Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 7. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 15. 7. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Jubilejní postila k roku 2015

Dne 3. 7. 2014 byl dopisem osloven okruh 95 kazatelů napříč generacemi, vč. kazatelů pověřených službou v jiných institucích, a ordinovaných presbyterů s dotazem, zda by se přípravou dvou kázání (starozákonního a novozákonního) neúčastnili přípravy Jubilejní postily k roku 2015. K dnešnímu dni (10. 7.) se s kladnou odpovědí ozvalo 18 kazatelů a 1 ordinovaná presbyterka. Synodní rada bere na vědomí informaci stavu příprav Jubilejní postily. Synodní rada předloží Jubilejní postilu nakladatelství Kalich k zařazení do edičního plánu na rok 2015.

 

Sbory a pracovníci

 

T. Matějovský - rezignace na členství v kuratoriu Herlíkovice a komisi pro ord. presbytery

Synodní rada jmenuje Annu Lavickou členkou komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů. Synodní rada jmenuje Evu Halamovou předsedkyní komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 1 - Nové Město - kandidatura Evy Halamové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Evy Halamové za farářku FS ČCE v Praze 1 - Nové Město na období od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Černošín a Stříbro - kandidatura Luďka Korpy

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Luďka Korpy za kazatele sdružení sborů - FS ČCE v Černošíně a FS ČCE ve Stříbře - na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na 50% pracovní úvazek v každém ze sborů sdružení.

Farní sbor (FS) ČCE v Chrástu u Plzně - opakovaná volba Karla Šimra

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Karla Šimra za faráře FS ČCE v Chrástu u Plzně na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2017 takto: v období od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 na plný pracovní úvazek, v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2017 na pracovní úvazek

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Jablonci nad Nisou - kandidatura Anny Halamové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Anny Halamové na místo farářky OS při ČCE v Jablonci nad Nisou na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE ve Strmilově - kandidatura L. Míchalové Mikšíkové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Ludmily Míchalové Mikšíkové na místo farářky FS ČCE ve Strmilově na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 8. 2019. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Teplice - kandidatura Jana Opočenského

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jana Opočenského na místo faráře FS ČCE v Teplicích na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Hojný Jaroslav - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Jaroslava Hojného a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Jaroslavu Hojnému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Hojný požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Jihočeského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Hojného do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

 

Krejčí Jan - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě presbytera

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti br. Jana Krejčího k ordinované službě presbytera v ČCE.

Farní sbor (FS) ČCE v České Lípě - dodatek smlouvy o užívání kazatel. bytu

Synodní rada schvaluje dodatek ke smlouvě o užívání kazatelského bytu mezi FS ČCE v České Lípě a br. f. Tomášem Menclem.

Farní sbor (FS) ČCE v Hrubé Vrbce/Velké n/Vel. - kandidatura Alexandry Prčíkové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Alexandry Prčíkové na místo farářky FS ČCE v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Prosetíně - kandidatura Debory Hurtové

Synodní rada uděluje pokyn k volbě sestry Debory Hurtové za farářku FS ČCE v Prosetíně na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k její volbě.

Noemi Batlová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada ČCE prodlužuje pověření Noemi Batlové jako pastorační pracovnice FS ČCE v Olomouci na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015.

Blanka Nová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření ses. Blance Nové jako pastorační pracovnici FS ČCE v Jindřichově Hradci na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Darina Hybská Majdúchová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření Darině Hybské Majdúchové jako pastorační pracovnici FS ČCE v Merklíně na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 na pracovní úvazek 50%.

 

Marie Melicharová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření Marii Melicharové jako pastorační pracovnici FS ČCE v Brně I na dobu určitou od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2015 na úvazek 50%.

 

Jaroslava Kordiovská - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření Jaroslavě Kordiovské jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Klobouky u Brna na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Miroslav Čejka - žádost o prodloužení pověření pro práci ve věznici

Synodní rada pověřuje br. Miroslava Čejku k duchovenské službě ve věznici ve Světlé nad Sázavou na dobu od 21. 8. 2014 do 20. 8. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE v Klášteře nad Dědinou - kandidatura Emílie Ouzké

Synodní rada schvaluje kandidaturu Emílie Ouzké na místo farářky FS ČCE v Klášteře nad Dědinou na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

 

Správa církve

 

 

Usnesení 4. zasedání 33. synodu

Předsednictvo synodu předložilo synodní radě k intimaci soubor usnesení 4. zasedání 33. synodu. Synodní rada o vyhlášení usnesení 4. zasedání 33. synodu rozhodla per rollam všemi hlasy ke dni 9. 7. 2014 a uložila Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zveřejnit je na www.e-cirkev.cz. ÚCK do příštího zasedání předloží synodní radě návrh na rozdělení úkolů plynoucích z usnesení synodu konkrétním zpracovatelům (ÚCK, SR, PO či komise).

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Ústeckého a Brněnského seniorátu.

 

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech (FS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Brněnského seniorátu ve FS Miroslav a ve FS Znojmo, a seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ve FS Opava.

Vězeňská služba

 

 

Daniel Blažek - prodloužení pověření ke službě vězeňského kaplana

Synodní rada souhlasí s návrhem a prodlužuje pověření br. f. Daniela Blažka k duchovenské činnosti ve vazební věznici a v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně a ve věznici v Břeclavi na dobu určitou, a to od 1. 7. 2014 do 31. 5. 2015.

Hospodářské věci - vnitřní

 

 

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada schvaluje na základě provedeného právního posouzení předloženou smluvní dokumentaci a ukládá investičnímu výboru synodní rady dále pokračovat v jednání.

Poradní odbor ekonomický - personální obměna

Synodní rada jmenuje br. Libora Duška členem poradního odboru ekonomického.

Ustavení investičního výboru synodní rady

Synodní rada jmenuje ke dni 15. 7. 2014 na dobu šesti let členy investičního výboru (IV) synodní rady Jana Matějku, Davida Kuboně, Tomáše Turnského a Radka Čtvrtlíka. Synodní rada pověřuje br. Jana Matějku, aby svolal první schůzi investičního výboru, na níž IV SR zvolí, v souladu se Statutem personálního fondu, svého předsedu a místopředsedu.

Ekumenické vztahy

 

 

Zasedání k otázkám ekumeny, misie a rozvojové služby - rozloučení se S. Labsch

Synodní rada vzala na vědomí zprávu D. Hamrové, která se zúčastnila přednášky Susanne Labsch k tématu jejího čtrnáctiletého působení na církevním úřadě v Bádensku a slavnostních bohoslužeb s poděkováním za práci Susanne Labsch a jejích dalších čtyř spolupracovníků, kteří z různých důvodů úřad v současnosti také opouštějí. Její účast byla vyjádřením poděkování za spolupráci a partnerské sounáležitosti obou našich církví.

 

Řídící výbor Ekumenické rady církví (ERC) 13. 6. 2014 - výjezdní zasedání v Písku ve Slezsku

Řídící výbor ERC zasedal v červnu v Beskydské oáze v Písku ve Slezsku. Diskutovaly se otázky v souvislosti s křesťanským vysíláním v ČT a nedobrovolný odchod J. Brichcína a M. Otřísala z ČT. Každá církev má do zářijového Řídícího výboru předložit seznam svých důležitých akcí, bohoslužeb, výročí atd., o kterých uzná, že by měly být odvysílány v ČT - vznikající kolegium (zástupci ČT + ERC) některé pořady vybere. Novoroční ekumenická slavnost proběhne v areálu výstaviště v Letňanech v souvislosti se Setkáním mladých Taizé. Proběhla informace o špatné situaci v Pravoslavné církvi. Bylo projednáno blížící se 700. výročí narození Karla IV. Byla předána informace o přípravách na letošní Modlitbu za domov - téma "Rodina nám dává kořeny i křídla". Dále byly vyslechnuty informace z KEK a z členských církví ERC. Synodní rada vzala informace na vědomí.

 

Dagmar Hauznerová - doporučení na provozní praxi v Německu

Synodní rada doporučuje D. Hauznerovou na provozní praxi Initiative v Německu a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby doporučení vyřídilo.