Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 2. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 4. 2. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

T. Matějovský - rezignace na členství v kuratoriu Herlíkovice a komisi pro ordinované presbytery

Synodní rada bere vědomí rezignaci br. Tomáše Matějovského na členství v komisi pro vzdělávání ordinovaných presbyterů a v kuratoriu HD Herlíkovice a považuje jeho členství za ukončené ke konci měsíce února 2014. Synodní rada jmenuje Ondřeje Titěru členem kuratoria HD Herlíkovice ke dni 1. 8. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE Volyně - opakovaná volba Hynka Tkadlečka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Hynka Tkadlečka za faráře FS ČCE ve Volyni na dobu určitou od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Hynka Tkadlečka. ÚCK upozorní staršovstvo sboru na nutnost aktualizace smlouvy o nájmu bytu, a to v návaznosti na nový Občanský zákoník.

Farní sbor (FS) ČCE Libice nad Cidlinou - opakovaná volba Martina Zikmunda

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Martina Zikmunda za faráře FS ČCE v Libici nad Cidlinou na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Martina Zikmunda.

Farní sbor (FS) ČCE Brandýs nad Orlicí - opakovaná volba Hynka Schustera

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Hynka Schustera za jáhna FS ČCE v Brandýse nad Orlicí na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Schustera.

Fakulta a bohoslovci

Juliana Rampich-Hamariová - zpráva o činnosti na sboru za rok 2013

Dle článku 3, odst. 7. Řádu pro studenty bohosloví předkládá kandidátka služby v církvi Juliana Rampich-Hamariová zprávu o činnosti na sboru v roce 2013. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Správa církve

Zprávy ze zasedání konventů 2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání konventu: Ústeckého, Chrudimského, Západočeského a Východomoravského seniorátu a potvrzuje volbu seniora Východomoravského seniorátu br. f. Petra Pivoňky, volbu náměstka seniora br. f. Ivana Ryšavého, volbu 1. náhradníka seniorátního výboru z řad kazatelů br. f. Jiřího Malého a volbu 2. náhradníka seniorátního výboru z řad kazatelů br. f. Michala Vogla.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech (FS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Ústeckého seniorátu ve FS Děčín a ve FS Třebenice.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Poděbradského, Pražského, Jihočeského a Chrudimského seniorátu.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského o činnosti 09-12/2013 a plán na rok 2014

Synodní rada souhlasí s podáním žádosti o půjčku z JTD ve výši 120.000 Kč na opravu střechy kaple v Bohemce a souhlasí s udělením navrhované Medaile vděčnosti.

Ekumenické vztahy

WCRC - setkání evropských církevních představitelů ve Varšavě

Synodní rada deleguje Pavlínu Buzkovou a za náhradníka Pavla Rumla jako zástupce ČCE na setkání evropských církevních představitelů ve Varšavě v termínu 27. - 29. 3. 2014.

Projekty ČCE pro Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové v roce 2014

Synodní rada per rollam projednala a k 29.1.2014 doporučila tyto žádosti o příspěvek z Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové:

1) Žádost SEM v ČR o příspěvek 17.800,- Kč na letní kemp mládeže "Pod jednou střechou" 2014 (celkové náklady na projekt: 173.800,- Kč).

2) Žádost Pražského SEM o příspěvek 44.000,- Kč na vydání sborníku - básnické sbírky křesťanských básníků z prostředí převážně ČCE (celkové náklady na projekt: 57.000,- Kč).

Pavlína Buzková - jmenování členkou POE

Synodní rada jmenuje Pavlínu Buzkovou členkou poradního odboru ekumenického.

American Working Group - obměna členstva

Synodní rada potvrzuje toto složení AWG: Gerhard Frey-Reininghaus, Jiřina Kačenová, Ivana Marková, Karen Moritz, Petr Peňáz, Peter Stephens, Martin Horák, Wiera Jelinek, Vendula Kalusová a zástupce Diakonie ČCE.

Mariana Kuželová - doporučení na stipendium v Izraeli

Synodní rada doporučuje Marianu Kuželovou na stipendium v Izraeli a pověřuje G. Frey-Reininghause, aby podnikl příslušné kroky k vyřízení doporučení.

Evangelická akademie

EA Náchod - projekt zřízení mateřské školy

Synodní rada bere na vědomí jednání zástupců MÚ města Náchod, Ústředí EA a SOŠS EA v Náchodě o záměru zřídit při právnické osobě SOŠS EA církevní mateřskou školku.

Český bratr

Ondřej Kolář - pověření za člena redakční rady Českého bratra

Synodní rada jmenuje Ondřeje Koláře členem redakční rady časopisu Český bratr.

Diakonie ČCE

Sbírka na pomoc rodinám v Etiopii, leden 2014

Synodní rada vyhlašuje dobrovolnou sbírku ve sborech ČCE na pomoc rodinám v Etiopii. Dopis sborům rozešle sekretariát v týdnu po 10. 2. 2014.

Různé

Hrobka Růžičkových

Synodní rada se přiznává k někdejšímu závazku církve postarat se o hrobku rodiny Růžičkovy. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby oslovila salvátorský sbor ohledně spolupodílení se na nákladech a péči o hrob.