Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 9. 9. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 9. 9. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Komise "Cesta církve"

Dne 4. 9. 2014 se konalo setkání předsedy komise "Cesta církve 1945-1989" bratra Pavla Keřkovského se zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) - Gerhardem Frey-Reininghausem, Gabrielou Fraňkovou Malinovou a Evou Žváčkovou. Cílem setkání bylo určení podmínek, za kterých bude komise v novém personálním složení dále pokračovat ve své práci.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Volyně - opakovaná volba Hynka Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Hynka Tkadlečka za faráře FS ČCE ve Volyni na období od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Ochranovský sbor (OS) při ČCE v Jablonci nad Nisou - kandidatura Anny Halamové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Anny Halamové za farářku OS při ČCE v Jablonci nad Nisou na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Strmilově - kandidatura L. Míchalové Mikšíkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Ludmily Míchalové Mikšíkové za farářku FS ČCE ve Strmilově na období od 1. 10. 2014 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Klášteře nad Dědinou - kandidatura Emílie Ouzké

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Emílie Ouzké za farářku FS ČCE v Klášteře nad Dědinou na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve

 

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Východomoravského, Jihočeského a Ústeckého seniorátu.

 

 

Ekumenické vztahy

 

 

Forum Bildung Europa 2014

Synodní rada deleguje na Forum Bildung Europa 2014 v termínu 27. - 29. 10. 2014 v Tutzing Karla Müllera.

Filmový dokument o ČCE - M. Otřísal

Synodní rada souhlasí se záměrem připravit čtvrthodinový filmový prezentační materiál o ČCE.

Pracovní konference regionální skupiny GEKE

Jindřich Halama se zúčastnil zasedání regionální supiny GEKE pro jihovýchodní Evropu a podává synodní radě zprávu. Tématem mezi dvěma valnými shromážděními je nyní „Vzdělávání“. Tomuto tématu se pracovní skupina věnovala i letos. J. Halama pozval vedení pracovní skupiny (cca 8 lidí) na příští zasedání do Prahy, s čímž synodní rada vyjádřila souhlas. Vzhledem k termínu konání 13. 10. 2014 se nabízí spojení s jejich účastí na oslavách podobojí. Synodní rada bere zprávu J. Halamy na vědomí.

 

 

Kalich - knihkupectví, nakladatelství

 

 

Nakladatelství a knihkupectví Kalich - rozpočet na rok 2014

Nakladatelství Kalich, s.r.o. předkládá upravený návrh rozpočtu společnosti na rok 2014. Valná hromada schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2014.

 

Kalich - vydání biblické dějepravy

Synodní rada schvaluje rozpočet na 2000 výtisků biblické dějepravy Miloslava Hájka a pověřuje br. Plzáka, aby dále v této věci jednal s potomky autora.

 

Kalich - vydání zpěvníku Svítá

Synodní rada schvaluje nové vydání 3000 výtisků zpěvníku Svítá s dedikací Ireně Škeřikové.

 

Diakonie ČCE

 

 

Diakonie ČCE - středisko Krabčice – žádost o udělení plné moci

Synodní rada souhlasí se zmocněním Mgr. Aleše Gabrysze ve věci vydání potvrzení existence stavby a odstranění nesouladu v katastru nemovitostí na stavební parcele 62/2 a na pozemkových parcelách 639/1 a 647/3 katastrální území Rovné pod Řípem, obec Krabčice.

Stát a církev

 

 

ČNB - zlatá mince k výročí M. J. Husa

Synodní rada ukládá statutárním zástupcům ČCE a ÚCK neprodleně odeslat oficiální dopis do Kostnice s vyjasněním termínu oslav a s pozváním starostovi města Kostnice na husovské slavnosti v Praze. Synodní rada odkládá rozhodnutí o účasti na uvedení slavnostní mince do příštího zasedání.

 

Různé

 

 

Brožura - večeře Páně

Synodní rada souhlasí s vydáním brožury o večeři Páně s textem br. Pavla Filipiho a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit grafickou podobu brožury.

Církev v proměnách času III

Synodní rada ukládá propagační komisi připravit koncepci vydání Církve v proměnách času III a předložit ji spolu s plánem práce na rok 2015 synodní radě k posouzení s cílem vydat knihu v roce 2018.

Dar humanitární pomoci - Ukrajina

Synodní rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 200.000,- Kč pro SHRP Diakonie ČCE ve prospěch Ukrajiny.