Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12. 11. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 12. 11. 2013, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Lozicích - kandidatura Rut Kučerové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Rut Kučerové za jáhenku FS ČCE v Lozicích na období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek a souhlasí s posunutím doby povolání kazatelky oproti vydanému pokynu k volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Čáslav - kandidatura Jaroslava Féra

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaroslava Féra za faráře FS ČCE v Čáslavi na období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Sázavě - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje sestru Drahomíru Pešlovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Sázava na pracovní úvazek 25% na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Vikariát

Návrh komise pro vikariát - změna Pravidel vikariátu

Synodní rada souhlasí s návrhem na úpravu Pravidel vikariátu, jak jej předkládá Komise pro vikariát a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jej v patřičné formě předložila 4. zasedání 33. synodu.

Správa církve

Termíny zasedání synodní rady v roce 2014

Synodní rada stanovuje termíny svých zasedání na rok 2014 takto: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 15. 7., 19. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Poděbradského a Brněnského seniorátu.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech (FS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitacích seniorátních výborů Poděbradského seniorátu ve FS Kolín a FS Velim.

Výchova mládeže

COM 2013-2015

Synodní rada jmenuje do Celocírkevního odboru mládeže tyto osoby zvolené celocírkevní poradou zástupců mládeže ze seniorátů:

Rebeku Hančilovou, Štěpána Grolla, Jana Trusinu, Jakuba Martinů, Pavlínu Junovou, Daniele Matějku ml., Jaroslava Pechara, Ewu Jelinek, Michaele Erdingera a tyto náhradníky: Alžbětu Hanychovou a Jakuba Orta z řad laiků a Leonarda Tecu a Alexandru Hauserovou z řad kazatelů. Funkční období nového COM začíná listopadem 2013.

Bratrstvo, katechetická příloha

Koncepce časopisu Bratrstvo na rok 2014

Synodní rada bere na vědomí vítězný nový název časopisu Bratrstvo, který by se měl od ledna 2014 jmenovat Nota nebe a souhlasí s novým názvem časopisu. Synodní rada rozhodla dále hradit náklady časopisu Bratrstvo (nově Nota nebe) v roce 2014 z vlastních prostředků ČCE.

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada souhlasí s vypsáním soutěže na studii řešení objektu Kunzárna (finanční odměna za vítězný návrh do výše 25.000,- Kč). Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vypracovat do příštího zasedání synodní rady zadávací podmínky studie (princip – zachování 1. NP podlaží ve stylu horské budovy při kvalitním provedení rekonstrukce, změna dispozice 2. NP pro jednoduché ubytování s logickou dispozicí a provedením odpovídajícím současnému stavu techniky). Zadávací podmínky budou předmětem interní diskuse. Synodní rada ukládá ÚCK do příštího zasedání synodní rady připravit návrh inzerátu na prodej příp. pronájem objektu Vokurka.

Ekumenické vztahy

Rada GEKE v Praze, 5. - 8. 12. 2013

Synodní rada souhlasí se záměrem uspořádat večer s Radou GEKE dne 6. 12. 2013 ve sboru v Praze-Kobylisích a souhlasí s finančním podílem ČCE na pokrytí nákladů na tento večer. Za synodní radu se zúčastní J. Ruml a L. Valková, za Ústřední církevní kancelář (ÚCK) M. Kocanda, G. Frey-Reininghaus a D. Hamrová.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské školy

Synodní rada bere na vědomí stav projektu mezinárodní MŠ v Chebu a souhlasí s finanční podporou projektu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zmapovat do příštího zasedání synodní rady možnosti.

Dohoda mezi ČCE a CČSH

Ústřední rada CČSH schválila 1. 11.2013 návrh Dohody mezi CČSH a ČCE o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa. Společnému podpisu dne 3. 12. 2013 nic nebrání. Slavnostní podpis je plánován na 11:00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a druhý podpis proběhne večer v rámci kulturního programu u Martina ve zdi. Tam vystoupí A. Strejček a Š. Rak. Slavnostního podpisu Dohody mezi ČCE a CČSH se za synodní radu zúčastní statutáři.

Řídící výbor ERC

Synodní rada pověřuje vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) M. Kocandu, aby se zúčastnil schůzky k samofinancování církví Ekumenické rady církví (ERC). Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby hledalo zástupce do přípravného týmu Noci kostelů.

Pracovní zasedání etických expertů GEKE ve Vídni

Synodní rada souhlasí s proplacením cestovného J. Halamy na pracovní zasedání etických expertů GEKE 4. - 5. 11. 2013 ve Vídni.

Různé

Pomoc obyvatelům Filipín postiženým tajfunem

Synodní rada uvolňuje 200.000,- Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci pro postižené tajfunem na Filipínách. Synodní rada vyhlašuje na tento účel dobrovolnou sbírku ve sborech ČCE.