Sborová zásilka

Sborová záslika 5/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 27.dubna 2009
Č.j.: SEK/675/2009
Věc: Sborová zásilka – duben 2009

Milé sestry, milí bratři,
srdečně Vás zdravíme z Ústřední církevní kanceláře a zasíláme dubnovou sborovou
zásilku.
- Kromě jiného zde najdete informace k semináři pro ordinované presbytery.
Prosíme o předání do správných rukou.
- Dále informace ke smlouvě s pojišťovnou ČSOB o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou činností církve:
platnost smlouvy bude prodloužena na dobu neurčitou. Přiložen je dopis informující o obsahu dosavadní smlouvy (byl zaslán již loni), příští sborová zásilka bude obsahovat rozšířené informace o rozsahu smlouvy, které by měly zohlednit i dosavadní dotazy sborů.
V případě otázek ohledně rozsahu a předmětu pojištění se obracejte
na Ing.Janu Pelcovou, Petřík Brokers, s.r.o., tel.: 387 983 652, pelclova@petrikbrokers.cz, příp. na právní poradkyni ÚCK Mgr. Olgu Navrátilovou, tel. 224 999 220 (v kanceláři denně 9 – 13 hod.)
- Věnujte také pozornost, prosím, projektu “SLUNEČNICE” v Horní Krupé.

Obsah zásilky:
úřední:
· Celocírkevní sbírka na Diakonii ČCE
· Vysvětlující informace ke smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu
· Sbírka na Středisko ekologické výchovy a venkovského života „SLUNEČNICE“

informativní:
· Vzdělávání ordinovaných presbyterů – pozvánka do Velké Lhoty u Dačic na 5. – 6.
června 2009
· Výzva na návrh loga pro Sjezd (nejen) evangelické mládeže
· Letní kurz pro mladé varhaníky (začátečníky)
· Pozvání k pořádání dnů vděčnosti za stvoření 2009
· Pozvání na oslavu 80. výročí založení tábora v Bělči
· Grantové možnosti

S přáním radostných jarních dní
jménem ústřední kanceláře
Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice