Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 10. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 15. 10. 2013, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Sokolově - opakovaná volba Pavla Knorka

Synodní rada dodatečně potvrzuje volbu bratra Pavla Knorka za jáhna FS ČCE v Sokolově na období od 19. 3. 2012 do 18. 3. 2022 na plný pracovní úvazek.

Žádost o studijní volno - Pavel Klinecký

Pavel Klinecký předkládá synodní radě prostřednictvím předsedy Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů Petra Galluse zprávu o svém dlouhodobém studijním volnu. Synodní rada udělila bratru faráři Pavlu Klineckému dlouhodobé studijní volno od 11. 2. 2013 do 11. 5. 2013. Předseda KCVzK nemá námitek k závěrečné zprávě a souhlasil s předložením zprávy v nezměněné podobě. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Farní sbor (FS) ČCE v Kutné Hoře - kandidatura Ondřeje Zikmunda

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Ondřeje Zikmunda za kazatele FS ČCE v Kutné Hoře na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Šternberku - kandidatura Jany Hofmanové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Jany Hofmanové za farářku FS ČCE ve Šternberku na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 na plný pracovní úvazek.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jana Tkadlečka na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - kandidatura Martiny Lukešové

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Martiny Lukešové na místo seniorátní farářky pro mládež Pražského seniorátu ČCE na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 11. 11. 2013 do 31. 12. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Ondřej Titěra - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Ondřeji Titěrovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru ČCE v Miroslavi do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 7. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE v Jablonci nad Nisou - kandidatura Ondřeje Titěry

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Ondřeje Titěry za faráře farního sboru ČCE v Jablonci nad Nisou na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2024 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Jičíně - pověření pastoračního pracovníka

Synodní rada nově pověřuje Janu Zedníčkovou jako pastorační pracovnici ve farním sboru ČCE v Jičíně na 50% pracovní úvazek na období od 1. 11. 2013 do 30. 6. 2015.

Jan Kupka - rezignace na funkci seniora Ústeckého seniorátu ČCE

Synodní rada přijímá rezignaci br. Jana Kupky na funkci seniora Ústeckého seniorátu ČCE ke dni 2. 11. 2013. Synodní rada zve br. Kupku k rozhovoru do zasedání na 29. 10.

Fakulta a bohoslovci

Žádost o stipendium - Jan Hrudka

Synodní rada schvaluje poskytnutí stipendia br. J. Hrudkovi v maximální výši 10.000,- Kč pro akademický rok 2013/2014.

Vikariát

Zprávy z jednání Komise pro vikariát, říjen 2013

Synodní rada schvaluje změnu umístění vikáře br. A. M. Ebersona k mentorce ses. M. Zemánkové. Synodní rada navrhuje Komisi pro vikariát změnu formulace návrhu na úpravu příručky pro vikariát ve smyslu úplné dobrovolnosti využití supervize ze strany mentorů a lektorů. Synodní rada souhlasí s tím, aby do příručky pro vikariát byla zapracována povinnost vikářů/vikářek vypracovat písemnou práci ve smyslu návrhu předloženého Komisí pro vikariát. Synodní rada žádá komisi pro vikariát o předložení nového znění příručky pro vikariát.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Poličského a Východomoravského seniorátu.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Pražského seniorátu ve farním sboru Kladno

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Pražského seniorátu ve farním sboru ČCE Kladno ze dne 24. a 27. 2. 2013.

Jeronýmova jednota

Zpráva o průběhu a výsledcích ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty (JJ), které se konalo ve dnech 20. - 21. září 2013 ve farním sboru v Třebenicích:

V pátek 20. 9. 2013 byly projednány hlavní body programu. Ústřední shromáždění JJ projednalo následující záležitosti:

1. Rozdělení sbírky darů za rok 2013 ve výši 2.185.000,- Kč.

2. ÚS JJ doporučilo k udělení příspěvku od MK na opravy a údržbu církevního majetku v roce 2014:

- FS Nymburk - oprava věže kostela (650.000,- Kč)

- FS Aš - výměna břidlicové střešní krytiny na kostele Dobrého pastýře v Podhradí u Aše (450.000,- Kč)

- FS Žatec - rekonstrukce zastřešení kostela (400.000,- Kč)

4. ÚS JJ doporučilo projekt na zařazení do Projektkatalogu GAW 2015

- FS Telecí - rekonstrukce střechy fary (400.000,- Kč)

5. ÚS JJ doporučilo projekt na udělení daru z Kulatého stolu

- FS Horní Dubenky - obnova kostela (900.000,- Kč)

6. ÚS JJ rozhodlo o sbírce HDL 2014 následovně: výtěžek sbírky HDL za rok 2014 bude pro FS Nymburk na opravu věže kostela.

Místo konání příštího výročního zasedání ÚS JJ bude ve Vanovicích.

V sobotu 21. 9. 2013 byl uskutečněn tradiční výlet – delegáti navštívili farní sbor v Ústí nad Labem a jeho kazatelskou stanici v Trmicích, sbory v Děčíně a Teplicích. Zakončení proběhlo v hostitelském sboru v Třebenicích.

Výchova a vzdělávání

Usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 34 (katechetická příručka pro výuku náboženství)

Autorky Eva Šormová a Petra Šlapánková dopracují a zkorigují osnovy příručky do Vánoc. Poté je předají J. Roskovcovi k připomínkování. Korektury osnov se může zúčastnit i další člen pedagogického sboru ETF UK. Časový plán je takový, aby byl projekt hotov před příštím zasedáním synodu.

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada uděluje souhlas vlastníka s využitím objektu Kunzárny a kostela k realizaci projektu "Workcamp 2014 - setkávání místních občanů a bývalých německých obyvatel Krkonoš", který je předmětem žádosti o grant Nadace Via. Synodní rada ukládá P. Stolařovi, aby v součinnosti s Ústřední církevní kanceláří (ÚCK) připravil na příští zasedání podklady k jednání o budoucnosti Kunzárny tak, aby synodní rada na příštím zasedání mohla učinit jednoznačné rozhodnutí. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) do příštího zasedání vyhledat všechna usnesení týkající se střediska Herlíkovice a Kunzárny za posledních cca 8 let.

Ekumenické vztahy

Setkání se zástupci Křesťanské reformované církve (RKC) na Slovensku

Synodní rada navrhuje hovořit se zástupci RKC o sekularizaci české a slovenské společnosti a o pohledu na misii.

Kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Martina Zikmunda o kontaktním studiu v Heidelbergu. Svůj pobyt na heidelberské univerzitě považuje za nesmírně cenný. Svůj zájem rozdělil do čtyř oblastí:

1. Studium islámu (výsledky budou v knize rozhovorů s L. Kropáčkem, která vyjde na podzim v nakladatelství Vyšehrad)

2. Calvinova instituce z roku 1559

3. Heidelberský katechismus - překlad do novodobé češtiny

4. Církevní boj za druhé světové války (knížka heidelberského prof. Strohma), jakož – a zejména – úloha evangelické církve po válce a při

procesu demokratizace Německa - tuto část studia považuje M. Zikmund pro sebe za nejpřínosnější.

M. Zikmund děkuje synodní radě i bádenské církvi za tento nezapomenutelný čas.

Modlitba za domov 2013

Synodní rada souhlasí s tím, aby se za Českobratrskou církev evangelickou účastnil programu 28. 10. 2013 od 9:30 do 14:00 hodin a přímého přenosu ČT 28. 10. 2013 od 15:00 do 16:30 hodin farář Michal Šourek a synodní kurátorka Lia Valková. Synodní rada souhlasí s tím, aby se modlitebního večera „Modlitba za vlast“ 27. 10. od 18:00 hodin v katedrále sv. Víta a konference MAS a církví dne 4. 11. 2013 od 13:00 do 18:00 na Arcibiskupství pražském zúčastnila Lia Valková.

Kulatý stůl 2013

Synodní rada souhlasí s navrženým seznamem projektů na rok 2014. Synodní rada souhlasí se setkáním zástupců zahraničních partnerů se synodní radou dne 12. 11. 2013 od 11:00 do cca 12:30 hodin, bude následovat společný oběd. Jednání v pondělí 11. 11. od 17:00 hodin se zúčastní P. Stolař a D. Ženatý.

Kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2014

Synodní rada souhlasí s vysláním Petra Pivoňky na kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2014.

SLS - Konference pro ženy v Piliscsaba/Maďarsko

Synodní rada deleguje na konferenci SLS pro ženy 27. - 30. 11. 2013 v Piliscsaba/Maďarsko Evu Benešovou.

Den reformace ve Vídni

Synodní rada deleguje na slavnost ke Dni reformace ve Vídni 29. 10. 2013 Ondřeje Macka.

Uvedení do úřadu církevních představitelů Evangelické církve h.v. v Rakousku

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby zaslalo jménem církevního vedení ČCE do Rakouska omluvu.

Synod Evangelické zemské církve v Sasku v Drážďanech

Synodní rada deleguje na synod Evangelické zemské církve v Sasku 15. - 18. 11. 2013 v Drážďanech Tomáše Matějovského.

Slavnostní večer při synodu Bádenské církve (40. výročí Leuenberské konkordie)

Synodní rada deleguje na slavnostní večer při synodu Bádenské církve při příležitosti 40. výročí Leuenberské konkordie 20. - 21. 10. 2013 Daniele Ženatého.

Kalich - knihkupectví, nakladatelství

Evangelický kalendář na rok 2015 - synopse

Nakladatelství Kalich předkládá synodní radě synopsi Evangelického kalendáře (EK) na rok 2015. Přípravu EK mají na starosti Olga Mrázková a Drahomíra Dušková Havlíčková. Jako motto EK zvolili biblický text z Kazatele 3,1: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod sluncem svůj čas.“ K jeho obsahu píší: „Kalendář souvisí s časem a časy jsou různé. Různost našich časů krásně vystihl biblický Kazatel a my bychom rády tyto časy prozkoumaly a výsledek nabídly čtenářům Evangelického kalendáře 2015. Nechceme se zabývat tématem času, to bylo náplní Evangelického kalendáře 2006, ale chceme oslovit laiky i odborníky, kteří mají s daným časem své zcela konkrétní a praktické zkušenosti. Jednotlivé časy nechceme pojmout jen doslovně, ale i abstraktně a přeneseně (tak např. čas sázet – nejen sázet stromy, ale i písmena apod.).“ Synodní rada vzala synopsi na vědomí.

Různé

Zpráva z jednání výboru České biblické společnosti (září 2013)

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vhodným způsobem zpracovat podněty E. Čaškové a předat je sborům ČCE.

Informativní cizojazyčná tabulka na kostele u Martina ve zdi

Synodní rada usnáší, aby na kostel u Martina ve zdi byla umístěna cizojazyčná informativní tabulka o prvním vysluhování večeře Páně a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) dále v této věci jednat.