Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 2. 12. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 2. 12. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 – 2018

Synodní rada upomíná Ústřední církevní kancelář (ÚCK) o plnění svého usnesení ze dne 7. 10. 2014 zorganizovat jednání s bankami ohledně sponzoringu Husovských slavností 2015.

Sbory a pracovníci

Hudec Petr – žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Petru Hudcovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE Praha-Dejvice do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE v Jičíně - kandidatura Petra Hudce

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Petra Hudce za faráře FS ČCE v Jičíně na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - kandidatura Petra Hudce

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Petra Hudce za faráře FS ČCE v Libštátě na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Pleva Matouš - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Matouše Plevy a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Matouši Plevovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Pleva požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Plevu do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Ryšavá Vlastimila - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Vlastimily Ryšavé a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Vlastimile Ryšavé osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Ryšavá požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Ryšavou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Seniorátní výbor Horáckého seniorátu ČCE - kandidatura Jana Tkadlečka

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor Poděbradského seniorátu ČCE - kandidatura Miloslavy Hofmanové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Miloslavy Hofmanové za seniorátní farářku Poděbradského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 33%.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - kandidatura J. Malého na seniorátního faráře

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Malého za seniorátního faráře Pražského seniorátu ČCE na období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu ČCE - kandidatura J. Malého na seniorátního faráře pro mládež

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Malého za seniorátního faráře pro mládež Pražského seniorátu ČCE na období od 16. 11. 2014 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Daniel Ženatý - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada žádá D. Ženatého o rozpracování závěrů a podnětů ze zprávy ze studijního volna.

Vsetín-Horní sbor - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje bratra Pavla Kotrlu jako pastoračního pracovníka ve farním sboru ČCE Vsetín Horní sbor na pracovní úvazek 50% na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Darina Hybská Majdúchová - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada odkládá rozhodnutí o žádosti farního sboru (FS) ČCE v Merklíně o prodloužení pověření D. Hybské Majdúchové za pastorační pracovnici do 31. 12. 2015. Synodní rada zve administrátora a kurátora FS ČCE v Merklíně na 16. 12. na 15.30 hodin.

Vikariát

Povinné praxe před vikariátem - návrh na změnu řádů

Synodní rada revokuje své usnesení ze dne 7. 1. 2014 o změně Příručky pro vikariát v bodě A odst. 7 o povinnosti absolvování dvou třítýdenních praxí před vstupem do vikariátu a pozastavuje účinnost této změny do doby, než budou schváleny změny řádů. Synodní rada ukládá poradnímu odboru organizačně právnímu (POOP), aby navrhnul změnu řádů spočívající v uložení povinnosti absolvování dvou třítýdenních praxí před vstupem do vikariátu, a to včetně návrhu přechodných ustanovení a možnosti synodní rada v odůvodněných případech udělit výjimku.

Správa církve

Usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 41 - právní osvěta o autorských právech

Synodní rada bere na vědomí informativní text o autorských právech a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) rozeslat jej do sborů ČCE a zveřejnit na webových stránkách ČCE.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Pražského, Jihočeského a Královéhradeckého seniorátu.

Výchova a vzdělávání

Dlouhodobé studijní volno - L. Klíma

Synodní rada souhlasí s udělením dlouhodobého studijního volna br. faráři Lukášovi Klímovi od 8. 4. 2015 do 8. 7. 2015.

Ekumenické vztahy

Konference KEK o lidských právech 12. - 15. 11. 2014 Elstal/SRN

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Daniela Bartoně. Daniel Bartoň byl pozván jako přednášející na seminář o problematice náboženské svobody. Konkrétně účastníky seznámil s novou judikaturou Evropského soudu pro lidská práva týkající se nošení náboženských symbolů na veřejnosti. KEK má v plánu v podobných seminářích pokračovat, bylo by dobré, aby se jich zástupci ČCE účastnili. Pořadatelé D. Bartoňovi naznačili, že by si přáli, aby byl ČCE případně delegován do pracovní skupiny KEK pro lidská práva a nabízí pomoc, pokud by měl kdokoliv z ČCE problémy s diskriminací kvůli náboženství.

Publikace o M. J. Husovi pro mládež

Synodní rada souhlasí se záměrem knihu doporučit k vydání. Kniha by měla být k dispozici před Velikonocemi.

Marburg-Curych-Praha - návrh spolupráce při příležitosti výročí reformace

Dne 10. 10. 2014 proběhla v Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) schůzka, které se zúčastnili tři zástupci církve z Marburgu, tři z Curychu a 10 z ČCE. Hovořilo se o konkrétnějších obrysech projektu. Petr Firbas dal dohromady skupinu lidí, která je ochotna projekt zastřešovat a organizovat. Skupina naplánovala pozvání církevních zástupců obou měst na teologickou konferenci v dubnu 2015 a na Husovské oslavy v červenci 2015.

Výroční zasedání spolku skotské církve 6. 9. 2014 v Dundee

Kateřina Vojkůvková podává zprávu. Zahraniční cesta byla pro ni velmi přínosná, a byla impulsem k několika sociálně prospěšným aktivitám v jejím sboru. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Diakonie ČCE

Bob Helekia Ogola - rezignace na členství v dozorčí radě SHRP Diakonie ČCE

Synodní rada bere na vědomí rezignaci br. Boba Helekii Ogoly na členství v dozorčí radě Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE ke dne 30. 11. 2014. E. Zadražilová předloží synodní radě návrh na jmenování nového člena dozorčí rady SHRP.

Žádost o příspěvek na setkání diakonů pro rok 2015

Synodní rada schvaluje příspěvek na setkání diakonů, pracovníků Diakonie ČCE, pastoračních pracovníků a sborových sester ve výši 10 000,- Kč pro rok 2015.