Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 1. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 7. 1. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada souhlasí s podáním žádosti Světovému luterskému svazu na projekt "Od Husa k Lutherovi".

Sbory a pracovníci

Seniorátní výbor (SV) Brněnského seniorátu ČCE - kandidatura Kateřiny Rybárikové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Kateřiny Rybárikové za seniorátní jáhenku Brněnského seniorátu na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na pracovní úvazek 30%.

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Ujkovicích - kandidatura Václava Hájka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Václava Hájka za jáhna OS ČCE v Ujkovicích na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 0,4.

Farní sbor (FS) ČCE v Kovánci - kandidatura Josefa Kejře

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Josefa Kejře na místo jáhna FS ČCE v Kovánci na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k nové volbě bratra Kejře.

Smrčková Olga - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit do příštího zasedání 21. 1. 2014 výklad řádů v tom smyslu, že pokud trvá pracovní poměr kazatele, není třeba podávat žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě v ČCE.

Farářský kurz 2014 - žádost o podporu synodní rady

Synodní rada uděluje příspěvek Spolku evangelických kazatelů na pořádání farářského kurzu ve dnech 27. - 31. 1. 2014 ve výši 27.000,- Kč. Synodní rada podporuje účast kazatelů na farářském kurzu a doporučuje staršovstvům, aby jim účast umožnila. Synodní rada děkuje za pozvání k účasti na kurzu 2014 a zúčastní se dle svých možností.

Vikariát

Zprávy z jednání Komise pro vikariát, říjen 2013

Komise pro vikariát předkládá změnu Příručky pro vikariát. Synodní rada souhlasí s novým zněním Příručky pro vikariát.

Správa církve

Z jednání konventů 2013

Synodní rada potvrzuje volbu 1. náhradníka seniorátního výboru Ústeckého seniorátu z řad kazatelů br. f. Mariana Šustáka.

Zkušební komise pro zkoušky ordinovaných presbyterů

Titul uzavřen debatou v zasedání synodní rady s výsledkem, že na stávající praxi se nic nemění. Zůstává úkol jmenovat dva členy komise pro zkoušení ordinovaných presbyterů z řad duchovenských členů seniorátních výborů.

Strategická komise

Synodní rada jmenuje br. Dana Ryšavého členem strategické komise.

Příprava 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) pozvat předsednictvo synodu a seniorátní výbor Východomoravského seniorátu na jednání se synodní radou a zástupci ÚCK ohledně přípravy prvního zasedání synodu mimo Prahu.

Zprávy ze schůzí seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Pražského a Poděbradského seniorátu.

Zápisy z jednání konventů 2013

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu Ochranovského, Moravskoslezského a Brněnského seniorátu.

Hospodářské věci - vnitřní

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada jmenuje ing. Tomáše Turnského členem investiční komise Personálního fondu.

Jmenování nového člena poradního odboru (PO) ekonomického

Synodní rada jmenuje ing. Ondřeje Srba členem PO ekonomického.

Ekumenické vztahy

Seminář "Zvěstování v 21. století"

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Kučery, který se semináře konaného v termínu 13. - 15. 10. 2013 v Jauernick/Horní Lužice zúčastnil, a hodnotí ho jako přínosný.

Kulatý stůl 2013

Synodní rada vzala na vědomí zápis z jednání Kulatého stolu 2013 a tabulku financování projektů včetně popisu projektu MŠ v Chebu.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní MŠ

Synodní rada vzala na vědomí zápis poslední porady kuratoria Cheb (z 13. 12. 2013), z něhož vyplývá, že přípravy projektu MŠ v Chebu jsou v plném proudu. Byla podepsána dohoda o partnerství s diakonií a je doložena patřičná hotovost u banky, jak vyžadují podmínky žádosti o podporu projektu na evropský Regionální operační program.

Komise pro Kubu 5. 12. 2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o projektech a plánech komise pro Kubu na rok 2014. Také vzala na vědomí rezignaci předsedkyně Jitky Klubalové, komisi pro Kubu nyní vede Gerhard Frey-Reininghaus. Synodní rada jmenuje Martinu Sklenářovou členkou komise pro Kubu.

Diakonie ČCE

Žádost o příspěvek na setkání diakonů, pracovníků Diakonie, pastoračních

Synodní rada souhlasí s finanční podporou setkání diakonů, pracovníků Diakonie, pastoračních pracovníků a sborových sester ve výši 10.000,- Kč za předpokladu, že se setkání bude konat v některém z církevních rekreačních středisek ČCE.