Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 3. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 3. 2014, které je možné zveřejnit.

 

 

Sbory a pracovníci

 

Povolávání pastoračních pracovníků

Synodní rada souhlasí s navrženou změnou církevního zřízení, jak ji předkládá právně-organizační poradní odbor, a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby ji v patřičné formě předložila 4. zasedání 33. synodu.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - opakovaná volba Blahoslava Matějky

Synodní rada potvrzuje volbu Blahoslava Matějky za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Olešnici na Moravě - opakovaná volba Tomáše Jirků

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Jirků za faráře FS ČCE v Olešnici na Moravě na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 na pracovní úvazek 0,5. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 31. 3. 2014. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Horní Krupá - opakovaná volba Davida Šorma

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Davida Šorma za faráře FS ČCE v Horní Krupé na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Šorma.

 

Farní sbor (FS) ČCE Pelhřimov-Strměchy - opakovaná volba Michaela Hány

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Michaela Hány za faráře ve FS ČCE v Pelhřimově-Strměchách na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Růžďce - opakovaná volba Jany Kadlecové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Jany Kadlecové za farářku FS ČCE v Růžďce na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Jany Kadlecové. ÚCK upozorní staršovstvo sboru na nutnost aktualizace smlouvy o nájmu bytu v návaznosti na nový občanský zákoník.

David Sedláček - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Davidu Sedláčkovi dispens od setrvání na místě faráře farního sboru ČCE v Krouně do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2015.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Miroslavi - kandidatura Davida Sedláčka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě Davida Sedláčka za faráře FS ČCE v Miroslavi na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

 Správa církve

 

Žádost o odložení čerpání podpory misijního nebo podporovaného kazatelského místa po dobu mateřské dovolené kazatelky

Synodní rada souhlasí s návrhem na změnu čl. 4 Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst, který umožní přerušit běh doby podpory po dobu čerpání mateřské, resp. rodičovské dovolené kazatelky či kazatele nejvýše na dobu tří let. Synodní rada souhlasí s předložením návrhu usnesení o potvrzení výkladu čl. 4 odst. 5 PZRKM 4. zasedání 33. synodu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři předložit oba tyto návrhy vč. uvedeného zdůvodnění 4. zasedání 33. synodu.

Zprávy ze schůzí seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Chrudimského, Moravskoslezského, Královéhradeckého, Jihočeského, Poličského a Ústeckého seniorátu.

 

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Pražského seniorátu ve farním sboru v Praze 4 – Braníku

Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

 Hospodářské věci - vnitřní

 

Martin Fér - rezignace na členství v platové komisi

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Martina Féra na členství v platové komisi.

 Ekumenické vztahy

 

Společné čtení Na každý den

Synodní rada souhlasí s pokračováním vydávání společného čtení Na každý den. Synodní rada projedná tuto věc na setkání se seniory a seniorátními kurátory 4. - 6. 4. 2014.

Ekumenický studijní kurz v Josefstalu

Synodní rada souhlasí s delegací P. Queisnerové z Pardubic na Ekumenický studijní kurz v Josefstalu 12. - 21. 5. 2014.

 

Návštěva delegace Polské reformované církve v Praze

28. února 2014 navštívila Ústřední církevní kancelář delegace Polské reformované církve ve složení biskup Marek Izdebski, farář sboru v Zelowě Tomáš Pieczko, prezes (kurátor) sboru v Zelowě Karol Pospíšil a předsedkyně českého spolku Věra Pospíšilová. Rozhovor se týkal husovských oslav 2015 - koncem července 2015 pořádá zelowský sbor týden evangelizace, kam by chtěl pozvat synodního seniora ČCE, příp. další členy synodní rady. Odsouhlasen byl vznik tzv. čestného výboru, v němž by česká i polská strana měla své představitele z církevního i politického života. Další téma se týkalo Setkání křesťanů ve Wroclawi. Občanské sdružení Exulant připravuje diskusní fórum, výstavní stánek a jsou organizovány také česko-polské bohoslužby v neděli 6. července ve Pstroužné. Dále se při setkání mluvilo o výhledu spolupráce po odchodu P. Brodského.

 

Zpráva z jednání poradního odboru ekumenického ze dne 19. 2.2014

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jednalo se SRC o výše uvedených delegátech. Synodní rada navrhuje za poslance Leuenberského synodu: za kazatele: Jana Roskovce, Filip Susa; za náhradníky: Jindřicha Halamu, Janu Hofmanovou; za laiky: Pavla Stolaře, Jana Matějku; za náhradníky: Evu Zadražilovou, Liu Valkovou

Různé

 

Rekreace seniorů - 2014

Synodní rada souhlasí s plným příspěvkem vdovcům a vdovám po farářích na rekreaci v Chotěboři v roce 2014.