Sborová zásilka

Mimořádná sborová zásilka - červen 2014

POD OBOJÍ PRO VŠECHNY

Milé sestry, milé bratři,

letos na podzim uplyne 600 let od okamžiku, kdy Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky v pražských kostelích obnovil při bohoslužbách přijímání večeře Páně pod obojí způsobou. Mistr Jan Hus sledoval toto dění s odstupem z kostnického vězení, nicméně bohoslužebná reforma se děla v důsledku jeho kazatelského úsilí o opravdovost křesťanské víry. Všem věřícím bylo ve shodě s biblickým poselstvím kromě chleba podáváno také víno z kalicha. Záhy se kalich stal symbolem husitství a později si jej do znaku daly různé protestantské církve u nás.

„Pod obojí pro všechny“ bylo heslem české reformace. Nejlépe si tento odkaz připomeneme, když ke společenství Kristova stolu pozveme všechny své bratry a sestry ve víře. V našich sborech známe lednová modlitební setkání, při nichž křesťané z různých církví naslouchají Božím slovům a společně se modlí. Večeře Páně však při těchto setkáních slavena nebývá. Letošní 600. výročí pod obojí je vhodnou příležitostí, abychom k jednomu stolu k přijímání chleba a vína pozvali ostatní křesťany.

Prosíme, zvažte, zda váš sbor může v průběhu podzimu zorganizovat ekumenické bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, ke kterým pozvete křesťany z jiných církví. Uvědomujeme si, že společné slavení není vůbec samozřejmé, není však marné se o ně pokusit. V rámci církví spojených tzv. Leuenberskou konkordií si plně umožňujeme přístup ke stolu Páně. (Církev bratrská, Československá církev husitská, Evangelická církev metodistická, Slezská církev evangelická a.v., s výhradami i Jednota bratrská.) S ostatními protestantskými církvemi žádnou podobnou dohodu nemáme, ovšem nemáme ani žádnou zřejmou překážku slavení. Římskokatolická a pravoslavná církev se k účasti svých členů na evangelické večeři Páně stavějí odmítavě, což nám ale nebrání, abychom je pozvali. Kde je to možné, pozvěte sousední sbory a farnosti oficiálně s vysvětlením, proč ekumenickou slavnost večeře Páně pořádáme. Využijte rovněž osobních kontaktů mezi přáteli, abychom v co nejširším společenství naplnili Kristova slova: „To čiňte na mou památku.“.

Pražský seniorát k výročí pod obojí pořádá v neděli 12. října společnou bohoslužbu s bohatým následným programem, k nimž jste srdečně zváni. Z tohoto setkání chystá přímý přenos i Česká televize.

V příloze naleznete program pražských oslav, slepý plakát pro vaše místní použití a dva návrhy bohoslužebného pořadu pro shromáždění ve vašem sboru. První pořad je jednodušší a odpovídá spíše bratrské větvi české reformace, druhý pořad je širší a navazuje na klasickou západní liturgii, jíž užívala i většinová česká utrakvistická církev (podobojí).

Lia Valková, synodní kurátorka ČCE a Joel Ruml, synodní senior ČCE