Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 16. 12. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 16. 12. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Farářský kurz 2015

Synodní rada uděluje příspěvek Spolku evangelických kazatelů (SpEK) na pořádání farářského kurzu ve dnech 26. - 30. 1. 2015 ve výši 27.000,- Kč, podporuje účast kazatelů na kurzu a doporučuje staršovstvům, aby jim účast umožnila. Synodní rada děkuje za pozvání k účasti na farářském kurzu. Dle časových možností bude zástupce synodní rady účasten na valné hromadě SpEK.

Sbory a pracovníci

Kantor Milan - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření bratra Milana Kantora jako pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji na 100% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Nečil David - žádost o pověření k duchovenské službě ve vazební věznice České Budějovice

Synodní rada pověřuje bratra Davida Nečila duchovenskou službou ve vazební věznici v Českých Budějovicích na dobu určitou od 25. 11. 2014 do 30. 9. 2018. Synodní rada považuje členství ve Vězeňské duchovenské péči za žádoucí, a proto očekává, že br. Nečil požádá do konce února 2015 o vstup do VDP a uvědomí o tom synodní radu.

Brodská Daniela - rezignace na povolání kazatele a žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada bere na vědomí rezignaci sestry Daniely Brodské na povolání kazatelky v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 12. 2014. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Pražského seniorátu o rezignaci sestry Daniely Brodské na povolání kazatelky v církvi a o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru. Synodní rada vyjadřuje sestře farářce Daniele Brodské poděkování za její dosavadní službu v ČCE a váží si ochoty sestry farářky Daniely Brodské i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Brodský Štěpán - rezignace na povolání kazatele a žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Štěpána Brodského na povolání kazatele v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila seniorátní výbor Královéhradeckého seniorátu o rezignaci bratra Štěpána Brodského na povolání kazatele v církvi a o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru. Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra faráře Štěpána Brodského i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Ochranovský sbor při ČCE Železný Brod - kandidatura Jiřího Polmy

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jiřího Polmy za faráře ochranovského sboru při ČCE v Železném Brodě na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Praze 8 Kobylisích - kandidatura Miroslava Erdingera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miroslava Erdingera za statutárního faráře FS ČCE v Praze 8 - Kobylisích na období od 1. 3. 2015 do 29. 7. 2017 na plný pracovní úvazek.

Petr Brodský - rezignace na místo celocírkevního kazatele

Synodní rada přijímá rezignaci br. Petra Brodského na místo celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě ke dni 15. 1. 2015 a ukládá ÚCK zajistit předání agendy k 15. 1. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK zorganizovat schůzku P. Brodského s designovanými kandidáty na místa kazatelů, kteří budou pečovat o sbory ve východní Evropě, a to do 31. 1. 2015.

Darina Hybská Majdúchová - prodloužení místa

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Dariny Hybské Majdúchové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Merklíně na 50% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

FS ČCE v Hustopečích u Brna - zvýšení pracovního úvazku K. Rybárikové

Synodní rada ČCE bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku sestry jáhenky Kateřiny Rybárikové v období od 1. 12. 2014 do 30. 9. 2015 ve FS ČCE Hustopeče u Brna z 35% na 65%.

Správa církve

Zpráva z vizitací seniorátních výborů a zápisy ze zasedání seniorátních výborů a konventů

Synodní rada vzala všechny zprávy a zápisy na vědomí a potvrdila všechny proběhlé volby.

Zahraniční sbory

 

Petr Brodský - zpráva o období 09-12/2014

Petr Brodský podal synodní radě zprávu o své činnosti za uplynulé období. Navštívil sbory na Ukrajině (30. 9. – 7. 10.), v Srbsku (17. – 19. 10.), v Polsku – Husinec, Pstroužná (26. 11.), v Chorvatsku (31. 10. – 2. 11.), v Polsku - Zelow, Klesszczov (7. – 9. 11.), v Rumunsku (14. – 16. 11.) a znovu na Ukrajině (25. 11. - 8. 12.). Předložil také souhrn názorů členů sborů v Bohemce, Veselynivce, Bjeliševci a Pleternici na další pojetí spolupráce ČCE a sborů na Ukrajině po svém odchodu ze služby kazatele pro sbory ve východní Evropě. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Hospodářské věci

 

Návrh investičního výboru synodní rady na průběžné zhodnocení příspěvku na činnost od MK ČR pro rok 2015

Synodní rada odkládá rozhodnutí o uložení prostředků - příspěvku na činnost církví pro rok 2015 a ukládá ÚCK předložit do příštího zasedání přehled zhodnocení investovaných prostředků - příspěvku na činnost církve v letošním roce. Synodní rada upomíná plnění svého usnesení z 4. 11. 2014 ve smyslu zorganizovat setkání všech stran zainteresovaných do investičního programu ČCE (SR, ÚCK, IV SR, EPO, POI, správní rada PF, POOP).

Ekumenické vztahy

 

Kuratorium Dachau

Synodní rada deleguje na vzpomínkové bohoslužby 8. 2. 2015 při příležitosti 70. výročí smrti Jaroslava Šimsy v koncentračním táboře Dachau Daniele Ženatého.

Evropské setkání zástupců členských církví WARC v Belfastu/Severní Irsko

Synodní rada deleguje na Evropské setkání zástupců členských církví WARC 19. - 21. 2. 2015 v Belfastu Jonáše Plíška.

Ekumenická vizita porýnské církve

Synodní rada deleguje Romana Mazura na Ekumenickou vizitu porýnské církve ve dnech 11. -26. 6. 2015.

Projekt Obří jesle v Bayreuthu

Synodní rada deleguje na akci Obří jesle v Marktredwitz Joele Rumla a Jonáše Plíška s manželkou.

Solidární návštěva Ukrajiny – WCRC

Synodní rada souhlasí s delegací Miroslava Pfanna na solidární návštěvu v Beregovu na Ukrajině 9. -11. 1. 2015.

Společné čtení Na každý den

Synodní rada přijímá sdělení o usnesení leuenberského synodu a pověřuje Ladislava Beneše, aby vyhledal kazatele a kazatelky z ČCE pro přípravu společného biblického čtení na rok 2016. Synodní rada konstatuje, že příprava Na každý den 2016 je již ve stadiu, kdy ji nelze zastavit.

Synod Evangelické církve v Rakousku v St. Pölten

Synodní rada deleguje na synod Evangelické církve v Rakousku J. Rumla, a to na dny 8. - 9. 12. 2014.

Generální synod Reformované církve v Maďarsku v Budapešti

Synodní rada vzala na vědomí zprávu synodního seniora J. Rumla z Generálního synodu Reformované církve v Maďarsku, který se konal ve dnech 12. - 13. 11. 2014 v Budapešti.

GEKE - konzultace k liturgii bohoslužby 26. - 28. 11. 2014 v Hildesheimu/SRN

Synodní rada bere na vědomí zprávu L. Beneše a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kancelář, aby ji předalo k dalšímu zpracování L. Moravetzovi.

85. narozeniny Friedhelma Borggrefeho

Synodní rada souhlasí s vysláním delegace ve složení J. Ruml, G. Frey-Reininghaus, D. Hamrová a J. Lukeš na oslavu 85. narozenin F. Borggrefeho 21. 12. 2014 do Ludwigshafenu.

Evangelická akademie

 

Dodatek k prováděcí dohodě mezi ČBK a ČCE pro rok 2015

Synodní rada schvaluje znění dodatku č. 1 k prováděcí dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství mezi ČCE a ČBK pro rok 2015.

Žádost KEA - klávesový nástroj

Synodní rada zprostředkuje dar společnosti Conseq ve výši 50 tis. Kč na pořízení klavíru pro KEA Olomouc. Synodní rada se vrátí k žádosti KEA na svém příštím zasedání, aby rozhodla o příspěvku jménem zřizovatele.

Diakonie ČCE

 

Diakonický projekt Krabčice

Synodní rada bere na vědomí žádost střediska DČCE v Krabčicích a pověřuje L. Valkovou získat více informací o plánovaném projektu a projednat možnost výjezdního zasedání synodní rady v krabčickém středisku.