Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 1. 4. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 1. 4. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada souhlasí s předběžným programem husovských slavností.

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Vojena Syrovátky na místo faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Vojena Syrovátky.

Farní sbor (FS) ČCE Kovánec - kandidatura Čestmíra Siwka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Čestmíra Siwka za faráře FS ČCE v Kovánci na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 na pracovní úvazek 33%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě. Synodní rada zve br. Siwka k rozhovoru na 29. 4. 2014 na 14:15 hodin.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 6-Střešovicích - opakovaná volba Lenky Ridzoňové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Lenky Ridzoňové za druhou farářku FS ČCE v Praze 6-Střešovicích, na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na pracovní úvazek 70% a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Sedlec Prčice - opakovaná volba Pavly Jandečkové

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě sestry Pavly Jandečkové za jáhenku FS ČCE Sedlec Prčice na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na plný pracovní úvazek a ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě. Podmínky jsou splněny tím, že volba nebude konána dne 30. 3. 2014 a povolací listina jáhenky bude upravena v souladu s požadavkem SV Pražského seniorátu.

Kejř Josef - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Josefa Kejře i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře zajistit vyjádření k žádosti bratra Kejře ze strany seniorátního výboru poděbradského seniorátu i staršovstva sboru, jehož je br. Kejř členem.

Nabídka rekreace od partnerských církví pro rok 2014

Saský farářský spolek každoročně nabízí rekreační a zotavné pobyty kazatelům. Jedná se o rekreační pobyt pro rodiny v Lubminu a rekreační pobyt pro rodiny v Hüttengrundu. Dále nabízí Evangelická luterská církev v Maďarsku pobyt v Révfülöp. Synodní rada schválila navržené zájemce o tyto pobyty.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 1 - Nové Město - kandidatura Evy Halamové

Synodní rada ČCE podmíněně schvaluje kandidaturu sestry Evy Halamové na místo farářky FS ČCE v Praze 1 - Nové Město na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015. Podmínka je splněna tím, že volba nebude konána jako opakovaná a sbor upraví nájemní smlouvu tak, aby její doba byla spojena s dobou povolání kazatelky na sbor. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Evy Halamové.

Fakulta a bohoslovci

 

Zprávy o činnosti na sboru v roce 2013 - Michael Pfann, Juliana Rampich - Hamariová

Synodní rada vzala na vědomí předložené zprávy kandidátů služby v církvi br. M. Pfanna a ses. J. Rampich-Hamariové o činnosti na sboru v roce 2013.

Vikariát

 

Rozmístění zájemců o vikariát roč. 2014/2015 k mentorům

Synodní rada souhlasí s rozmístěním vikářů k mentorům dle návrhu Komise pro vikariát. Synodní rada nepřijímá br. Martina Sabo do vikariátu roč. 2014/2015 z důvodu nesplnění podmínek daných církevními řády.

Správa církve

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Poděbradského, Moravskoslezského, Brněnského a Královéhradeckého seniorátu.

 

Zprávy z vizitací ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací seniorátního výboru Brněnského seniorátu ve sboru v Nikolčicích a v Břeclavi.

 

Jeronýmova jednota

 

Farní sbor (FS) ČCE v Moravči - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu „Obnova evangelického kostela“ Farnímu sboru ČCE v Moravči ve výši 424.592,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

 

Hymnologie

 

Příprava nového evangelického zpěvníku - zpráva komise (březen 2014)

Synodní rada souhlasí s časovým harmonogramem prací na novém EZ do roku 2018, předloženým přehledem textových částí nového EZ a ustavuje pracovní skupinu pro přípravu textových částí nového EZ. Členy skupiny jmenuje Daniele Hellera, Ondřeje Macka a Radmilu Včelnou.

Ekumenické vztahy

 

Studijní cesta pro ekumenické partnery

Přípravy na tuto studijní cestu vrcholí. Přihlášeno je 16 účastníků z celého světa. Na pondělí 28. 4. v 17:30 hodin se připravuje slavnostní recepce v zasedací místnosti v přízemí Husova domu. Na tuto recepci je zvána také synodní rada. Recepce při příležitosti Reformation Tour se za synodní radu zúčastní L. Valková, příp. J. Ruml.

Stipendium EKHN na postgraduální studium Jonáše Plíška

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jonáše Plíška o ročním stipendiu v Německu. V ní synodní radu seznamuje s tím, jak shromažďoval materiály ke své disertaci, píše o přednáškách a seminářích, jichž se zúčastnil, popisuje, s kým se během studia sešel ke konzultacím a píše o své 14denní praxi na německém sboru. Celkově byl pro něj frankfurtský semestr vynikající zkušeností a děkuje všem, kteří mu k této zkušenosti pomohli.

 

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada vysílá na návštěvu PCN v termínu 21. - 23. 5. 2014 J. Rumla, L. Valkovou, G. Frey-Reininghause, D. Ženatou, E. Benešovou, R. Žárského a P. Bargára.

Den pro Kubu 2015 - Plzeň

Synodní rada souhlasí s konáním Dne pro Kubu 2015 v Plzni.

Návštěva Carol Finley a Susan Brown z Church of Scotland

Synodní rada souhlasí s návštěvou Carol Finley a Susan Brown z Church of Scotland a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře organizací této návštěvy.

Liturgická luterská konference v Heilsbronnu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Liturgickou luterskou konferenci v Heilsbronnu 11. - 13. 7. 2014.

Setkání LSS v Římě

Evropská oblast LSS zve tento rok na setkání pracovníků evropského regionu do Říma ve dnech 27. - 29. 10. 2014. Synodní rada pověřuje G. Frey-Reininghause, aby zastupoval ČCE na setkání LSS v Římě. Zároveň pověřuje Jana Mamulu, aby referoval o supervizi v ČCE a vedl workshop k tomuto tématu na tomto setkání.

Setkání protestantských muzeí v Evropě v Noyon/Francie

Synodní rada deleguje na setkání protestantských muzeí v Evropě, které se koná ve dnech 1. - 4. 5. 2014 v Noyon Richarda Vlasáka.

 

Různé

 

Collegium Hieronymi Pragensis - žádost o souhlas s umístěním provozovny v Jirchářích

Synodní rada ČCE souhlasí s umístěním provozovny firmy Sakuma International s.r.o. v objektu V Jirchářích 13 vlastněném Českobratrskou církví evangelickou do 30. 6. 2014.

 

Knihy o ČCE

Synodní rada bere na vědomí průběh přípravných prací na sérii knih o seniorátech. Knihy budou jedním z témat na setkání synodní rady se seniory a seniorátními kurátory v Herlíkovicích.

Zadání pro poradní odbor pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM)

Synodní rada ukládá POSM zabývat se problematikou sociálně vyloučených a toto téma zpracovat do dokumentu, který by vyjadřoval postoj a záměry ČCE. Mohl by též obsahovat podněty, které by inspirovaly sbory k činnosti v této oblasti.

Festival ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě - pozvání a žádost o podporu

Synodní kurátorka přijímá pozvání na hudebně divadelní festival pořádaný ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě 16. 4. 2014. Synodní rada uvolňuje částku 7.500,- Kč z fondu výchovy jako příspěvek ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě na konání festivalu.