Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 4. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 15. 4. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE v Litoměřicích - kandidatura Zdeňka Bárty

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Zdeňka Bárty za kazatele FS ČCE v Litoměřicích na období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2017 na pracovní úvazek 50%.

Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně - kandidatura Mojmíra Blažka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Mojmíra Blažka za druhého kazatele ES a.v. ČCE v Českém Těšíně na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Šumperk - kandidatura Aleše Wrany

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Aleše Wrany za kazatele FS ČCE v Šumperku na období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 na pracovní úvazek 60%.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Brandýse nad Labem - opakovaná volba Jana Kašpera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Kašpera za faráře FS ČCE v Brandýse nad Labem na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016 na plný pracovní úvazek.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Hlinsku - opakovaná volba Miroslava Čejky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miroslava Čejky za druhého faráře FS ČCE v Hlinsku v Čechách na období od 21. 8. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 10%.

Farní sbor (FS) ČCE ve Varnsdorfu - opakovaná volba Filipa Šimonovského

Synodní rada potvrzuje volbu Filipa Šimonovského za faráře FS ČCE ve Varnsdorfu na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 50%.

Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově - opakovaná volba Jaromíra Strádala

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaromíra Strádala za faráře Druhého sboru ČCE v Praze 3-Žižkově na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Nabídka rekreace od partnerských církví pro rok 2014

Synodní rada vysílá na rekreaci v Hüttengrundu v termínu 11. - 24. 8. ses. Máriu Jenčovou a br. Mariana Šustáka, do Révfülöp v termínu 21. - 27. 7. br. Pavla Kučeru a do Kurort Gohrisch v termínu 8. - 29. 7. Vlastu Erdingerovou.

Farní sbor (FS) ČCE Černošín a Stříbro - kandidatura Luďka Korpy

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Luďka Korpy za faráře sdružení FS ČCE v Černošíně a ve Stříbře na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na pracovní úvazek 50% v každém ze sborů sdružení. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Luďka Korpy.

Farní sbor (FS) ČCE v Chrástu u Plzně - opakovaná volba Karla Šimra

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Karla Šimra za faráře FS ČCE v Chrástu u Plzně na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2017 v rozsahu pracovního úvazku 100% od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 a 66% od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2017. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 30. 4. 2014 a předložením aktualizované smlouvy o užívání kazatelského bytu. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Šimra.

 

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Potštejně - opakovaná volba Naděždy Běťákové

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě sestry Naděždy Běťákové za jáhenku OS při ČCE v Potštejně na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 30. 4. 2014. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě sestry Běťákové.

Prodloužení pověření ke kaplanské službě - M. Šusták

Synodní rada bere na vědomí zprávu br. f. Mariana Šustáka o jeho kaplanské činnosti v nemocnici Most a souhlasí s prodloužením pověření br. f. Mariana Šustáka k duchovenské činnosti v nemocnici Most od 16. 4. 2014 do 31. 12. 2015.

Prodloužení pověření ke kaplanské službě - E. Halamová

Synodní rada bere na vědomí zprávu ses. f. Evy Halamové o kaplanské činnosti v Nemocnici Na Františku a souhlasí s prodloužením pověření k duchovenské službě v Nemocnici Na Františku ses. f. Evy Halamové od 16. 4. 2014 do 30. 9. 2015.

Vikariát


Keřkovský Jan - rezignace na členství v komisi pro vikariát

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Jana Keřkovského na členství v komisi pro vikariát ke dni 30. 6. 2014 a ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) řešit otázku příp. doplnění komise pro vikariát s předsedou Zvonimírem Šormem.

Správa církve

 

Sdružení farních sborů v Černošíně a Stříbře

Seniorátní výbor Západočeského seniorátu zaslal synodní radě oznámení o schválení vzniku sdružení sborů v Černošíně a Stříbře. Sdružení vzniklo v souladu s čl. 8 Řádu o správě církve: bylo schváleno sborovým shromážděním obou sborů, mezi staršovstvy sborů byla sepsána dohoda a vznik schválil seniorátní výbor. Oba sbory budou jako společného kazatele volit br. f. Luďka Korpu. Synodní rada bere na vědomí vznik sdružení farních sborů v Černošíně a Stříbře.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Pražského, Ochranovského, Východomoravského a Ústeckého seniorátu.

 

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ve farním sboru Leskovec

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ve farním sboru Leskovec dne 23. 2. 2014.

Jeronýmova jednota

 

Farní sbor (FS) ČCE ve Velenicích - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu FS ČCE ve Velenicích ve výši 1.098.000,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

 

Hymnologie

 

Zpráva o 23. sbormistrovském kurzu v Sola gratia

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o 23. sbormistrovském kurzu, který se konal ve dnech 14. - 16. 3. 2014.

Rekreační střediska

 

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada potvrzuje své usnesení z 12. 11. 2013 č. 2, Ústřední církevní kancelář předloží příštímu zasedání synodní rady zadávací studii s plnohodnotným patrem. Synodní rada pozastavuje platnost usnesení č. 3 z 12. 11. 2013 na dobu po 4. zasedání 33. synodu.

Ekumenické vztahy

 

Světový luterský svaz (SLS) - Konference pro ženy 27. - 30. 11. 2013 v Piliscsaba/Maďarsko

Eva Benešová předkládá zprávu ze svého pobytu: Konference se zúčastnilo 19 žen z 8 zemí a 11 církví. Proběhly referáty jednotlivých delegátek o významných ženách z jejich lokalit, Naďa Běťáková referovala o Johance Krajířové z Krajku. Dále se hovořilo o aktivitách v jednotlivých církvích při nadcházejícím 500. výročí reformace se zvláštním zřetelem na úlohu žen při reformačním procesu. Eva Benešová konstatuje, že ve srovnání s pozicí žen v jiných církvích je postavení našich žen genderově vyrovnané. V roce 2015 by LSS chtěl tuto konferenci uspořádat v Praze. Synodní rada vzala informace na vědomí.

 

Klausurkonvent EKM v Neudietendorf

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Klausurkonvent EKM 2. - 5. 6. 2014 v Neudietendorf.

Husovo výročí v Kostnici

Jan Kalivoda ze Společnosti Husova muzea v Praze prosí o účast zástupců Českobratrské církve evangelické na připomínce letošního jubilea smrti Mistra Jana Husa v Kostnici. V rámci těchto oslav bude zahájena nová výstava v Husově domě v Kostnici. Se svým vysláním souhlasí manželé Stolařovi a Kašparovi. Synodní rada deleguje na Husovo výročí 6. 7. 2014 v Kostnici manžele Stolařovy a Kašparovy.

 

Zástupce ČCE v kuratoriu kostela Smíření v Dachau

Farář kostela Smíření v Dachau Björn Mensing oslovuje ČCE s prosbou, aby delegovala zástupce církve do kuratoria kostela Smíření v Dachau. Záleží jim na tom, aby to byl aktivní člověk v církvi, který je zároveň příbuzensky spjat s některým vězněným v tomto táboře. Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře oslovilo sestru Evu Wypior, dceru Eugena Zeleného, která se svou spoluprací s kuratoriem souhlasila.

Církevní den lužických Srbů v Hoyerswerdě/Wojerecach

Předseda Srbského evangelického svazu Měrćin Wirth zve opět zástupce ČCE na Církevní den Lužickosrbského evangelického svazu. Letos se bude konat v Hoyerswerdě/Wojeracach. V posledních letech se této slavnosti účastnili manželé Žárští, Härtelovi a Pavel Kučera z Aše, loni za ČCE pozdravil Joel Ruml. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Církevní den lužických Srbů v Hoyerswerdě/Wojerecach ve dnech 14. - 15. 6. 2014.