Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 23. 9. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 23. 9. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

 

Mencl Tomáš - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada prodlužuje pověření k duchovenské službě bratru Tomáši Menclovi v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na dobu dalších čtyř let, tj. od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE v Opatovicích - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE v Opatovicích na období od 1. 9. 2014 do 31. 8.2015 na pracovní úvazek 30%.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Kloboukách u Brna - kandidatura Martiny Pumrové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Martiny Pumrové za farářku FS ČCE v Kloboukách na období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2019 na plný pracovní úvazek.

Německy mluvící sbor ČCE v Praze - kandidatura A. Pfeifer a F. Lessmann-Pfeifer

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Andrey Pfeifer a bratra Franka Lessmann-Pfeifera za faráře Německy mluvícího sboru ČCE na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017, každého na úvazek 50%.

 

Květonová Iva - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Ivy Květonové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Nosislavi na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a navyšuje její pracovní úvazek na 50%.

Radmila Včelná - pověření k duchovenské službě v hospici

Synodní rada bere na vědomí zprávu o činnosti sestry farářky Radmily Včelné v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí a pověřuje sestru farářku Radmilu Včelnou k duchovenské službě v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí na dobu od 9. 9. 2014 do 31. 8. 2016.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 10 - Strašnicích - opakovaná volba Pavla Klineckého

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Pavla Klineckého za faráře FS ČCE v Praze 10 - Strašnicích na dobu od 13. 3. 2015 do 12. 3. 2018 v rozsahu pracovního úvazku 100%.

 

Fakulta a bohoslovci

 

 

Mezinárodní studium diakonické práce na ETF UK - dotaz na podporu

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) navrhnout možné zdroje financování stipendia pro jednoho studenta oboru diakonické práce na ETF UK a statutárním zástupcům informovat děkana.

 

Hospodářské věci - vnitřní

 

 

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada bere na vědomí předložený text stanov investičních fondů a vyjádření zaslané JUDr. Tomáškem a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zajistit úpravu obou stanov takto: o doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada; o doplňování a změně stanov technického charakteru, např. změny v důsledku implementace nové legislativy, může rozhodnout statutární ředitel po předchozím schválení daných změn správní radou/investičním výborem. Synodní rada bere na vědomí vysvětlení ohledně odmítnutí nabídky developerského projektu předsedou investičního výboru synodní rady a konstatuje, že konečná rozhodnutí ohledně investičních nabídek dělá synodní rada, na základě předchozího stanoviska investičního výboru synodní rady, a jejím jménem je sdělují statutární zástupci církve. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připomenout tato pravidla komunikace investičnímu výboru synodní rady i ostatním poradním orgánům synodní rady.

Ekumenické vztahy

 

 

Kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2014

Synodní rada bere na vědomí zprávu P. Pivoňky o studiu v Heidelbergu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) jednat s P. Pivoňkou o podobě návštěvy farářů, které P. Pivoňka pozval během pobytu v Heidelbergu do Prahy a Zlína na jaro 2015, a o jeho představě příp. pomoci ze strany ústředí ČCE.

 

190. výročí Berliner Missionswerk - partnerská konzultace 30. 8. - 2. 9. 2014

Daniela Hamrová podává zprávu: Oslav 190. výročí se zúčastnilo kolem čtyřicítky hostů ze všech světadílů. Hlavním tématem konzultace bylo smíření v kontextu 75. výročí zahájení 2. světové války, které si účastníci připomněli přesně v den konání konference. K tématu byly předneseny čtyři referáty z různých končin světa a konala se slavnostní bohoslužba. Součástí oslav byl pestrý program s pozdravy, písněmi a občerstvením ve dvoraně budovy Berlínského misijního díla. Setkání bylo uzavřeno výletem do anhaltské církve a návštěvou Wittenbergu. D. Hamrová děkuje za své vyslání, které bylo pro ni obohacením a pro hostitele vyjádřením, že partnerské vztahy jsou brány vážně a je zájem prožívat důležité mezníky v jejich životě. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

 

LWF - 11. mezinárodní seminář v rámci luterské dekády ve Wittenbergu,

Synodní rada deleguje na 11. mezinárodní seminář v rámci luterské dekády ve Wittenbergu, který se koná ve dnech 28. 2. - 14. 3. 2015, Ewu Jelinek.

Synod Evangelické církve v Rakousku v St. Pölten

Synodní rada deleguje na synod Evangelické církve v Rakousku J. Rumla, a to na dny 8. - 9. 12. 2014.

Výzva Ústřední rady evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu

Synodní rada přijímá výzvu Ústřední rady evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu jako materiál k rozhovoru o dalším postupu v zájmu křesťanů na blízkém východě a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) přeložit text do češtiny a postoupit jej dalším církvím v rámci české ekumeny. Synodní rada se vrátí k této věci v příštím zasedání 7. 10. 2014.

Stát a církev

 

 

ČNB - zlatá mince k výročí M.J.Husa

Synodní rada ukládá statutárním zástupcům poděkovat guvernérovi ČNB za pozvání s tím, že po vyjasnění termínu oslav v Kostnici se rozhodne o delegátovi za ČCE.