Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26. 11. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 26. 11. 2013, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada pověřuje komisi pro výročí, aby navrhla rámec oslav Husova výročí pro rok 2015 s ohledem na zahraniční hosty a dohodu mezi ČCE a CČSH. Synodní rada zve učitele ETF UK ke společnému rozhovoru.

Sbory a pracovníci

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - opakovaná volba R. Čunderlíkové

Synodní rada potvrzuje volbu Romany Čunderlíkové za seniorátní farářku Pražského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 66%.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - kandidatura Martiny Lukešové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Martiny Lukešové za seniorátní farářku pro mládež Pražského seniorátu ČCE na období od 11. 11. 2013 do 31. 12. 2016 na plný pracovní úvazek.

Ochranovský sbor při ČCE v Ujkovicích - kandidatura Václava Hájka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Václava Hájka za jáhna OS při ČCE v Ujkovicích na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 40%. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Liptále - kandidatura Márie Jenčové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Márie Jenčové na místo farářky FS ČCE v Liptále na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2019. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Márie Jenčové.

Macková Blanka - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada si stanovuje časovou hranici, do které bude udělovat pověření pastoračním pracovníkům, na 31. 12. 2014. Toto rozhodnutí je určeno změnami, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve. Synodní rada, v souladu s výše uvedeným usnesením, prodlužuje pověření Blanky Mackové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Jasenné na 50% pracovní úvazek na dobu 1 roku, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Synodní rada ruší k 31. 12. 2013 místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Liptále.

Mikulíková Lenka - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Lence Mikulíkové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Vsetín-Horní sbor na 50% pracovní úvazek na období dalšího roku, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Synodní rada zároveň vyjadřuje znepokojení nad tím, že se sestra Mikulíková neúčastní seminářů pro pastorační pracovníky pořádaných synodní radou a vyzývá ses. Mikulíkovou i sbor k nápravě.

Správa církve

Zprávy z jednání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Pražského, Východomoravského, Poličského a Západočeského seniorátu.

Zápisy z jednání konventů 2013 - horácký, poděbradský, jihočeský, liberecký seniorát

Synodní rada vzala na vědomí zápisy z jednání konventu, Poděbradského, Jihočeského a Libereckého seniorátu a:

1. potvrzuje volbu seniora horáckého seniorátu br. f. Jana Keřkovského a volbu náměstka seniora br. f. Zdeňka Šorma.

2. potvrzuje volbu seniora poděbradského seniorátu br. f. Martina Féra a volbu 2. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Marka Lukáška.

3. potvrzuje volbu náměstka seniora jihočeského seniorátu br. f. Davida Nečila a volbu 2. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Jiřího Ježdíka.

4. potvrzuje volbu seniorátního kurátora libereckého seniorátu br. Jiřího Kužela, volbu náměstkyně seniorátního kurátora ses. Marty Binkové, volbu 1. náhradníka SV z řad presbyterů br. Milana Přívratského, 2. náhradníka SV z řad presbyterů br. Jiřího Kotase a volbu 2. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Jakuba Hály.

5. potvrzuje volbu seniorky ústeckého seniorátu ses. f. Martiny Šerákové-Vlkové, volbu náměstka seniorky br. f. Zdeňka Bárty (s počátkem funkčního období od 1.6.2014) a volbu 2. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Tomáše Matějovského.

6. potvrzuje volbu seniora královéhradeckého seniorátu br. f. Michala Kitty, seniorátního kurátora br. Vladimíra Pavlíčka, náměstka seniora br. f. Tomáše Molnára, náměstkyně seniorátního kurátora ses. Hany Pojezdné, 1. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Aleše Mosteckého a volbu 2. náhradníka SV z řad kazatelů br. f. Štěpána Brodského.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitaci seniorátního výboru Libereckého seniorátu ve FS Jablonec nad Nisou, seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ve FS Šumperk a seniorátního výboru Královéhradeckého seniorátu ve FS Broumov.

Hospodářské věci - vnitřní

Posuzování žádostí farních sborů o kompenzace za nevydaný majetek

Synodní rada pověřuje Olgu Navrátilovou a Františka Straku k hodnocení úplnosti a správnosti předložených podkladů farních sborů o kompenzaci za nevydatelný majetek. Výsledky hodnocení budou předkládány správní radě Personálního fondu.

Ekumenické vztahy

SEK/EKD - mezinárodní ekumenická konference k výročí reformace 2017

Gerhard Frey-Reininghaus podává synodní radě zprávu: „Konference se zúčastnilo cca 240 lidí z celého světa, včetně Číny, USA a skoro všech evropských zemí. Kongres měl za cíl předat si navzájem odkazy reformace v jednotlivých zemích, navzájem se inspirovat a prohloubit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a církvemi. Konaly se bohoslužby, přednášky, panely, workshopy apod. Byla to výborná příležitost komunikovat s mnoha lidmi a domluvit spolupráci s různými subjekty. Zároveň to byla i inspirace pro výročí M. Jana Husa.“ Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Setkání evropských představitelů členských církví LWF 30. 9. - 2. 10. 2013 ve Finsku

Gerhard Frey-Reininghaus podává synodní radě zprávu: „Na okraji Helsinek proběhlo setkání zástupců tří regionů LSS, celkem 40 účastníků z 24 evropských církví. K důležitým tématům patřilo: představení církví a jejich aktuální situace, spolupráce mezi členskými církvemi LSS a Římskokatolickou církví (dokument From Conflict to Dialogue), příprava na rok 2017, dokument o daru společenství v roztříštěném světě a dokument o genderové spravedlnosti. Za nejpřínosnější považuje G. Reininghaus rozhovory kolem výročí reformace. LSS bude mít webovou stránku k tomuto výročí a má již pracovnici, která má toto výročí na starosti. Kromě oficiálního programu považuje G. Reininghaus za přínosné také společenství a rozhovory s ostatními delegáty. Domnívá se, že bychom se měli takových setkání zúčastnit i v budoucnu. Pomáhá to k tomu, aby naše členství v LSS bylo živé a užitečné.“ Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Návštěva delegace ČCE v EKBO, 28. 11. - 1. 12. 2013

Synodní rada bere na vědomí návrh programu: S příjezdem do Berlína se počítá ve čtvrtek ve 22:00 hodin, ubytování je zajištěno v Dietrich Bonhoeffer Haus v centru Berlína. V pátek dopoledne proběhnou rozhovory na Berliner Missionswerk, odpoledne návštěva výstavy "Evangelická fara" a rozhovor s biskupem Dröge. V sobotu odjezd na Blata (Spreewald), návštěva superintendenta Köhlera v Lübben, rozhovor s farářem Nockem v Trebbus, po obědě návštěva sboru ve Fürstlich Drehna s farářkou Magirius, po večeři v Cottbus - Chotěbuzi adventní koncert ve státním divadle. V neděli bohoslužby, delegace se rozdělí na tři místa (J. Ruml bude kázat v Luckau, M. Kocanda v Lübbenau a G. Frey-Reininghaus ve Vetschau). Po společném obědě na zámku v Lübbenau bude ve 14 hodin zakončení, návrat do Prahy po 17. hodině.

Kulatý stůl 2013

Synodní rada bere na vědomí zprávu o zasedání kulatého stolu: Zasedání kulatého stolu se tentokrát nezúčastnili někteří naši stálí partneři, chyběl zástupce bavorské a saské církve, Susanne Labsch z Bádenska se v poslední chvíli omluvila z rodinných důvodů a nepřijeli ani zástupci Reformované církve, EKD a GAW. Na druhou stranu se Kulatého stolu zúčastnila poprvé zástupkyně za organizaci Kirche helfen Kirchen a přijel i Manfred Sutter z Falce. Někteří nepřítomní již předem poslali své návrhy, co by jejich církev mohla podpořit, takže i přes tyto změny bylo možno sestavit tabulku projektů a jejich finanční krytí. Celkem bylo přislíbeno více než 10 mil. Kč a téměř všechny předložené projekty ČCE byly finančně podpořeny. Největší deficit krytí je dle očekávání u projektu Cheb, ale na ten směřovala hlavní a výrazně nejvýznamnější podpora a jeho financování je třeba řešit ještě jinak.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské školy

Synodní rada souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství projektu mezi Diakonií ČCE a Českobratrskou církví evangelickou na vybudování MŠ v Chebu.

Synod EKD-VELKD 7. - 13. 11. 2013 v Düsseldorfu

Jaroslav Pechar podává synodní radě obsáhlou, ale poměrně zajímavou zprávu: „Zúčastnil se celého synodu VELKD a části synodu EKD. Hosté měli kromě zasedání na synodu vlastní ekumenický program (zajímavá přednáška o barmenských tezích v kostele, kde byly sepsány, ekumenická večeře a další), k tématu synodu "Je pro všechny dost" vyslechli dvě přednášky, proslovy, zprávy a diskuse - chyba je v systému, ne v jednotlivostech; křesťan jako jednotlivec zmůže v pomoci rozvojovým zemím dost, ale více má možnost měnit politickou cestou - systém, který je nespravedlivý a ubližuje většině planety. J. Pechar přednesl svůj příspěvek na téma situace migrantů v ČR, který je součástí zprávy.“ Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Den reformace ve Vídni, 29. 10. 2013

Ondřej Macek podává synodní radě zprávu: Rok 2013 byl v rakouských církvích zaměřen na diakonii, proto se tomuto tématu věnovala i slavnost Dne reformace. Byly při ní představeny různé diakonické činnosti církví, oceněny diakonické dobrovolnické projekty a bylo to téma hlavní přednášky. O. Macek považuje tento způsob oslavy za vhodný a inspirativní, stejně jako rozvržení témat věnovaných jednotlivým součástem církve na jednotlivé roky předcházející výročí reformace. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Dohoda mezi ČCE a CČSH

Synodní rada vzala na vědomí poslední verzi Dohody o spolupráci, tak jak šla do tisku.

Diakonie ČCE

Setkání diakonů 2013 - žádost o finanční příspěvek

Synodní rada souhlasí s udělením příspěvku na setkání diakonů ve výši 9.450,- Kč.

Různé

Pomoc obyvatelům Filipín postiženým tajfunem

Ředitel SHRP Diakonie ČCE adresuje synodní radě poděkování za okamžitou pomoc postiženým obyvatelům Filipín a za vyhlášení dobrovolné sbírky ve sborech ČCE. Synodní rada vzala poděkování na vědomí.

Plán práce propagační komise na rok 2014

Synodní rada souhlasí s navrhovaným plánem práce propagační komise na rok 2014.