Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29. 10. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 29. 10. 2013, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 – 2018

Synodní rada podporuje myšlenku oslav výročí vysluhování pod obojí a přijímá návrh na společnou přípravu jednotlivých bohoslužeb ve sborech v říjnu 2014. Synodní rada pověřuje G. Frey-Reininghause, aby ověřil snahy o přípravu liturgie společných bohoslužeb a případně provedl kroky k jejich sjednocení. G. Frey-Reininghaus podá zprávu příštímu zasedání. Synodní rada dále pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jednalo s ETF UK o společném sympoziu k večeři Páně 11. 10. 2014. Synodní rada pověřuje oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře, aby vypracovalo brožuru k tématu podobojí. Synodní rada pověřuje COM, aby jmenoval jiného svého zástupce do komise výročí, který se bude moci účastnit porad a příprav.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Třebenicích - kandidatura Filipa Ženatého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Filipa Ženatého za faráře FS ČCE v Třebenicích na období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2023 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Teplicích - opakovaná volba Jana Opočenského

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Opočenského za faráře FS ČCE v Teplicích na období od 1. 11. 2013 do 30. 10. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbory a platový řád zaměstnanců ČCE

Synodní rada ukládá platové komisi, aby pro následující synod připravila návrh změny současného platového řádu, v němž by kazatelé, kteří jsou zaměstnanci ČCE a současně nejsou řádně povoláni v žádném církevním sboru, byli zařazeni do II. platové třídy a měli nárok pouze na základní plat bez jakýchkoli příplatků a odměn. Synodní rada ukládá platové komisi, aby v novém platovém řádu zohlednila snížení platu kazatelům, kteří jsou zaměstnanci ČCE a nejsou současně povoláni ke službě v církevním sboru.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Blahoslava Matějky na místo faráře FS ČCE v Libštátě na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu ČCE - kandidatura Kateřiny Rybárikové

Synodní rada schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Kateřiny Rybárikové na místo seniorátní jáhenky Brněnského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Podmínka je splněna úhradou předepsané platby do personálního fondu ČCE, a to nejpozději k datu konání volby. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Boskovicích - kandidatura Jiřího Bureše

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Jiřího Bureše za faráře FS ČCE v Boskovicích na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2024 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny kazatele o rozsah jeho pracovního úvazku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě J. Bureše.

Jenčová Mária - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje sestře Márii Jenčové dispens od setrvání na místě druhé farářky ve farním sboru ČCE v Hodslavicích a seniorátní farářky Moravskoslezského seniorátu ČCE do konce doby jejího povolání v hodslavickém sboru i moravskoslezském seniorátu, tj. do 31. 8. 2014.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Libereckého, Moravskoslezského, Poličského a Jihočeského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávu seniorátního výboru Chrudimského seniorátu z vizitace ve farním sboru Sloupnice a Heřmanův Městec a Královéhradeckého seniorátu z vizitace ve farním sboru Kostelec nad Orlicí.

Ekumenické vztahy

Návštěva delegace ČCE v EKBO

Synodní rada vzala na vědomí konkretizaci program návštěvy EKBO: Odjezd do Berlína ve čtvrtek 28. 11. v 17:00 hodin. Na pátek je naplánováno jednání s církevním vedením EKBO, na sobotu pak návštěva malých sborů. V neděli účast na bohoslužbách v různých sborech, J. Ruml a G. Frey-Reininghaus budou kázat. Počítá se též s účastí referentky ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE D. Hamrové.

Kulatý stůl 2013

Synodní rada vzala na vědomí detailní program jednání a seznam účastníků Kulatého stolu. Omluvili se zástupci z Reformované církve, EKD, Saska a Bavorska, nově přibyla zástupkyně organizace Kirchen helfen Kirchen.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské školy

Synodní rada vzala na vědomí, že dne 26. 9. se podruhé sešlo kuratorium Cheb. Bylo konstatováno, že zájem o křesťanskou mateřskou školku je značný, jsou k dispozici i křesťanské vychovatelky, záměr podporuje místní ekumenická obec i město Cheb. Podle dotazníkového šetření by rodiče byli ochotni platit max. 1.500,- Kč měsíčně, což by stačilo na provoz, pokud by bylo přihlášeno 40 dětí. V současné době se počítá s celkovými náklady ve výši cca 14 mil. Kč. Zdroje by bylo možné získat z Kulatého stolu (hlavní projekt), ROP KV kraj, od Bavorské církve a dalších (místních) sponzorů. Příští setkání kuratoria bude 5. 11. 2013 v Chebu.

Rüstzeit saských superintendentů 23. - 27. 9. 2013 v Míšni

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Filipa Šimonovského: „Jednalo se o setkání superintendentů saské luterské církve, kterých bylo celkem 14, spolu s hosty, církevním vedením a biskupem Bohlem byl celkový počet účastníků kolem 40. Probírala se aktuální témata, hovořilo se o velkých akcích příští rok v saské církvi, probíraly se problémy s rozpadajícími se manželstvími v církvi (organizovány jsou kurzy partnerství), byla předložena církevní finanční zpráva, řešil se problém zastupování farářů při dovolených (není dost farářů-důchodců, kteří by mohli zastupovat), tématem bylo i partnerství homosexuálních párů na farách a další.“ Filip Šimonovský měl možnost informovat o aktuálním dění v ČCE, předal biskupu Bohlovi symbolický dar, vyřídil pozdravy a předává synodní radě pozdravy od saských kolegů. Setkání považuje za velmi inspirativní a byl by rád, kdyby se mohl zúčastnit i příští rok. Německá strana uhradila jeho pobyt i cestovní náklady paušální částkou 200,- Euro, z níž uhradil své náklady a zbytek věnoval svému sboru.

SLS - Konference pro ženy v Piliscsaba/Maďarsko

Synodní rada souhlasí s delegací N. Běťákové spolu s Evou Benešovou na konferenci LWF v Piliscsabě v Maďarsku v termínu 27. - 30. 11. 2013.

Dohoda mezi ČCE a CČSH

Synodní rada s vděčností přijímá a schvaluje návrh dohody o vzájemné spolupráci ČCE a CČSH při přípravách a realizaci připomínky 600. výročí smrti Mistra Jana Husa a souhlasí s jejím podepsáním.

Valné shromáždění ERC

Synodní rada deleguje na valné shromáždění Ekumenické rady církví v termínu 28. 11. 2013 J. Rumla, L. Valkovou a G. Frey-Reininghause, náhradníky jmenuje D. Ženatého, P. Stolaře a D. Hamrovou.

Zpráva z jednání komitétu členských církví SLS

Synodní rada vzala na vědomí zápis jednání komitétu členských církví SLS v ČR, které se konalo 17. 10. 2013 v Olomouci. Hodnotily se přípravy na Setkání křesťanů ve Wroclawi (málo informací, nezajištěné financování), G. Frey-Reininghaus informoval o Setkání evropského regionu LWF v Helsinkách a o kongresu o reformaci v Curychu, hodnotily se proběhlé akce k výročím, plánovala se výročí příští, hodnotila se supervize kazatelů (užitečná a bude pokračovat, zájem o spolupráci mají polští luteráni) a zmínila se i další témata a informace.

Synod porýnské církve v Bad Neuenahr

Synodní rada deleguje na synod porýnské církve 16. - 21. 1. 2014 v Bad Neuenahr Joele Rumla.

Evangelická akademie

Setkání zaměstnanců Evangelické akademie 2013

M. Sklenářová, vedoucí úseku výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře informuje synodní radu: Ve dnech 8. - 9. 11. 2013 proběhne již tradiční pravidelné setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie v rekreačním církevním středisku TJAK v Bělči n. Orlicí. Vzhledem k narůstajícím závazkům jednotlivých škol, k pracovnímu vytížení ředitelů, čím dál větší administrativní agendě škol bylo zvoleno téma "Možná, zítra, uvidíme…", které v sobě zahrnuje tzv. prokrastinaci, chorobné odkládání úkolů a povinností. Uvítáme také přítomnost spirituálů škol a náměstka synodního seniora Pavla Kašpara. Setkání se každoročně účastní kolem 30 pedagogů. Duchovenskou část zajišťuje P. Kašpar a M. Židková, spirituálka VOŠ EA Brno. Synodní rada vzala informace na vědomí.

Diakonie ČCE

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Diakonie ČCE

Synodní rada vzala na vědomí, že výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE proběhlo bez výsledku. Výběrová komise nedoporučila ani jednoho ze dvou uchazečů, dozorčí rada se ztotožnila s názorem komise a nepodává žádný návrh na jmenování ředitele. Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, přihlášky se podávají do 10. 12. 2013, nástup nového ředitele od 1. 3. 2014 (příp. dříve dle dohody).

Různé

Dr. Zdeňka Čechová - žádost o sponzorský příspěvek

Synodní rada nevyhovuje žádosti dr. Čechové o finanční podporu projektu Betlémská odysea.

Výjezdní zasedání ÚCK v Bad Alexandersbad

Synodní rada vzala na vědomí, že ve dnech 5. - 7. 2. 2014 proběhne v Bad Alexandersbad výjezdní zasedání Ústřední církevní kanceláře ČCE, na které jsou všichni členové synodní rady srdečně zváni.