Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 27. 5. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 27. 5. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

Pavel Hlaváč - Komise "Cesta církve" - rezignace

Synodní rada bere svým jménem na vědomí rezignaci br. Pavla Hlaváče na předsednictví i členství v komisi Cesta církve 1945-1989. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) postoupit rezignaci a zprávu br. Hlaváče předsednictvu 33. synodu. Synodní rada je připravena podat 4. zasedání 33. synodu návrh na jmenování br. Pavla Keřkovského předsedou komise Cesta církve 1945-1989. Synodní rada ukládá ÚCK oslovit P. Keřkovského, aby dodal případný návrh na jmenování nového člena komise se zřetelem na účast mladší generace badatelů.

 

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE Brandýs nad Orlicí - opakovaná volba Hynka Schustera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Hynka Schustera za jáhna FS ČCE v Brandýse nad Orlicí na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - opakovaná volba Jiřího Grubera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jiřího Grubera za prvního faráře FS ČCE v Brně I na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 na pracovní úvazek 33%.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - kandidatura Jany Špinarové a Pavla Křivohlavého

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Jany Špinarové za druhou farářku FS ČCE v Brně I na období od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2025 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Olešnici na Moravě - opakovaná volba Tomáše Jirků

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Tomáše Jirků za faráře FS ČCE v Olešnici na Moravě na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE Pelhřimov-Strměchy - opakovaná volba Michaela Hány

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michaela Hány za faráře FS ČCE v Pelhřimově-Strměchách na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Miroslavi - kandidatura Davida Sedláčka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Davida Sedláčka za faráře FS ČCE v Miroslavi na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Sedlec Prčice - opakovaná volba Pavly Jandečkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Pavly Jandečkové za jáhenku FS ČCE v Sedlci-Prčici na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na plný pracovní úvazek.

Nová Blanka - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Blanky Nové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Blance Nové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Nová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Jihočeského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Novou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Zoubek Pavel - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Pavla Zoubka a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Pavlu Zoubkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Zoubek požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), požádat seniora Pražského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Zoubka do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Laichter Aleš - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Aleše Laichtera a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Aleši Laichterovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Laichter požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), požádat seniora Pražského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Laichtera do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

 

Daniel Ženatý - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada uděluje dlouhodobé studijní volno bratru faráři Danielu Ženatému na dobu od 10. 9. do 16. 11. 2014.

Jan Krupa - pověření k duchovenské službě v hospici

Synodní rada bere na vědomí zprávu o činnosti br. f. Jana Krupy v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Synodní rada pověřuje br. f. Jana Krupu k duchovenské službě v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí na dobu od 1. 6. 2014 do 31. 1. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE Mšeno u Mělníka - zvýšení pracovního úvazku M. Šimka

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku bratra Michala Šimka v období od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016 ze 70% na 100% a dále snížení pracovního úvazku v období od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2019 na původních 70%. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vykonat v této věci potřebné pracovněprávní kroky.

 

Fakulta a bohoslovci

 

Zpráva z praxe - Alžběta Matějovská

Ses. Alžběta Matějovská vykonala povinnou praxi k přijetí do vikariátu u br. F. Marka Bárty ve FS Náchod-Šonov. Synodní rada vzala zprávy z praxe jak od mentora, tak od studentky na vědomí.

Armáda

 

 

Roman Lukáš - žádost o pověření k duchovenské službě v AČR

Synodní rada pověřuje Romana Lukáše k duchovenské službě v Armádě České republiky na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2017. Podmínkou k udělení pověření je předložení zprávy o kaplanské činnosti v AČR za uplynulé období.

 

Správa církve

 

 

Příprava 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada souhlasí s návrhem Diakonie ČCE, aby sbírka při úvodních synodních bohoslužbách byla určena na pomoc dětem z dětských domovů na Ukrajině, konkrétně na organizaci dlouhodobějších ozdravných pobytů pro 100-150 dětí na území ČR prostřednictvím místní organizace Otchiy Dim. Partnerem na české straně je SHRP DČCE.

Výklad řádů - členství ve správní komisi a překážka příbuzenství

Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP) zabývat se dotazy seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ohledně členství ve správní komisi a překážky příbuzenství.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru: Horáckého, Ústeckého a Poděbradského seniorátu.

 

Zahraniční sbory

 

 

Zpráva P. Brodského za období I-V/2014

Synodní rada bere na vědomí zprávy o pobytech v českých zahraničních sborech za období leden - květen 2014 a souhlasí s vyplacením finanční výpomoci laickým pracovníkům českých sborů v zahraničí dle předloženého návrhu. Výjezdu na Ukrajinu v termínu 30. 9. - 7. 10. se za synodní radu zúčastní pravděpodobně Eva Zadražilová, výjezdu do Chorvatska v termínu 31. 10. - 2. 11. se zúčastní Pavel Stolař.

 

Hymnologie

 

 

Notová publikace Chvalčovské miniatury - 2. díl

Synodní rada souhlasí s vydáním notové publikace Chvalčovské miniatury 2 v nákladu 600 ks.

Rekreační střediska

 

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada souhlasí se zplnomocněním SEM Přátelé Herlíkovic o.s. k jednání o restaurování oken kostela v Herlíkovicích a potvrzuje spoluúčast na financování projektu v maximální výši 30 000,- Kč.

Ekumenické vztahy

 

 

EAKE - 51. výroční zasedání v Kodani 8. - 11. 5. 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu P. Stolaře z výročního zasedání EAKE v Kodani, která obsahuje přehled praxe financování v některých církvích a obsah shrnující přednášky k tématu. Dále P. Stolař sděluje některé poznatky z rozhovorů s A. Hessem (k prodeji budovy ETF, k systému práce ve švýcarské církvi, k vyhodnocení dotazníků našich sborů v souvislosti s financováním církví).

2. setkání synodálů GEKE v Budapešti

Synodní rada deleguje na 2. setkání synodálů GEKE v termínu 30. 1. - 1. 2. 2015 v Budapešti Pavla Stolaře. Druhého delegáta navrhne předsednictvo synodu.

Mezinárodní ekumenický workshop Villigst

Synodní rada deleguje na Mezinárodní ekumenický workshop Villigst v termínu 4. - 6. 7. 2014 Pavla Rumla.

Zasedání k otázkám ekumeny, misie a rozvojové služby - rozloučení se S. Labsch

Synodní rada deleguje Danielu Hamrovou na zasedání k otázkám ekumeny, misie a rozvojové služby a rozloučení se Susanne Labsch v termínu 7. - 9. 7. 2014 v Bad Herrenalb.

 

AMD Bibelwochenkonferenz v Engelskirchen

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na AMD Bibelwochenkonferenz v termínu 15. - 18. 9. 2014 v Engelskirchen.

 

Marburg-Curych-Praha - návrh spolupráce při příležitosti výročí reformace

Synodní rada bere na vědomí iniciativu setkání sborů tří měst Marburg-Curych-Praha a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jednalo o realizaci tohoto projektu.

Různé

 

Zpráva z valné hromady ČBS 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Martina Féra, delegáta ČCE. Martin Fér podává zprávu o jednání valné hromady České biblické společnosti, kterého se zúčastnil spolu s Ester Čaškovou. Zpráva obsahuje toto konstatování: "ČBS je velmi dobře fungující instituce jak po stránce hospodářské, tak po stránce plnění úkolu, který jí přísluší – vydávání a distribuce biblického textu."

 

Zpřístupnění zápisů synodů z let 1985-2000

Synodní rada souhlasí se zpřístupněním archivního materiálu ze zasedání synodů z let 1985-2000 Mgr. Šimonu Trusinovi a dr. Petru Morée v badatelně Ústředního archivu ČCE pro účely realizace projektu ETF UK, sledujícího proměny českého protestantismu v 80. a 90. letech 20. století.