Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 10. 12. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 10. 12. 2013, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada přijímá nabídku na knihu pro mládež "Kostnické sirky" K. Smolíkové a R. Vlasáka a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vyjednalo další podrobnosti. Do konce února 2014 synodní rada očekává další informace (osnova knihy, ukázky textů). Synodní rada ráda přijímá nabídku modřanského sboru upravit a postupně zveřejňovat na webových stránkách spravovaných ČCE kázání z Husovy Postily. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby informovalo o plánech ČCE na oslavy církevních výročí v příštích letech církve v ekumenické obci v České republice i v zahraničí. Synodní rada bere na vědomí zprávu br. Romana Mazura a souhlasí s finanční podporou akce ve výši 100.000,- Kč.

Sbory a pracovníci


Seniroátní výbor Brněnského seniorátu - povolání pastor. pracovníka na neobsazené místo kazatele

Synodní rada ukončuje ke dni 10. 12. 2013 stávající systém zřizování a podpory míst pastoračních pracovníků, povolání stávajících pastoračních pracovníků zůstávají v platnosti. Synodní rada souhlasí se zachováním funkce pastoračního pracovníka v ČCE, financování míst pastoračních pracovníků bude záležitostí jednotlivých církevních sborů (pastor. pracovníci budou zaměstnanci sborů). Synodní rada žádá poradní odbor organizačně právní, aby na základě usnesení synodní rady navrhl zásady úpravy řádů. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) informovat sbory o těchto usneseních v rámci sborové zásilky.

Organizační řád ÚCK k 1. 1. 2014

Synodní rada schvaluje nový organizační řád Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) s účinností od 1. 1. 2014.

Návrh na jmenování náměstka vedoucího tajemníka ÚCK pro personální práci

Synodní rada jmenuje Jiřího Treglera náměstkem vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře pro personální práci od 1. 1. 2014.

Pavlis František - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Františka Pavlise i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Anna Šourková - prodloužení pověření ke kaplanské službě

Synodní rada bere na vědomí nabídku ÚHKT v Praze prodloužit sestře farářce Anně Šourkové pracovní smlouvu do 31. 12. 2015 s pracovním úvazkem 0,5. Synodní rada souhlasí s prodloužením pověření ses. f. Anně Šourkové k duchovenské službě v jiných institucích, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.

Fakulta a bohoslovci

ETF UK - prodloužení nájemní smlouvy na budovu v Černé ul. 9

Synodní rada podmínečně souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na budovu v Černé ul. 9. po projednání s kvestorem Univerzity Karlovy.

Správa církve

Zápisy z jednání konventů pražského a královéhradeckého seniorátu 2013

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu Pražského a Královéhradeckého seniorátu.

Zkušební komise pro zkoušky ordinovaných presbyterů

Synodní rada jmenuje nové členy komise pro zkoušky ordinovaných presbyterů 7. 1. 2014 (nejpozději 21. 1.) a ukládá všem zainteresovaným podílet se na návrzích kandidátů. Synodní rada připraví model zkoušení ordinovaných presbyterů.

Podnět ze strategické komise

Na základě doporučení strategické komise ukládá synodní rada poradnímu odboru teologickému, pro práci s dětmi, celocírkevnímu odboru mládeže a pro práci s laiky, Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů a poradnímu odboru evangelizačnímu a misijnímu vypracovat do konce února 2014 návrh rozvojových projektů církve, které pomohou nasměrovat církev z pouhé starosti o přežití k dalšímu rozvoji a službě společnosti v perspektivě krátkodobé (3 roky) a dlouhodobé (10 let).

Výchova a vzdělávání

Usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 34 (katechetická příručka pro výuku náboženství)

Synodní rada vzala na vědomí, že Eva Šormová a Petra Šlapánková, autorky, dopracovávají osnovy pro výuku náboženství na základní škole. Dle jejich zpráv lze usuzovat, že bude možné dát osnovy k připomínkování v lednu 2014.

Žádost o dlouhodobé studijní volno - br. j. Martin Tomešek

Synodní rada bere na vědomí žádost o dlouhodobé studijního volno br. f. Martina Tomeška i vyjádření Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů. Synodní rada posoudila žádost bratra jáhna Martina Tomeška z farního sboru v Jablůnce a souhlasí udělit mu dlouhodobé studijní volno od 3. 1. do 3. 4. 2014.

Žádost o studijní volno - br. f. Miroslav Pfann

Synodní rada souhlasí s udělením dlouhodobého studijního volna Miroslavu Pfannovi na období 31. 3. až 30. 6. 2014.

Žádost Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů (KCVzK) o jmenování dvou členů

Synodní rada jmenuje Marka Bártu a Jakuba Kellera členy Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů ČCE ke dni 1. 1. 2014.

Bratrstvo, katechetická příloha

Koncepce časopisu Bratrstvo na rok 2014

Synodní rada bere na vědomí nový grafický vzhled časopisu Nota nebe a nové logo časopisu pro mládež ČCE.

Hospodářské věci - vnitřní

Rozdělení solidárních prostředků pro rok 2014

Synodní rada souhlasí s rozdělením solidárních prostředků pro rok 2014 v souladu s návrhem správní rady personálního fondu ČCE.

Historické studie

Zpřístupnění archivního materiálu ze zasedání 25.-28. synodu z let 1987-1994

Synodní rada souhlasí se zpřístupněním archivního materiálu ze zasedání 25.-28. synodu z let 1987-1994 v badatelně Ústředního archivu ČCE pro účely bakalářské práce Magdaleny Dvořáčkové, studentky FSV UK v Praze. Toto svolení se nevztahuje na zpřístupnění zvukových nahrávek z příslušných synodů. V případě, že by z bádání vyplynula potřeba poslechu zvukového záznamu, souhlasí synodní rada se zpřístupněním příslušných pasáží.

Ekumenické vztahy

Synod Evangelické zemské církve v Sasku 15.-18. 11. 2013 v Drážďanech

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Tomáše Matějovského, která popisuje hlavní témata jednání v době jeho přítomnosti na synodu. Z těchto jednání vykrystalizovalo jako jedno z aktuálních témat současná situace církve a rodiny v Sasku. Na synodu T. Matějovský pronesl pozdrav za ČCE.

Poradní odbor pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) - materiál Co může říci česká reformace českému člověku dnes

Synodní rada přijímá s vděčností materiál POSM "Co může říci česká reformace českému člověku dnes" jako aktuální příspěvek k pochopení, jaký význam mají osobnosti a události české reformace pro dnešního člověka. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby tento materiál předalo Komisi pro výročí a dalším příslušným poradním odborům, dále sborům jako námět k přemýšlení a inspiraci pro plánování připomenutí těchto výročí, na příslušné weby ČCE a české ekumenické obci.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 12.-21. 5. 2014

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Ekumenický studijní kurz bavorské církve v Josefstalu.

WCRC - setkání evropských církevních představitelů ve Varšavě

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na setkání evropských církevních představitelů WCRC ve Varšavě ve dnech 27.-29.3.2014.

Nábytek z Haus Mühlberg Enkenbach

Při návštěvě synodu falcké evangelické církve ve Speyeru navštívili Jindřich Lukeš s Gerhardem Frey-Reininghausem falcké rekreační středisko v Enkenbachu, které tamní církev bude prodávat či bourat. Veškeré vybavení nám zdarma nabídli. Vybavení je velice zachovalé a pěkné. Jindřich Lukeš nabídku rozeslal do rekreačních středisek ČCE a správcové z Herlíkovic, Chotěboře a Bělče o nábytek projevili velký zájem. Plánuje se tam cesta nákladním autem, které se zúčastní všichni zájemci. Synodní rada přijímá nabídku falcké evangelické církve.

Church of Scotland - General Assembly

Synodní rada deleguje na General Assembly Church of Scotland 17. - 23. 5. 2014 v Edinburghu G. Frey-Reininghause a M. Trgalovou, t.č. působící v Church of Scotland.

Evangelická akademie

Evangelická akademie (EA) Náchod - projekt zřízení MŠ

Synodní rada bere na vědomí dopis p. ředitele Hanuše a žádá další informace k projektu zřízení MŠ při EA v Náchodě.

Křesťanská služba

Změna statutu Fondu křesťanské služby - rozšíření výpomoci

Synodní rada souhlasí s návrhem na rozšíření statutu Fondu křesťanské služby o možnost bezúročné půjčky na pořízení Inkarty pro zaměstnance Ústřední církevní kanceláře.

Diakonie ČCE

David Šourek - rezignace na místo ředitele Diakonie ČCE

Synodní rada přijímá rezignaci Davida Šourka podanou dne 10. 12. 2013 na pozici předsedy správní rady a ředitele Diakonie ČCE s účinností k 31. 12. 2013. Synodní rada na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE jmenuje s účinností od 1. 1. 2014 prozatímním ředitelem Diakonie ČCE a předsedou správní rady Diakonie ČCE Miloslava Běťáka, a to do doby jmenování nového ředitele Diakonie ČCE.