Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 10. 6. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 10. 6. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada souhlasí s aktuálním návrhem programu husovských oslav 5. - 6. 7. 2015, jak jej zpracovala Komise pro výročí před společným zasedáním komisí ČCE a CČSH.

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Růžďce - opakovaná volba Jany Kadlecové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Jany Kadlecové za farářku FS ČCE v Růžďce na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 6-Střešovicích - opakovaná volba Lenky Ridzoňové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Lenky Ridzoňové za druhou farářku FS ČCE v Praze 6 - Střešovicích na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na pracovní úvazek 70%.

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Potštejně - opakovaná volba Naděždy Běťákové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Naděždy Běťákové za jáhenku OS při ČCE v Potštejně na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na plný pracovní úvazek.

Balcar Adam - žádost o schválení kandidatury v Saské zemské evangelické církvi

Synodní rada nemá námitek, aby se br. Balcar ucházel o místo kazatele v Saské zemské evangelické církvi.

Správa církve

 

 

Příprava 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada bere zprávu o výsledku a dalším nakládání se sbírkou z úvodních bohoslužeb synodu na vědomí. Statutární zástupci církve spolu s předsednictvem synodu vyřídí poděkování oběma vsetínským sborům a celému Východomoravskému seniorátu za spolupořadatelství synodu.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Libereckého, Chrudimského, Jihočeského a Východomoravského seniorátu.

 

Hospodářské věci - vnitřní

 

 

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) do zasedání synodní rady dne 15. 7. zajistit posouzení a případné úpravy dokumentace k investičním fondům.

Ekumenické vztahy

 

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Zeist/NL

Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) oslovilo několik vhodných kandidátů na účast na synodu v Zeistu, všichni však z důvodu termínu odmítli, proto byla Jednotě bratrské zaslána omluva.

Den pro Kubu 2015 - Plzeň

Synodní rada ruší svoje usnesení požádat plzeňský Korandův sbor o spolupráci při Dni pro Kubu v Plzni a souhlasí se záměrem uspořádat Den pro Kubu v Praze a dalších městech po celé republice. Synodní rada souhlasí se změnou zaměření Komise pro Kubu na lidská práva obecně a souhlasí s přejmenováním komise na Komisi pro lidská práva. Synodní rada souhlasí, aby předsedkyní komise byla Šárka Schmarczová a Jitka Klubalová místopředsedkyní s platností od 11. 6. 2014.

Klausurkonvent EKM 2. - 5. 6. 2014 v Neudietendorf

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Davida Balcara, který svou účast na setkání hodnotí pozitivně.

 

Zástupce ČCE v kuratoriu kostela Smíření v Dachau

Eva Wypior podává synodní radě zprávu z první schůze kuratoria. Té předcházela v neděli 4. 5. bohoslužba v karmelitánském klášteře areálu v Dachau a po ní vzpomínková slavnost s hostinou, večer byl koncert v evangelickém kostele Milosti, kde zazněla hudba B. Smetany. Druhý den se Eva Wypior zúčastnila schůze kuratoria. Sestra Wypior bude vždy psát z jednání kuratoria zprávy, které bude zasílat synodní radě, pokusí se je zveřejňovat v tisku a bude je vždy předčítat v domažlickém evangelickém sboru. Také chce komunikovat s Ústavem pro studium totalitních režimů. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Synod EKD a VELKD v Drážďanech

Synodní rada deleguje Jiřího Tenglera na synod EKD a VELKD v termínu 6. - 12. 11. 2014 v Drážďanech.

Generální synod Reformované církve v Maďarsku v Budapešti

Synodní rada deleguje synodního seniora Joela Rumla na Generální synod Reformované církve v Maďarsku, který se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2014 v Budapešti.

CČSH - bohoslužba k uctění památky M. Jana Husa v Betlémské kapli

Ústřední rada Církve československé husitské zve při příležitosti 599. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze dne 6. července 2014 v 15:00 hodin. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) oslovit konseniora a seniorátní kurátorku pražského seniorátu, příp. další faráře seniorátu, aby se zúčastnili bohoslužby v Betlémské kapli dne 6. 7. 2014.

670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Synodní rada deleguje Pavla Stolaře na slavnost 670. výročí položení základního kamene katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 15. 6. 2014.

Slavnost 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí - účast zahraničních hostů

Synodní rada souhlasí s pozváním zástupců navržených partnerských církví na slavnost 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí dne 12. 10. 2014.

LWF - diakonický workshop 29. 9. - 1. 10. 2014 v Praze

Tematická podskupina Světového svazu církví pro Evropský diakonický proces připravuje workshop o pohostinné ekonomice, který se má zabývat nedávno vzniklou publikací "Hledání pohostinnosti. Ref-formování společenství diakonie v Evropě". Tato publikace poskytuje cenný koncept diakonické práce v církvi, zaměřený na dovednost a praxi společného soužití. Organizátoři oslovili komitét luterských církví v ČR, zda by bylo možno s jeho pomocí připravit tento workshop v Praze. Synodní rada vítá záměr LWF uspořádat diakonický workshop v Praze a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby případně organizátorům pomohlo tento záměr uskutečnit.

Dar kajaků do sboru v Praze-Braníku

Branický sbor dostal nabídku na cenově velmi příznivé odkoupení kajaků pro účely jejich sborových mládežnických aktivit. Myšlenku podpořil místopředseda Johannes Mathesius Gesellschaft Horst Schinzel, jehož prostřednictvím byla přislíbena finanční podpora GAW Bavorské církve. Celkové náklady na koupi a převoz lodí jsou 1 950 Euro, sbor v Braníku je připraven uhradit 100 Euro. Vše je připraveno a neformálně domluveno, GAW Bavorské církve nyní prosí vedení ČCE o oficiální doporučení tohoto projektu. Synodní rada s vděčností za podporu doporučuje projekt odkoupení kajaků pro sbor v Praze-Braníku a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby toto doporučení tlumočilo GAW v Bavorsku.

Hus - projekt v Ludwigshafenu

Friedhelm Borggrefe organizuje výstavu o Janu Husovi, kterou zapůjčí Hus-Haus Kostnice na 1 měsíc příští rok Kulturnímu kostelu v Ludwigshafenu. Na projektu spolupracuje také sbor ČCE v Olomouci, k dispozici bude i film z muzea v Kostnici. V souvislosti s výstavou proběhne doprovodný program přednášek k tématu, který F. Borggrefe připravuje spolu s ETF UK. Nyní se obrací na G. Frey-Reininghause se žádostí o úvodní přednášku. Ta má proběhnout 25. 2. 2015. Synodní rada vítá a podporuje iniciativu F. Borggrefa v rámci projektu o Husovi v Ludwigshafenu a pověřuje G. Frey-Reininghause, aby vykonal úvodní přednášku v rámci tohoto projektu.