Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 10. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 7. 10. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Bible Kralická s poznámkami 2013, podnět ČBS

Synodní rada bere na vědomí informaci o vydání Kralické šestidílky a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) objednat u ČBS 80 ks v základním provedení a 20 ks v luxusním provedení.

Výročí 2013 - 2018

V souvislosti s přípravou Husovských slavností 2015 došla společná komise ČCE a CČSH k závěru, že pro řádné zajištění celé akce bude zapotřebí vytvořit rezervní fond ve výši 5 milionů Kč. Prostředky z tohoto fondu budou využity na předfinancování jednotlivých potřeb, případně na pokrytí deficitu rozpočtu. Společná komise doporučuje, aby každá z církví uvolnila do tohoto fondu částku 2,5 milionu Kč. Současně komise konstatuje, že rozsah celé akce přesahuje organizační možnosti obou církví a proto doporučuje uzavřít smlouvu se strategickým partnerem, který by zajišťoval organizační souvislosti oslav. Synodní rada proto ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) navrhnout do příštího zasedání synodní rady zdroj financování podílu ČCE ve výši 2,5 mil. Kč v rezervním fondu pro Husovské slavnosti 2015. Synodní rada také ukládá ÚCK dojednat v rámci společné komise ČCE a CČSH a předložit synodní radě způsob správy tohoto fondu. Dále ukládá statutárním zástupcům a vedoucímu tajemníkovi ÚCK vejít společně se zástupci CČSH v jednání s možným strategickým partnerem na základě předloženého memoranda o spolupráci. Synodní rada ukládá ÚCK připravit schůzku členů synodní rady s vedením různých bank za účelem jednání o partnerství při Husovských oslav 2015.

Komise "Cesta církve"

Synodní rada souhlasí, aby níže uvedení členové Komise pro cestu církve měli možnost nahlížet za účelem studia, spjatého s úkoly zmíněné komise, do archivního materiálu mladšího třiceti let, uloženého v Ústředním archivu ČCE a spisovně Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), který jim bude zpřístupněn ve studovně archivu v závislosti na možnosti dohledání konkrétních položek. Povolení platí pro tyto členy Komise pro cestu církve: Pavel Keřkovský, Petr Morée, Michael Pfann, Šimon Trusina, Blanka Nová a Pavel Hlaváč. Synodní rada ukládá ÚCK připravit do příštího zasedání "manuál" pro práci s poskytnutými materiály (např. doporučení vyžádat si souhlas potomků zesnulého k přístupu do jeho osobní složky).

POEM - podněty pro synodní radu

Synodní rada vítá doporučení poradního odboru evangelizačního a misijního (POEM) a před přijetím dalších rozhodnutí zve zástupce POEM na pondělí 3.11. na 18:00 hodin ke společnému jednání.

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE Teplice - kandidatura Jana Opočenského

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Opočenského za faráře FS ČCE v Teplicích na období od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Hrubé Vrbce/Velké n/Vel. - kandidatura Alexandry Prčíkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Alexandry Prčíkové za farářku FS ČCE v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

 

Lukešová Martina - žádost o dispens a kandidatura na místo farářky v Mělníce

Synodní rada ČCE uděluje sestře Martině Lukešové dispens od setrvání na místě seniorátní farářky pro mládež Pražského seniorátu ČCE do konce doby jejího povolání, tj. do 31. 12. 2016.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jana Tkadlečka na místo seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu ČCE - kandidatura Jaroslava Vítka

Synodní rada schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Jaroslava Vítka na místo seniorátního faráře Brněnského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015. Podmínka je splněna doručením všech avizovaných dokumentů v listinné formě. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Braha Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě presbytera

Synodní rada souhlasí se zachováním způsobilosti bratra Petra Brahy k ordinované službě presbytera v ČCE.

 

Pastorační pracovníci

Synodní rada projednávala a schvalovala žádosti sborů o prodloužení a nové obsazení míst pastoračních pracovníků.

Fakulta a bohoslovci

 

 

Mezinárodní studium diakonické práce na ETF UK - dotaz na podporu

Synodní rada bude o dalším postupu v této věci jednat s vedením ETF UK.

Vikariát

 

 

Diakonie ČCE - uzavření DPČ s P. Hanychem během jeho vikariátu

Synodní rada postupuje žádost Diakonie ČCE komisi pro vikariát s žádostí o stanovisko a žádá komisi pro vikariát a komisi pro jáhenskou praxi o znovuposouzení možnosti souběhu vikariátu a úvazku u jiného zaměstnavatele z důvodu množících se žádostí o výjimku. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zmapovat situace, ve kterých je oprávněné zvažovat výjimku ve smyslu umožnění souběhu vikariátu a jiného zaměstnání.

Správa církve

 

 

Usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 30 a 31

Synodní rada bere na vědomí, že usnesení č. 30/4 a 30/5 byla splněna a nemá k dopisu konventům ve věci plnění usnesení č. 31 připomínky a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat dopis předsedům konventů.

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech (FS)

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci seniorátního výboru Jihočeského seniorátu ve FS Soběslav a FS České Budějovice.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Poličského, Ústeckého, Brněnského a Libereckého seniorátu.

Jeronýmova jednota

 

 

Zpráva o jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty - září 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z letošního zasedání ÚS JJ, které se konalo ve dnech 12. - 13. 9. 2014 ve farním sboru ve Vanovicích:

„V pátek 12.9.2014 byly projednány hlavní body programu.

Ústřední shromáždění JJ projednalo následující záležitosti:

1. Rozdělení sbírky darů za r. 2014 ve výši 2.145.000,- Kč (přehled přidělených darů jednotlivým sborům je v příloze č. 1)

2. ÚS JJ doporučilo k udělení příspěvku z MK ČR na opravy a údržbu církevního majetku z prostředků přidělených pro rok 2015:

- FS v Chotiněvsi: 400.000,- Kč na opravu střechy a střešních oken na SD v Úštěku

- FS v Rumburku: 400.000,- Kč na generální opravu fasády fary

3. ÚS JJ doporučilo zařadit do Projektkatalogu GAW na rok 2016 projekt FS v Čáslavi na rekonstrukci bytu faráře (700.000,- Kč).

4. Na dar z Kulatého stolu zatím nebyl navržen ÚS JJ žádný farní sbor, jelikož jednání budou probíhat až v říjnu t.r.

5. ÚS JJ rozhodlo, že sbírka HDL v roce 2015 bude určena pro Ochranovský sbor při ČCE v Praze na rekonstrukci a přístavbu zázemí

 Milíčovy modlitebny v Malešicích.

Příští ústřední shromáždění JJ se bude konat ve FS v Kolíně ve dnech 11. - 12. 9. 2015.

V sobotu 13. 9. 2014 byl uskutečněn tradiční výlet po okolních sborech v rámci brněnského seniorátu. Účastníci navštívili toleranční kostelík v Moravské Chrastové, kostel ve Vanovicích, farní sbor a židovskou čtvrť v Boskovicích, dále farní sbory v Olešnici, Rovečném, Veselí a Prosetíně. Zakončení bylo v hostitelském sboru ve Vanovicích.“

Vězeňská služba

 

 

Hlavní kaplan Vězeňské služby (VS) ČR

Synodní rada navrhuje Ekumenické radě církví nominovat na pozici hlavního kaplana VS ČR br. Pavla Kočnara.

 

Ekumenické vztahy

Výzva Ústřední rady evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu

Synodní rada ukládá synodnímu seniorovi, aby vstoupil v jednání s předsednictvem ERC a ČBK s cílem oslovit nejvyšší představitele státu ve věci pomoci křesťanům v Sýrii a Libanonu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) zveřejnit výzvu s krátkým komentářem P. Kašpara (sborová zásilka, web ČCE, další média). Synodní rada dále ukládá ÚCK oslovit Diakonii ČCE, jak by mohla v dané situaci pomoci a obrátit se ve věci této výzvy na KEK a zjistit informace o příp. pomoci ze strany zahraniční ekumeny.

Ekumenické sympozium EKHN o ekonomii a ekologii

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Ekumenické sympozium EKHN o ekonomii a ekologii, které se koná ve dnech 17. - 19. 11. 2014.

2. zasedání XXX. synodu SCEAV v Třinci, 30. - 31. 5. 2014

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Jany Rumlové: „Téma synodu bylo Reformace a hudba. K tématu byla proslovena přednáška pastora Czyže z Wisly. Ožehavým bodem jednání byl návrh na ukončení partnerství s církví v Braunschweigu, protože tato církev žehná homosexuálním párům. Návrh však nebyl přijat. Za zajímavou zkušenost považuje J. Rumlová přímluvné modlitby za jednotlivé účastníky, které prolínaly poměrně často zasedání synodu. Prvek poděkování za vykonanou práci spojený s přímluvnou modlitbou považuje za důležitý pro budování společenství církve.“ J. Rumlová děkuje synodní radě za své vyslání a hodnotí to jako velmi užitečnou zkušenost.

 

Synod EKBO 12. - 15. 11. 2014 v Berlíně

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo zástupce na synod EKBO v Berlíně.

 

Český bratr

 

 

Personální změny redakční rady Českého bratra

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Šárky Grauové na členství v redakční radě Českého bratra. Synodní rada jmenuje členem redakční rady Českého bratra br. Marka Bártu z Diakonie ČCE.

 

Různé

 

 

Jan Kupka - rezignace na členství v komisi synodní rady pro lidská práva

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Jana Kupky na členství v komisi synodní rady pro lidská práva.