Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 3. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 4. 3. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Memorandum překladatelů ČEP

V memorandu dosud žijících překladatelů ČEPu, podepsané v červenci 2011, překladatelé sdělují, že práci na ekumenickém překladu Písma svatého považují za ukončenou, jmenují zástupce překladatelských komisí pro případná jednání (Jaroslava Féra, starozákonní, Jana Roskovce, novozákonní) a zavazují ČBS a případné nástupce jistými zásadami při nakládání s jejich překladatelským počinem. Toto Memorandum k ničemu nezavazuje ČCE, nicméně je vhodné, aby pro budoucnost ČCE, z níž vzešel původní podnět k mnohaleté překladatelské práci a která se v této činnosti také nejvíce prostřednictvím svých pracovníků angažovala, bylo usnesením synodní rady vzato na vědomí, případně byli pověřeni statutární zástupci církve k dalšímu jednání, bude-li žádoucí a potřebné. Synodní rada vzala text Memoranda dosud žijících překladatelů Českého ekumenického překladu na vědomí.

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE v Kroměříži - opakovaná volba Ivana Ryšavého

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Ivana Ryšavého za faráře FS ČCE v Kroměříži na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018 na pracovní úvazek 0,6. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 31. 3. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE ve Varnsdorfu - opakovaná volba Filipa Šimonovského

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Filipa Šimonovského za faráře FS ČCE ve Varnsdorfu na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 50%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Plíšková Jana - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Jany Plíškové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Janě Plíškové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Plíšková požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora Pražského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Plíškovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově - opakovaná volba Jaromíra Strádala

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Jaromíra Strádala za faráře Druhého sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 31. 3. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Fakulta a bohoslovci

Anna Peltanová - žádost o zapsání do seznamu kandidátů služby v církvi

Synodní rada souhlasí se zapsáním ses. Anny Peltanové mezi kandidáty služby v církvi.

 

Vikariát

 

Zájemci o vikariát a jáhenskou praxi roč. 2014/2015

Pro ročník 2014/2015 požádalo o přijetí do vikariátu 9 a o přijetí k jáhenské praxi 3 zájemci.

vikariát:

- Alžběta Matějovská

- Benjamin Kučera

- Jonáš Plíšek

- Lukáš Vyoral

- Martin Sabo

- Pavel Hanych

- Petra Náhlovská

- Zora Nováková

jáhenská praxe:

- Michal Branda

- Jan Hrudka

- Filip Němeček

Synodní rada schvaluje předat podklady výše uvedených zájemců o vikariát a jáhenskou praxi příslušným komisím.

 

Správa církve

 

Žádost o odložení čerpání podpory po dobu mateřské dovolené kazatelky

Synodní rada vykládá ustanovení čl. 4 odst. 5 Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst (PZRKM ) tak, že za sbor neobsazený se analogicky považuje i sbor, jehož kazatelka čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou, pokud čerpání započalo před rozhodnutím synodu o prohlášení místa za podporované či před rozhodnutím o prodloužení doby podpory. Synodní rada považuje úpravu PZRKM, která by umožnila přerušení čerpání podpory po čas MD/RD kazatelky, za smysluplnou a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby připravila návrh této úpravy pro 4. zasedání 33. synodu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zpráva ze zasedání seniorátního výboru: Pražského a Ústeckého seniorátu.

Ekumenické vztahy

 

 

Setkání se zástupci Křesťanské reformované církve na Slovensku

Synodní rada souhlasí se setkáním se zástupci RKC na Slovensku ve dnech 27. - 28. 11. 2014 v Praze.

Kuratorium Cheb - projekt mezinárodní mateřské školy

Synodní rada vzala na vědomí zápis z poslední porady kuratoria Cheb ze dne 7. 2. 2014. Jednání byl přítomen zastupující ředitel Diakonie M. Běťák, který i po ukončení svého zástupu bude tento projekt doprovázet. Rozhodnutí o příspěvku z ROP by mělo být koncem března, objevují se však již nyní pozitivní signály, že projekt má velkou šanci na přijetí. Nyní se řeší otázka stavebního dozoru, výběrového řízení, personálního obsazení vedení školky a školení dalšího jejího personálu, vzniká plán předfinancování. Vše nasvědčuje tomu, že projekt bude úspěšný. Další porada kuratoria bude záviset na rozhodnutí příspěvku z ROP.

EAKE - 51. výroční zasedání v Kodani

Evangelický pracovní kruh pro otázky vyznání v Evropě ve spolupráci s GEKE zve každoročně zástupce evropských evangelických církví a institucí ke svému výročnímu shromáždění. Setkání jsou orientována tematicky, nechybí však ani zprávy o aktuálním dění v jednotlivých zemích a církvích. Letošním tématem je "Financování církví v Evropě". Jednacím jazykem je němčina. Synodní rada deleguje na EAKE 51. výroční zasedání v Kodani 8. - 11. 5. 2014 Pavla Stolaře.

Publikace o M. J. Husovi pro mládež

Synodní rada v zasedání 10. 12. 2013 přijala nabídku na knihu pro mládež K. Smolíkové a R. Vlasáka a pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vyjednalo další podrobnosti v duchu rozpravy v zasedání synodní rady. K. Smolíková předkládá nyní první ukázky textů, jak bylo vyžádáno. Synodní rada schvaluje dosavadní směřování vývoje knihy pro mládež a povzbuzuje K. Smolíkovou k další práci na této knize.

190. výročí Berliner Missionswerk - partnerská konzultace 30. 8. - 2. 9. 2014

Roland Herpich z Berlínského misijního díla zve zástupce ČCE jako partnerské církve na oslavu 190. výročí svého působení, které chce spojit s partnerskou konzultací s tématem "Sdílet víru". Součástí programu budou také bohoslužby v místních sborech, recepce v Červené radnici a návštěva Lutherstadt Wittenberg. Synodní rada deleguje Danielu Hamrovou.

 

GEKE - konzultace k liturgii bohoslužby v Hildesheimu/SRN

GEKE zve na 1. konzultaci k liturgii bohoslužby s tématem "Rozmanitost liturgie, jednota církve". Konferenčním jazykem bude němčina a angličtina. Pozvání je určeno osobám, které jsou odpovědny za liturgickou práci ve své církvi. Synodní rada deleguje na konzultaci k liturgii bohoslužby 26. - 28. 11. 2014 v Hildesheimu/SRN Ladislava Beneše.

Různé

 

Mimořádná vnitropolitická situace na Ukrajině, únor 2014

Synodní rada v reakci na násilný postup státní moci vůči protestujícím občanům Ukrajiny přijala per rollam prohlášení, které bylo 22. 2. 2014 zasláno sborům ČCE. V následujících dnech synodní rada rozhodla per rollam o finanční pomoci 200.000,- Kč z fondu sociální a charitativní pomoci prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE a vyhlášení dobrovolné sbírky ve sborech ČCE.