Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 11. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 4. 11. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 10 - Strašnicích - opakovaná volba Pavla Klineckého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Klineckého za faráře FS ČCE v Praze 10-Strašnicích na období od 14. 3. 2015 do 13. 3. 2018 na plný pracovní úvazek.

Seniorátní výbor (SV) Pražského seniorátu ČCE - kandidatura J. Malého na seniorátního faráře

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jakuba Malého na místo seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor (SV) Pražského seniorátu ČCE - kandidatura J. Malého na seniorátního faráře pro mládež

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jakuba Malého na místo seniorátního faráře pro mládež Pražského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2015. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor (SV) Moravskoslezského seniorátu ČCE - kandidatura Otakara Mikoláše

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Otakara Mikoláše na místo seniorátního jáhna Moravskoslezského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 20% na dobu určitou od 15. 11. 2014 do 31. 12. 2015. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Seniorátní výbor (SV) Pražského seniorátu ČCE - snížení pracovního úvazku Romany Čunderlíkové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku seniorátní farářky Pražského seniorátu ČCE sestry Romany Čunderlíkové v období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016 ze 66% na 50%. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vykonat v této věci potřebné pracovněprávní kroky.

Rybáriková Kateřina - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje sestře Kateřině Rybárikové dispens od setrvání na místě seniorátní jáhenky Brněnského seniorátu ČCE do konce doby jejího povolání, tj. do 31. 12. 2014.

Fakulta a bohoslovci

 

 

Karel Müller - žádost o zapsání mezi kandidáty služby v církvi

Synodní rada souhlasí se zapsáním br. Karla Müllera mezi kandidáty služby v církvi.

Vikariát

 

 

Rozmístění zájemců o vikariát roč. 2014/2015 k mentorům

Sestra Zora Nováková informuje synodní radu, že z důvodu nesplnění všech povinností nutných k úspěšnému dokončení studia nemohla nastoupit do vikariátu. Ráda by tak učinila s příštím ročníkem. Mentorka Elen Plzáková a Komise pro vikariát byly informovány.

 

Diakonie ČCE - uzavření DPČ s P. Hanychem během jeho vikariátu

Synodní rada souhlasí s tím, aby br. Pavel Hanych po dobu vikariátu vykonával na základě DPČ zaměstnání pro Diakonii ČCE.

David Balcar - jmenování členem Komise pro vikariát

Synodní rada jmenuje br. Davida Balcara členem Komise pro vikariát ke dni 1. 11. 2014.

Správa církve

 

 

Novela Spisového a skartačního řádu ÚCK a SR a jeho přílohy – spisového plánu

Synodní rada přijímá novelu Spisového a skartačního řádu Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) a synodní rady a jeho přílohy spisového plánu a s navrhovanými změnami v nich souhlasí.

 

Termíny zasedání synodní rady v roce 2015

Synodní rada stanovuje termíny zasedání SR během roku 2015 takto:

13.1., 27.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 13.4. (pondělí), 28.4., 12.5., 26.5., 16.6., 30.6., 14.7., 11.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 18.11. (středa), 1.12., 15.12.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Chrudimského, Poděbradského, Ochranovského a Ústeckého seniorátu.

 

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy o vizitaci seniorátního výboru Chrudimského a Moravskoslezského seniorátu.

 

Jmenování J. Treglera do platové komise

Synodní rada jmenuje Jiřího Treglera členem platové komise.

 

Ekumenické vztahy

 

 

Synod EKBO v Berlíně

Synodní rada deleguje na synod EKBO, který se koná ve dnech 12. - 15. 11. 2014 v Berlíně, Ondřeje Koláře.

600 let od zahájení kostnického koncilu v Kostnici

Synodní rada deleguje na slavnost 600 let od zahájení kostnického koncilu 5. 11. 2014 v Kostnici Jaroslava Pechara.

Slavnost otevření kostela v Bayreuthu

Synodní rada deleguje na slavnost otevření kostela v Bayreuthu 30. 11. 2014 manžele Hamariovy, případně pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo jiného zástupce ČCE při této příležitosti.

Řídící výbor Ekumenické rady církví

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby zveřejnilo návrh na modlitební sjednocení za pronásledované křesťany na první advent, příp. na sv. Štěpána. Synodní rada deleguje tyto zástupce na Valné shromáždění ERC: J. Ruml, L. Valková a G. Frey-Reininghaus, náhradníky jsou P. Stolař, D. Hamrová a P. Kašpar.

 

Synod saské církve v Drážďanech

Synodní rada deleguje Moniku Žárskou na synod saské církve, který se koná ve dnech 14. - 17. 11. 2014 v Drážďanech.

Kurz fundraisingu v USA

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby sondovalo možnosti vyslání jednoho faráře na kurz fundraisingu v USA 26. - 29. 1. 2015 včetně finanční rozvahy příp. cesty.

Modlitba za mír 17. 11. 2014

Katolický biskupský vikář Graf zu Stolberg a děkanka bavorské luterské církve B. Kittelberger vyzývají abrahamská náboženství v celé Evropě ke společné mezináboženské modlitbě za mír dne 17. listopadu 2014. Byli by rádi, kdyby se jejich iniciativa setkala s pozitivní rezonancí a kdyby tuto modlitbu mohlo podpořit maximum církví a náboženských organizací a dalších iniciativ připojením svého oficiálního názvu a svého internetového odkazu. Synodní rada považuje modlitební iniciativu za následováníhodnou, avšak pro její pozdní doručení a tedy nemožnost diskuse ve sborech ji oficiálně sborům nedoporučí.

 

Evangelická akademie

 

 

Setkání zaměstnanců škol EA, Běleč

Ve dnech 7. - 8. 11. 2014 v církevním rekreačním středisku J. A. Komenského v Bělči n. Orlicí se uskuteční pravidelné setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie. Hlavním tématem budou tzv. Etické dílny s pozvaným odborníkem. V plánu je zaměřit se na oblast etiky v praxi, při osobnostní práci s žáky a studenty napříč všemi předměty. Letos do Bělče přijedou i spirituálové, kteří se dříve z různých důvodů neúčastnili. Dalším důležitým bodem programu je příprava duchovní poutě studentů a pedagogů do Kostnice v roce 2015 a připravovaný společný projekt s Amnesty International spojený s interaktivním programem pro žáky škol EA. Pozvání do Bělče přijal člen synodní rady, 2. náměstek synodního seniora Pavel Kašpar.

Různé

 

 

Vydání příručky Příroda je Boží dar

Synodní rada podporuje vydání příručky Příroda je Boží dar v počtu 300 ks a poskytuje ČKES na vydání této příručky žádanou částku s tím, že očekává, že výnos z prodeje publikace po odečtení nákladů na distribuci (tu bude plně zajišťovat ČKES) se vrátí zpět do rozpočtu ČCE.

Smlouvy o poskytování služeb v oblasti PO a BOZP

Synodní rada schvaluje smlouvy o zajištění odborných služeb v oblasti PO a BOZP.

 

Propagační komise - plán práce 2015

Synodní rada souhlasí s plánem práce na rok 2015. Podnět synodní rady: V novém dílu publikace Církev v proměnách času zohlednit výročí Jeronýmovy jednoty (100 let v roce 2018).