Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29. 4. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 29. 4. 2014, které je možné zveřejnit.

 Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Bádenská církev vydala publikaci dr. Uwe Hausera "Jan Hus - Die Wahrheit siegt". Synodní rada má zájem o koupi této publikace v řádech 100-200 kusů a žádá dr. Nechutovou o posouzení přenositelnosti publikace Jan Hus - Die Wahrheit siegt do českého prostředí a příp. následné jednání s bádenskou církví o vydání této publikace v češtině.

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE Kovánec - kandidatura Čestmíra Siwka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Čestmíra Siwka za faráře FS ČCE v Kovánci na období od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015 na pracovní úvazek 33%.

Veselý Jan - rezignace a žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE přijímá rezignaci bratra faráře Jana Veselého a bere na vědomí ukončení jeho zaměstnaneckého poměru s ČCE ke dni 31. 7. 2014 a vyjadřuje bratru faráři Janu Veselému poděkování za jeho dosavadní službu v ČCE. Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra faráře Jana Veselého i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

 

Fakulta a bohoslovci

 

Zpráva o činnosti na sboru - Jakub Ort

Dle čl. 3, odst. 7. Řádu pro studenty bohosloví předkládá kandidát služby v církvi br. Jakub Ort zprávu o činnosti na sboru v roce 2013. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Vikariát

 

Rozmístění zájemců o vikariát roč. 2014/2015 k mentorům

Synodní rada souhlasí s umístěním Lukáše Krále k mentorovi dle návrhu Komise pro vikariát. Synodní rada bere na vědomí informaci o tom, že Jonáš Plíšek nenastoupí do vikariátu roč. 2014/2015.

Správa církve

 

Farní sbor (FS) ČCE ve Zruči nad Sázavou - zřízení správní komise

Seniorátní výbor Poděbradského seniorátu ČCE dává synodní radě na vědomí zprávu o zřízení správní komise ve FS ČCE ve Zruči nad Sázavou. Dosavadnímu staršovstvu sboru skončil mandát v březnu t.r. a nové staršovstvo nebylo pro nedostatek kandidátů zvoleno. Komise byla zřízena k 10. 4. 2014. Předsedou komise je Martin Zikmund, místopředsedou Petr Turecký, členy Pavel Pistor, Tomáš Fér a Ondřej Zikmund. Úkolem správní komise je přednostně zahájit jednání se sousedními sbory o možnosti sloučení.

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Poličského seniorátu ze dne 8. 4. 2014 a Poděbradského seniorátu ze dne 13. 3. 2014.

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ve farním sboru v Huslenkách

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z vizitace seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ve farním sboru v Huslenkách ze dne 16. 3. 2014.

Rekreační střediska

 

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada souhlasí s výpůjčkou objektu Kunzárna SEM Přátelé Herlíkovic na dobu 5 let a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit návrh smlouvy o výpůjčce se zapracováním všech důležitých podmínek. Synodní rada ukládá ÚCK připravit krátkodobou dohodu o výpůjčce Kunzárny se SEM Přátelé Herlíkovic k 1. 5. 2014 na dobu plánované jarní brigády.

Ekumenické vztahy

 

Služba M. Trgalové ve Church of Scotland

Sbor ve Stromness projevil zájem o prodloužení služby M. Trgalové o jeden rok, M. Trgalová souhlasí.

 

Klausurkonvent EKM

Synodní rada deleguje na Klausurkonvent EKM 2. - 5. 6. 2014 v Neudietendorfu Davida Balcara.

LWF - Network mladých reformátorů

Synodní rada pověřuje Irenu Benešovou a Michaele Pfanna jako delegáty ČCE do programu LWF Global Young Reformers Network.

 

Jan Jun - pobyt v komunitě Christusbruderschaft v Selbitz

Jan Jun požádal ekumenické oddělení ÚCK o zprostředkování možnosti duchovní obnovy v některém ze středisek našich zahraničních partnerů. V návaznosti na pozvání regionální biskupky Dorothey Greinerové z Bayreuthu pro něj vyjednalo ekumenické oddělení ÚCK možnost pobýt v komunitě Christusbruderschaft v Selbitz. Kromě odpočinku a účasti na denních pobožnostech se na závěr zúčastnil biblického semináře pod citlivým vedením dvou sester. Domnívá se, že takový pobyt je výborná možnost načerpat novou inspiraci pro křesťanské svědectví v tomto světě, jako vytržení z únavy a z církevních stereotypů, které církev uzavírají do sebe. V dnešní době podle něj podobné příležitosti výrazně nabývají na významu. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

LWF - 10. Mezinárodní seminář v rámci luterské dekády ve Wittenbergu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo delegátku či delegáta na 10. Mezinárodní seminář v rámci luterské dekády ve Wittenbergu ve dnech 8.- 22. 11. 2014 a hledalo způsoby financování jeho účasti.

GAW Fest bádenské církve v Heidelbergu

Synodní rada deleguje na GAW Fest bádenské církve 11. - 13. 7. 2014 v Heidelbergu Ester Čaškovou, Petra Pivoňku a (jako náhradníka) Samuele Hejzlara a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo o jejich účasti.

Výměna biskupa bádenské církve

Po 16 letech odchází do důchodu zemský biskup bádenské církve Dr. Ulrich Fischer. Jeho nástupcem se stává Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh. K této výměně dojde při slavnostní bohoslužbě dne 1. června 2014 v Karlsruhe. Synodní rada deleguje na slavnost 1. 6. 2014 do Karlsruhe J. Rumla.

60. narozeniny biskupa Michaela Bünkera

Synodní rada deleguje J. Rumla a G. Frey-Reininghause na oslavu 60. narozenin biskupa Michaela Bünkera dne 30. 4. 2014 ve Vídni.

Synod Presbyterní církve v Koreji

Synodní rada souhlasí s delegací Gerharda Frey-Reininghause a Pavla Stolaře na synod PC v Koreji ve dnech 15. - 25. 9. 2014.

Evropské zasedání církevních představitelů LSS

Norská církev zve představitele členských církví Luterského světového svazu na společné zasedání do Trondheimu. Toto zasedání navazuje na to, které proběhlo předloni v Ostravě. Synodní rada deleguje na Evropské zasedání církevních představitelů LSS ve dnech 11. - 14. 5. 2015 v Trondheimu Joele Rumla a Liu Valkovou.

Pietní akt věnovaný romským obětem nacismu v Letech u Písku

Synodní rada deleguje na pietní akt věnovaný romským obětem nacismu v Letech u Písku dne 10. 5. 2014 Liu Valkovou.

Číše vína v rámci MFF v Karlových Varech 2014

V rámci MFF v Karlových Varech zasedá ekumenická porota pod záštitou mezinárodních křesťanských organizací. Bývá složena ze zástupců různých církví, evangelické tam zastupují většinou zástupci z Německa, Švýcarska, severských zemí a Česka, přítomni jsou i zástupci ŘKC (z Čech i zahraničí) a občas i CČSH. Letos bude členem poroty i Joel Ruml. K její existenci na festivalu patří i to, že jeden večer pořádá recepci. Synodní rada souhlasí s příspěvkem na recepci ekumenické poroty při MFF v Karlových Varech ve výši 4 000 Kč. Účast člena synodní rady na recepci zůstává otevřena, až bude vyjasněn termín.

Řídící výbor ERC

Řídicí výbor ERC vyslechl dne 9. 4. 2014 zprávy předsednictva a zprávy sekretariátu. G. Frey-Reininghaus a H. Tonzarová představili projekt Husovských slavností 2015.

 

Setkání zástupců církevní oblasti Bayreuth a Západočeského seniorátu v Chebu

Dne 13. 3. 2014 se sešli zástupci Západočeského seniorátu a církevní oblasti Bayreuth spolu se zástupci ÚCK a synodní rady k další společné konzultaci. Na programu byla situace kolem vznikající MŠ v Chebu, partnerství mezi sbory Cheb a Marktredwitz, zpráva manželů Chamrádových o jejich činnosti, zpráva o aktuální situaci v obou církvích. Zástupci ČCE byli pozváni na akci "Große Krippe" v Marktredwitz ve dnech 3. - 4. 1. 2015 a sami pozvali přítomné na oslavy výročí podobojí i na Husovské slavnosti 2015.

Různé

 

Zpráva z konference Dialog uprostřed Evropy na téma Lidé na okraji

Ve dnech 11. - 13. dubna 2014 se Lia Valková zúčastnila XXIII. brněnské konference „Dialog uprostřed Evropy“. Letošní téma bylo „Lidé na okraji“. „Měla jsem možnost blíže nahlédnout do problému, který mne znepokojuje, a chtěla bych docílit toho, aby se naše církev do zlepšení situace lidí na okraji více zapojila,“ sdělila L. Valková synodní radě, která vzala její zprávu na vědomí.