Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 24. 6. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 24. 6. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada schvaluje založení spolku Husovské slavnosti 2015, z.s. pro přípravu a realizaci Husovských slavností 2015 souhlasí s tím, aby se ČCE jako právnická osoba stala jeho členem.

 

Jubilejní postila k roku 2015

Synodní rada souhlasí s podnětem obnovit někdejší tradici vydat k výročí upálení Mistra Jana Husa Jubilejní postilu. Synodnímu seniorovi ukládá projednat tento podnět s nakladatelstvím Kalich, oslovit faráře ČCE ke spolupráci a podat zprávu na příštím zasedání synodní rady 15. 7.

 

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE Český Těšín - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Zuzany Smyčkové dohodou ke dni 30. 6. 2014. Synodní rada prodlužuje pověření bratra Milana Kantora jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE Český Těšín na plný pracovní úvazek do 31. 12. 2014.

Farní sbor (FS) ČCE Horní Krupá - opakovaná volba Davida Šorma

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Davida Šorma za faráře FS ČCE v Horní Krupé na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Opatovicích - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Vojena Syrovátky na místo faráře FS ČCE v Opatovicích na pracovní úvazek 30% na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Vojena Syrovátky.

Hurtová Debora - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje sestře Deboře Hurtové dispens od setrvání na místě farářky FS ČCE v České Třebové do konce doby jejího povolání na sboru, tj. do 1. 10. 2015.

Farní sbor (FS) ČCE v Orlové - zvýšení pracovního úvazku Štěpánu Jančovi

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku bratra faráře Štěpána Janči v období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2019 ve FS ČCE Orlová z 50% na 100%, a to jako důsledek ukončení jeho výpomoci ve FS ČCE Český Těšín k 30. 9. 2014. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vykonat v této věci potřebné pracovněprávní kroky.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 5 -Smíchově - kandidatura Maroše Klačka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Maroše Klačka na místo faráře FS ČCE v Praze 5-Smíchov na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Vikariát

 

 

Hodnocení vikářů, vikářek a jáhna roč. 2013/2014

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, uděluje osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky ČCE Anně Halamové, Maroši Klačkovi, Jakubu Malému, Ludmile Míchalové Mikšíkové, Emílii Ouzké, Alexandře Prčíkové a Martině Pumrové. Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, neuděluje Arthuru Markusovi Ebersonovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Správa církve

 

 

Zprávy z jednání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z jednání seniorátního výboru Královéhradeckého, Pražského a Poličského seniorátu.

 

Změna v organizační struktuře Ústřední církevní kanceláře

Synodní rada schvaluje nový organizační řád Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) s účinností od 1. 7. 2014 a ukládá ÚCK do zasedání 15. 7. předložit detailní rozdělení kompetencí plynoucí z přijaté změny.

 

Jeronýmova jednota

 

Farní sbor (FS) ČCE v Horních Dubenkách - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu „Obnova evangelického kostela“ FS ČCE v Horních Dubenkách ve výši 679.454,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Hymnologie

 

Zpěvníková komise, autorská práva k písním

Synodní rada bere na vědomí informaci o jednání zpěvníkové komise se synodním seniorem a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) jmenovat pracovníka/pracovnici ÚCK k administrativní pomoci s vyřizováním práv nutných pro využití písní v novém zpěvníku. Synodní rada dále ukládá ÚCK prověřit, jak jsou podchycena autorská práva k písním v současném Evangelickém zpěvníku a Dodatku k Evangelickému zpěvníku. Synodní rada ukládá ÚCK určit způsob jednání o autorských právech k písním Evangelického zěpvníku 2018 a představit jej zpěvníkové komisi s příp. úpravami při podzimní schůzce komise.

 

Hospodářské věci - vnitřní

 

Poradní odbor ekonomický - personální obměna

Synodní rada konstatuje, že poradní odbor ekonomický již delší dobu neplní svou funkci a prakticky tak došlo k vyhasnutí jeho činnosti. Z tohoto důvodu synodní rada jmenuje nový poradní odbor ekonomický ve složení Petr Ženatý (předseda), Eva Zadražilová, Matěj Cháb, Ondřej Srb, František Straka. Synodní rada ukládá poradnímu odboru ekonomickému, aby na své první schůzi projednal návrh statutu poradního odboru a navrhnul případné rozšíření poradního odboru o nové členy.

Ekumenické vztahy

 

 

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Dany Ženaté: „Osmičlenná skupina navštívila Hebe Kohlbrugge, zavítala do ústředí PKN v budově bývalé nemocnice, navštívila misijní projekt De nieuwe Port (Nová brána), který nabízí nejrůznější aktivity lidem zaměstnaným v kancelářích bankovních a firemních komplexů, dále navštívila církevní sbor ve starší čtvrti Amsterodamu, kde dnes mezi obyvateli převládají přistěhovalci, byla hosty v Centrální církevní kanceláři v historické budově mezi vodními kanály, kde vyslechla přednášku z praktické teologie a setkala se s pracovníky místního úřadu.“ V závěru zprávy D. Ženatá shrnuje: „Hledání impulzů pro misijní práci je tématem ČCE. Nahlédnutím do způsobů práce v jiných církvích, zemích a podmínkách bylo inspirující.“

WCRC - setkání evropských církevních představitelů ve Varšavě 27. - 29. 3. 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavlíny Buzkové: „Účastníci vyslechli přednášku o zbožnosti a sekularizaci v kontextu dělení Evropy na východní a západní, proběhly volby do regionální rady. Příští zasedání WCRC Europe se uskuteční v únoru 2015 v Belfastu.“ V závěru P. Buzková konstatuje: „WCRC se jeví jako životaschopná struktura, jejíž členské církve mají mnoho společného.“

10. shromáždění ECEN v Balatonszárszó

Synodní rada deleguje na 10. shromáždění ECEN, které se koná ve dnech 27. 9. - 1. 10. 2014 v Balatonszárszó Ilonu Mužátkovou.

Úmrtí biskupa reformované církve v Maďarsku Károly Tótha

Maďarská reformovaná církev sděluje, že 16. 6. 2014 zemřel ve věku 84 emeritní biskup této církve Károly Tóth. Pohřeb se bude konat 30. 6. 2014 v Budapešti. Statutární zástupci zašlou MRC kondolenci.

 

Zasedání vedoucího týmu jihovýchodní skupiny GEKE v Praze

Synodní rada souhlasí s tím, aby v prostorách Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) zasedal dne 13. 10. 2014 vedoucí tým jihovýchodní skupiny GEKE. Synodní rada souhlasí, aby náklady na jejich pobyt byly uhrazeny z rozpočtu ekumenického oddělení ÚCK.

Různé

 

 

Mimořádná vnitropolitická situace na Ukrajině, únor 2014

Ředitel Střediska humanitární a rozvojové pomoci (SHRP ) Diakonie ČCE Jan Dus dopisem informoval synodní radu o žádosti o pobyt ukrajinských sirotků v ČR a nyní sděluje, jak v této věci pokročili a co se momentálně děje. Po jednání s pracovníky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí ČR a společně s ukrajinskými partnery dospěli k závěru, že v současné době cesta ukrajinských dětí do ČR nejenže není nutná, ale nebyla by ani prospěšná. Pokud se vojenskopolitická situace na Ukrajině radikálně nezhorší, je pro děti i pro organizace, které o ně pečují, důležitější zajistit stabilní péči v zemi. Domovy, které o sirotky pečují, se potýkají s neutěšenou finanční situací, prvotním úkolem je tedy podpora finanční. Na pomoc obětem Majdanu a jejich rodinám byla z částky 200 000,- Kč, které synodní rada poukázala SHRP z fondu sociální a charitativní pomoci, použita asi polovina. Vzhledem k tíživé situaci ukrajinských sirotčinců hodlá SHRP použít zbývajících téměř 100 000,- Kč na jejich podporu. V této souvislosti br. Jan Dus prosí, aby synodní rada vzala na vědomí, že zbývající část prostředků, které obdrželi, bude užita na okamžitou podporu ukrajinským domovům pro sirotky. Synodní rada bere informace J. Dusa s díkem na vědomí.

Web e-církev.cz - revize

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) provést revizi webu e-církev, a to jak jeho podoby a struktury, tak způsobu jeho fungování. Zprávu o revizi podá ÚCK nejpozději v říjnu 2014. Synodní rada vítá zájem členů církve o podobu webu e-církev. Synodní rada děkuje těm, kdo mají web na starosti.