Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 8. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 19. 8. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada bere na vědomí informaci o probíhajícím rozhovoru ohledně účelu sbírky (sbírek) při husovských slavnostech 2015 a v současné době nedává žádné doporučení.

 

Pavel Hlaváč - Komise "Cesta církve" - rezignace

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby jednala o konkrétních otázkách fungování komise Cesta církve s jejím předsedou Pavlem Keřkovským. Synodní rada očekává informaci v zasedání 23. 9.

Sbory a pracovníci

 

 

Daniel Ženatý - žádost o dlouhodobé studijní volno

Ekumenické oddělení jednalo s Czech Mission Network v USA a získalo informaci, že pobyt Daniela Ženatého v USA zajistí americká strana a na české straně zůstane úhrada letenky. Vzhledem k tomu, že Daniel Ženatý bude mít různé další výdaje během svého pobytu v USA, které budou jeho podílem na tomto zahraničním pobytu, navrhuje ekumenické oddělení ÚCK, aby ČCE uhradila letenku v plné výši z rozpočtu ekumenického oddělení. Synodní rada s tímto záměrem souhlasí.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 5 -Smíchově - kandidatura Maroše Klačka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Maroše Klačka za faráře FS ČCE v Praze 5-Smíchově na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Prosetíně - kandidatura Debory Hurtové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Debory Hurtové za farářku FS ČCE v Prosetíně na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Kloboukách u Brna - kandidatura Martiny Pumrové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Martiny Pumrové na místo farářky FS ČCE v Kloboukách u Brna na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

Kupka Jan - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Jana Kupky na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 9. 2014. Synodní rada dále ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo farního sboru (FS) ČCE v Krabčicích a seniorátní výbor (SV) Ústeckého seniorátu o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

Marván Jiří - rezignace na povolání kazatele ve Farní sbor (FS) ČCE Černošín

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Jiřího Marvána na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 31. 8. 2014 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Černošíně a seniorátní výbor (SV) Západočeského seniorátu o datu ukončení zaměstnaneckého poměru bratra faráře. Synodní rada si váží ochoty bratra Jiřího Marvána i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí podmíněně se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. Podmínka je splněna dodáním dokumentů požadovaných Řádem pro kazatele.

 

Pfannová Hana - rezignace na povolání kazatelky ve Farní sbor (FS) ČCE Mělník

Synodní rada bere na vědomí rezignaci sestry Hany Pfannové na povolání kazatelky v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 30. 9. 2014 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Mělníku a seniorátní výbor (SV) Poděbradského seniorátu o datu ukončení zaměstnaneckého poměru sestry farářky. Synodní rada si váží ochoty sestry Hany Pfannové i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí podmíněně se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE. Podmínka je splněna dodáním dokumentů požadovaných Řádem pro kazatele. Synodní rada bere na vědomí také rezignaci sestry Hany Pfannové na členství v poradním odboru teologickém ke dni 30. 9. 2014.

Německy mluvící sbor ČCE v Praze - kandidatura A. Pfeifer a F. Lessmann-Pfeifer

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Andrey Pfeiferové na místo 1. farářky Německy mluvícího sboru ČCE v Praze a bratra Franka Lessmann-Pfeifera na místo 2. faráře sboru na pracovní úvazek 50% u každého z farářů na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Andrey Pfeiferové a bratra Franka Lessmann-Pfeifera.

Dvořáková Martina - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Martiny Dvořákové jako pastorační pracovnice ve farním sboru (FS) ČCE Nové Město na Moravě na 75% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Daniel Heller - žádost o studijní volno

Synodní rada uděluje br. Danielu Hellerovi dlouhodobé studijní volno na dobu od 20. 8. 2014 do 20. 11. 2014.

 

Fakulta a bohoslovci

 

 

Žádost o přijetí mezi kandidáty služby v církvi - Filip Boháč

Synodní rada souhlasí s přijetím br. Filipa Boháče mezi kandidáty služby v církvi.

Správa církve

 

 

Zprávy ze zasedání seniorátní výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Ochranovského a Moravskoslezského seniorátu.

Vězeňská služba

 

 

Podzimní setkání kaplanů vězeňské služby a dobrovolníků docházejících do věznic

Koordinátor vězeňských kaplanů br. M. Čejka navrhuje svolat během podzimu 2014 setkání vězeňských kaplanů i dobrovolníků docházejících do věznic se synodní radou. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) zorganizováním schůzky.

Hospodářské věci

 

 

Divadlo Kalich - žádost o snížení nájmu během letních měsíců

Synodní rada konstatuje, že sleva 1 měsíčního nájmu byla poskytnuta započtením nákladů na zastřešení dvora Husova domu, poskytuje spol. Hamlet Production a.s. slevu na nájemném pro rok 2014 ve výši odpovídající 25% měsíčního nájmu a je připravena jednat o příp. žádosti o odpuštění 1 měsíčního nájmu v roce 2015. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) poslat vedení společnosti Hamlet Production a.s. žádost o tisk 10% slevy na nákup v kamenné prodejně knihkupectví Kalich na vstupenky do divadla a bere s povděkem na vědomí předběžný souhlas vedení divadla Kalich se zapůjčením divadla dne 5. 7. 2015 pro představení České nebe.

Hospodářské věci - vnější

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Krnově – žádost o souhlas s investicí

Synodní rada souhlasí v souladu s článkem 21 odst. 2 ŘHC s investicí FS ČCE v Krnově převyšující částku 2 mil. Kč na koupi a následnou rekonstrukci objektu č.p. 811, Albrechtická 8, Krnov.

Ekumenické vztahy

 

 

GAW Fest bádenské církve v Heidelbergu

Synodní rada pověřuje Ester Čaškovou, aby předala své zkušenosti s prací faráře F. Bartha vedení Diakonie ČCE a pomohla vzájemným kontaktům mezi patřičnými osobami a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby vhodnou formou informovalo o případné možnosti spolupráce s GAW v oblasti dobrovolné práce v zahraničí.

 

Číše vína v rámci MFF v Karlových Varech 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Joela Rumla o jeho působení v mezinárodní ekumenické porotě na MFF. Ve své zprávě popisuje povinnosti členů poroty a kritéria posuzování, vysvětluje svůj pohled na festival a klade otázku, co s filmovým uměním v církvi. Domnívá se, že by bylo vhodné i oficiálně tento druh umění více a účelněji využít pro vztah církve k životu kolem nás, i např. proto, že je to oblast zájmu mladých lidí. Dává synodní radě k úvaze, zda pro takové účely nezaložit nějakou komisi nebo poradní odbor, který by se tomuto oboru věnoval a mohl být kontaktním místem pro přijímání materiálů a studijních dokumentů pro využití v rámci ČCE, případně české ekumeny. Další možností je členství v Interfilmu, pokud se ukáže smysluplnost takové cesty. Neposledním zadáním pro takovou skupinu odborníků i nadšenců by mohla být spolupráce např. s televizí Noe pro využití k recenzím k pomoci při orientaci ve filmech.

 

2. setkání synodálů GEKE v Budapešti

Synodní rada deleguje na 2. setkání synodálů GEKE 30. 1. - 1. 2. 2015 v Budapešti kromě P. Stolaře ještě H. Jüptnerovou z Vrchlabí.

 

Kontaktní studium Heidelberg

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo vhodného kandidáta a vyřídilo potřebné náležitosti pro jeho kontaktní studium v letním semestru akademického roku 2014-15 v Heidelbergu.

Výroční zasedání spolku skotské církve v Dundee

Synodní rada deleguje na výroční zasedání spolku skotské církve 3. - 7. 9. 2014 v Dundee Kateřinu Vojkůvkovou z Dobříše.

Rüstzeit saských superintendentů 2014 v Míšni

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na Rüstzeit saských superintendentů v Míšni.

 

Evropská zastavení na cestě k jubileu reformace v roce 2017

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) k vypracování přihlášky a zjištění možností financování projektu Evropská zastavení na cestě k jubileu reformace v roce 2017. Místem uskutečnění bude město Praha.

Uvedení do úřadu vedoucí oddělení pro misii a ekumenu v Bádensku

Synodní rada deleguje na slavnost uvedení do úřadu Anne Heitmann v Bádensku Jonáše Plíška.

Zpráva P. Brodského za období červen-srpen 2014 a plán výjezdů na září-prosinec 2014

Synodní rada souhlasí s příspěvkem krajanským účastníkům slavnosti „podobojí“ na cestovní výlohy včetně ubytování, s případným pobytem faráře v Bohemce (jaro příštího roku - bylo by vítáno, kdyby šlo o nástupce Petra Brodského) a je připravena dle svých možností účastnit se cest do zahraničních sborů v příštím roce.

Mezinárodní konference k výročí Mistra Jana Husa Praha 9. - 12. dubna 2015

Synodní rada bere na vědomí současný stav příprav husovské konference.

Knihovna Štěpána Milana Pavlince

Synodní rada souhlasí s převozem knih po zesnulém faráři Š. M. Pavlincovi do Prahy a jejich rozdělením pro potřeby Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a Evengelické teologické fakulty UK a pověřuje ÚCK realizovat transport na podzim 2014.

Kalich - knihkupectví, nakladatelství

 

 

Nakladatelství a knihkupectví Kalich - rozpočet na rok 2014

Lia Valková bude jednat o ztrátovém rozpočtu s vedením Kalicha.

 

Různé

 

 

Žádost o povolení sídla Nadace Divadla Kalich

Synodní rada souhlasí s umístěním sídla Nadace Divadla Kalich na adrese Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1.

Návrh struktury a koncepce mediálního oddělení ÚCK

Synodní rada souhlasí s předloženou koncepcí a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby dále jednala v duchu této koncepce a očekává průběžné informace. Synodní rada navrhuje zahrnout do práce s médii také oblast kultury a filmu.