Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 1. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 21. 1. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Mostě - opakovaná volba Mariana Šustáka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Mariana Šustáka za kazatele FS ČCE v Mostě na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Jablonci nad Nisou - kandidatura Ondřeje Titěry

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Ondřeje Titěry za kazatele FS ČCE v Jablonci nad Nisou na období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2024 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Liptále - kandidatura Márie Jenčové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Márie Jenčové za farářku FS ČCE v Liptále na období od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Zachování způsobilosti k ordinované službě na mateřské dovolené

V souvislosti s otázkou ohledně zachování způsobilosti k ordinované službě kazatelek na mateřské a rodičovské dovolené, které zůstávají zaměstnankyněmi církve, vykládá synodní rada čl. 3 odst. 3 Řádu pro kazatele následovně: Pokud kazatelka, která je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ukončí během této dovolené kazatelskou službu na určitém místě v církvi, není povolána na místo jiné, ale zůstane současně zaměstnankyní církve, zůstává jí způsobilost k ordinované službě po dobu, po niž je zaměstnankyní církve, zachována.

T. Matějovský - rezignace na členství v kuratoriu Herlíkovice a komisi pro ordinované presbytery

Synodní rada bere vědomí rezignaci br. Tomáše Matějovského na členství v komisi pro vzdělávání ordinovaných presbyterů a v kuratoriu HD Herlíkovice a považuje jeho členství za ukončené ke konci měsíce února 2014. Synodní rada si ukládá úkol vyhledat nové členy do komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů a kuratoria HD Herlíkovice. Synodní rada na příštím zasedání rozhodne o jmenování předsedů komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů a kuratoria HD Herlíkovice.

Farní sbor (FS) ČCE v Litoměřicích - kandidatura Zdeňka Bárty

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Zdeňka Bárty na místo faráře FS ČCE v Litoměřicích na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2017. Podmínka je splněna úpravou smlouvy o užívání kazatelského bytu tak, aby odpovídala ustanovením nového občanského zákoníku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Zdeňka Bárty. Synodní rada ukládá ÚCK vypracovat a zajistit zveřejnění vzorové smlouvy o užívání kazatelského bytu a nájemní smlouvy pro kazatele tak, aby obě odpovídaly ustanovením nového OZ na webu.

Povinnost oznámení změny zdravotní pojišťovny

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) formálně dopracovat a rozeslat všem zaměstnancům ČCE - povšechného sboru upozornění na povinnost hlásit změnu zdravotní pojišťovny.

Korpa Luděk - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Luďku Korpovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru (FS) ČCE v Kloboukách u Brna do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 12. 2015.

Fakulta a bohoslovci

Zpráva o činnosti na sboru za rok 2013 - Benjamin Kučera

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o činnosti na sboru v roce 2013 dle článku 3, odst. 7. Řádu pro studenty bohosloví, kterou předkládá kandidát služby v církvi Benjamin Kučera.

Příspěvek sborům na ubytování a stravné v případě praxe studentů

Synodní rada souhlasí se zvýšením příspěvku sborům na praxi studentů na 70,- Kč za ubytování a na 191,- Kč na stravné na den.

Armáda

Pavel Ruml - prodloužení pověření k duchovenské službě

Synodní rada pověřuje Pavla Rumla k duchovenské činnosti v AČR na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Správa církve

Zkušební komise pro zkoušky ordinovaných presbyterů

Synodní rada jmenuje Miroslava Hamariho a Davida Balcara členy komise pro zkoušení ordinovaných presbyterů k 1. 2. 2014.

Příprava 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada spolu s předsednictvem synodu připraví oficiální dopis do vsetínských sborů s žádostí o spolupráci při přípravách a zajištění průběhu 4. zasedání 33. synodu. Po dohodě SR, PS a SV VMS budou osloveny i všechny sbory VMS.

Zpráva z jednání konventu poličského seniorátu ze dne 23. 11. 2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z jednání konventu.

Zprávy ze schůzí seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Brněnského, Východomoravského a Ústeckého seniorátu.

Hymnologie

Zpráva o 21. a 22. sbormistrovském kurzu v Sola gratia

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o průběhu kurzu.

Hospodářské věci - vnitřní

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada bere na vědomí stanoviska členů správní rady personálního fondu (Usnesení č. 1 z 10. 12. 2013 zůstává v platnosti.).

Restituční nároky farních sborů

Synodní rada ukládá všem farním sborům, které uplatnily restituční nároky na vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb. vůči povinným osobám, aby podaly synodní radě stručnou zprávu o průběhu jednání a jeho stavu, např. o rozsahu nárokovaného majetku, reakcích povinných osob případně o dalším postupu do konce února 2014.

Ekumenické vztahy

Společné čtení Na každý den

Synodní rada žádá poradní odbor ekumenický a teologický, aby zhodnotily přínos "leuenberského" NKD 2013 a promyslely otázku budoucí spolupráce s církvemi leuenberské konkordie na denním čtení (od roku 2016).

Návštěva vyslankyně pro reformaci M. Käßmann v ČR

Rozhovoru s Margot Käßmann v pondělí 24. března v 10:00 hodin se zúčastní J. Ruml, L. Valková, D. Ženatý, P. Stolař, M. Kocanda a G. Frey-Reininghaus.

Church of Scotland - General Assembly 17. - 23. 5. 2014

Po konzultaci s World Mission Council v Edinburghu se synodu zúčastní Magdaléna Trgalová.

Zahájení oslav výročí kostnického koncilu 27. 4. 2014

V neděli 27. dubna 2014 se bude konat zahájení oslav výročí koncilu v Kostnici. Plánována je ekumenická bohoslužba v kostnické katedrále za účasti předsedy německé biskupské konference arcibiskupa Zolltische a evangelického zemského biskupa Fischera. Zároveň bude otevřena velká zemská výstava "Kostnický koncil, světová událost středověku 1414-1418". Synodní rada deleguje na zahájení oslav výročí kostnického koncilu 27. 4. 2014 Joele Rumla, Liu Valkovou a Gerharda Frey-Reininghause.

Stipendium EKHN Jiřího Kučery v Marburgu

Synodní rada doporučuje Jiřího Kučeru na stipendium EKHN v Marburgu v AR 2014/15 a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vyřídilo patřičné formality.

Richard Vlasák - stipendium GAW v Lipsku

Synodní rada doporučuje Richarda Vlasáka na stipendium GAW v Lipsku a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vyřídilo patřičné formality.

Návštěva vedení ÚCK v kanceláři SCEAV v Českém Těšíně 22. - 23. 1. 2014

Na pozvání kanceláře SCEAV se plánuje návštěva vedení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) v Českém Těšíně, kde dojde ke vzájemnému seznámení a prohloubení kontaktů a sdílení zkušeností kolem financování církví. Součástí setkání bude také příprava na setkání synodní rady s církevní radou SCEAV.

Návštěva biskupa U. Fischera z Bádenska v ČCE 19. - 22. 4. 2014

Synodní rada vítá návštěvu biskupa Ulricha Fischera z Bádenska. Rozhovoru dne 21. 4. večer se zúčastní J. Ruml a L. Valková.

Světový den modliteb 7. března 2014

Synodní rada doporučuje sborům ČCE účast na Světovém dnu modliteb 7. 3. 2014 a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby rozeslalo na přípravu společných shromáždění připravené podklady a zveřejnilo dostupné informace v Českém bratru a na webu E-církev.cz.

Společná porada komise pro výročí ČCE a CČSH

Synodní rada bere na vědomí vývoj a spolupráci při přípravě výročí M. Jana Husa v roce 2015 a pověřuje M. Kocandu jako hlavního koordinátora programu 5. - 6. 7. 2015 na Staroměstském náměstí a v jeho okolí.

Komise pro Kubu 14. 1. 2014

Synodní rada vzala na vědomí zápis z komise pro Kubu. Komise plánovala badatelský a učitelský pobyt Daniele Izquierda v ČR, upřesňovala program letošního Dne pro Kubu 18. 3. 2014.

Projekty ČCE pro NF Věry Třebické-Řivnáčové v roce 2014

Synodní rada souhlasí s předložením uvedených projektů pro NFVTŘ 2014. V případě česko-francouzského semináře biblické animace synodní rada doporučuje navýšit žádost o grant ze 40 tis. na 60 tis. Kč.

Různé

Výjezdní zasedání Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) v Bad Alexandersbad, 5. - 7. 2. 2014

Synodní rada vzala na vědomí definitivní program výjezdního zasedání v Bad Alexandersbad a aktuální seznam účastníků.

Pomoc obyvatelům Filipín postiženým tajfunem

Ředitel SHRP DČCE Jan Dus ještě jednou synodní radě děkuje za rychlou pomoc obyvatelům Filipín a po konzultaci s partnerskými organizacemi navrhuje sbírku na Filipíny uzavřít a odeslat shromážděné finanční prostředky na místo určení. Výnos sbírky podle ekonomického oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) činí k 17. 1. 2014 800 630,- Kč. Z toho 200 000,- Kč půjde na doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci a 600 630,- Kč bude odesláno na uvedené konto SHRP.

Správní rada NFPCŠ - uplynutí funkčního období, návrh na jmenování nových členů správní rady

Správní radě Nadačního fondu pro církevní školství skončil k 31. 12. 2013 mandát a je třeba jmenovat nové členy správní rady. Synodní rada doporučuje správní radě NF ke zvolení do správní rady na období 2014 - 2016 Michaela Erdingera, Petra Brunu, Janu Fučikovskou a Alenu Thurzovou.