorátu

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ze dne 9. září 2013.

Jeronýmova jednota

Farní sbor (FS) ČCE v Zádveřicích-Rakové - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE v Zádveřicích-Rakové ve výši 118.710,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Ekumenické vztahy

Jakub Ort - církevní stipendium EKHN v Marburgu

Jakub Ort podává synodní radě zprávu: hodnotí dobře orientační a jazykový kurz, absolvoval řadu přednášek a seminářů, zúčastnil se sborové praxe ve Wiesecku, navázal nové kontakty a celkově svůj pobyt hodnotí jako dobrou zkušenost.

Synod Valdenské církve, srpen 2013, Torre Pellice

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby zpracovalo podněty P. Stolaře ze synodu Valdenské církve.

Sbor německého jazyka v Praze - prodloužení působení manželů Pfeiferových

Rada EKD na svém zasedání 6. 9. 2013 rozhodla prodloužit pracovní působení manželů Pfeiferových o tři roky, tj. do 31. 8. 2017.

SLS - konference o Romech ve Frankfurtu nad Mohanem

Synodní rada deleguje na konferenci SLS o Romech ve Frankfurtu nad Mohanem 22. - 24. 11. 2013 Annu Hříbkovou z diakonie Vsetín.

Synod EKBO v Berlíně 23. - 26. 10. 2013

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na synod EKBO v Berlíně.

Návštěva vyslankyně pro reformaci M. Käßmann v ČR

Velvyslankyně rady EKD pro výročí reformace 2017 Margot Käßmann navštíví v příštím roce Prahu a bude kázat při německých bohoslužbách u Martina ve zdi, plánuje se také přednáška k tématu reformace na ETF UK a německém velvyslanectví a měl by proběhnout rozhovor se zástupci ČCE a také návštěva CČSH. Termín se ještě upřesňuje. Synodní rada vítá informaci o návštěvě M. Käßmann v Praze a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby učinilo další kroky pro uskutečnění tohoto záměru.

Synod Evangelické církve ve Falci

Synodní rada deleguje na Synod Evangelické církve ve Falci 21. - 23. 11. 2013 Joele Rumla a Gerharda Frey-Reininghause.

Péče o uprchlíky

Žádost o souhlas s pořádáním sbírky na pomoc uprchlíkům ze Sýrie

Synodní rada uvolňuje částku 100.000,- Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci pro zahraničí na projekt humanitární pomoci uprchlíkům ze Sýrie prostřednictvím Střediska HRP Diakonie ČCE.

Různé

Projekt "Vánoční krabice od bot" - podnět M. Vymětala

Synodní rada ukládá L. Valkové jednat s M. Vymětalem o textu dopisu do sborů s tím, že kontaktní osobou celé akce bude M. Vymětal.

Předání matriky sboru v polském Husinci do Státního archivu ve Vratislavi

Synodní rada souhlasí s předáním matriky emigrantského sboru Husinec v Pruském Slezsku z Ústředního archivu ČCE do Státního archivu ve Vratislavi.

Adopce hrobu J. B. Kozáka

Synodní rada souhlasí s adopcí hrobu J. B. Kozáka a vynaložením nejnutnějších nákladů na jeho opravu.

Dar na činnost církve - Věra Krupičková

Synodní rada souhlasí s přijetím daru od paní Věry Krupičkové ve výši 150.000,- Kč. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) připravit darovací smlouvu k termínu setkání synodního seniora s manželi Krupičkovými.

Dr. Zdeňka Čechová - žádost o sponzorský příspěvek

Synodní rada odkládá rozhodnutí o případné finanční podpoře projektu dr. Čechové do 15. 10. Projekce 12. 10. se zúčastní L. Valková.