Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 1. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 1. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada bere na vědomí informaci o průběhu příprav Husovských slavností 2015 a žádá ÚCK o úkoly a povinnosti, které se od jednotlivých členů synodní rady v souvislosti s Husovskými slavnostmi očekávají. Synodní rada ukládá ÚCK pozvat na Husovské slavnosti zástupce všech protestantských církví v Německu.

Sbory a pracovníci

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu ČCE - kandidatura Jaroslava Vítka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaroslava Vítka za seniorátního faráře Brněnského seniorátu ČCE na období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 50%.

Seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu ČCE - kandidatura Otakara Mikoláše

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Otakara Mikoláše za seniorátního jáhna Moravskoslezského seniorátu ČCE na období od 15. 11. 2014 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 20%.

FS ČCE v Hodoníně - opakovaná volba Pavla Šebesty

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Pavla Šebesty za faráře FS ČCE v Hodoníně na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 31. 1. 2015 a úpravou smlouvy o nájmu kazatelského bytu tak, aby odpovídala ustanovením nového občanského zákoníku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE v Kostelci nad Orlicí - opakovaná volba Davida Najbrta

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Davida Najbrta za faráře FS ČCE v Kostelci nad Orlicí na období od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2021 na plný pracovní úvazek.

FS ČCE v Moravské Třebové - kandidatura Ivo Davida

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Ivo Davida za faráře FS ČCE v Moravské Třebové na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě br. Ivo Davida.

Ducho Hana - prohlášení o ukončení služby farářky v Šumperku

Synodní rada ČCE uděluje sestře Haně Ducho dispens od setrvání na místě farářky ve FS ČCE Šumperk do konce doby jejího povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2018.

Čmelík Pavel - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Pavla Čmelíka na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 7. 2015. Synodní rada ukládá ÚCK, aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE Vsetín Horní sbor a seniorátní výbor Východomoravského seniorátu o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

Brodský Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada odkládá jednání o žádosti P. Brodského do doby dodání vyjádření jeho mateřského sboru a příslušného seniorátního výboru.

Správa církve

Zápisy z konventů, vizitací seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí všechny zápisy a zprávy z vizitací seniorátních výborů a potvrdila všechny volby.

Organizační příprava synodu 2015

Synodní rada bere na vědomí stav příprav a souhlasí s konáním pracovních jednání synodu v Tyršově domě. Synodní rada navrhuje předsednictvu synodu spojit úvodní bohoslužby s prvním pracovním jednáním a jako místo konání doporučuje kostel ČCE na Vinohradech.

Studijní volno - br. f. Miroslav Pfann

Synodní rada vzala na vědomí zprávu M. Pfanna z jeho studijního pobytu ve Skotsku.

Hospodářské věci

 

CMS - prodloužení rámcové smlouvy s T-Mobile CZ

Synodní rada pověřuje Martina Balcara a Ondřeje Kováře jednáním se společností T-Mobile Czech Republic a.s. o podmínkách nové smlouvy provozování Církevní mobilní sítě. Za ÚCK se jednání účastní Martin Kocanda a s hlasem poradním Martin Fryščok. Synodní rada ukládá ÚCK informovat synodní radu o průběhu jednání.

Návrh investičního výboru synodní rady na průběžné zhodnocení příspěvku na činnost od MK ČR pro rok 2015

Synodní rada souhlasí s uložením příspěvku na činnost církví pro rok 2015 dle návrhu předloženého IV SR, a to takto:

a) ČSOB (spořicí účet Personálního fondu) – uložení částky 7 057 000,- Kč,

b) J&T Banka – uložení částky 34 500 000,- Kč,

c) WOOD & Company, a. s. – uložení částky 41 400 000,- Kč.

Synodní rada bere na vědomí, že společné jednání zástupců SR, ÚCK, IV SR, EPO, POI, správní rady PF a POOP se uskuteční v sobotu 24. 1. ve 13.30 hodin. Za synodní radu se jednání zúčastní Pavel Stolař, Eva Zadražilová a Daniel Ženatý.

Rekreační střediska

 

 

SEM Přátelé Herlíkovic – žádost o souhlas s grantem na objekt Kunzárny

Synodní rada podmíněně souhlasí s podáním žádosti o grant na tesařské práce spojené s výměnou spodních trámů objektu Kunzárny od bavorské evangelické církve. Podmínkou je kladné stanovisko referentky pro projekty z ústředí Evangelické luterské církve v Bavorsku. Synodní rada ukládá ÚCK dojednat se SEM Přátelé Herlíkovic potřebné množství dřeva pro realizaci tohoto projektu. Synodní rada bere na vědomí zprávu o činnosti sdružení SEM Přátelé Herlíkovic v roce 2014.

Ekumenické vztahy

 

 

Pozvání zahraničních hostů na synod 2015

Synodní rada souhlasí s pozváním zástupců z uvedených partnerských církví na synod v květnu 2015. Součástí pozvánky bude informace o tom, že brzy dostanou pozvání na Husovské slavnosti.

Reformovaná konzultace podunajských církví

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby našlo dva zástupce na Reformovanou konzultaci podunajských církví v Praze ve dnech 13. - 17. 4. 2015.

Slavnost otevření kostela v Bayreuthu 30. 11. 2014

Slavnostního otevření kostela se za Západočeský seniorát i za celou ČCE zúčastnil Radek Matuška. Synodní rada vzala jeho zprávu na vědomí. Slavnost považuje za povzbuzující impulz a důstojné otevření tohoto významného kostela.

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada souhlasí s termínem 19. - 21. 5. 2015 pro příští setkání zástupců holandské, maďarské a českobratrské církve. Synodní rada souhlasí s tím, že se ho za ČCE zúčastní J. Ruml, L. Valková, G. Frey-Reininghaus, D. Ženatá, E. Benešová, R. Žárský a P. Bargár.

2. setkání synodálů GEKE v Budapešti

Synodní rada deleguje na 2. setkání synodálů GEKE ve dnech 30. 1. - 1. 2. 2015 v Budapešti Janu Šarounovou.

Eckertova knihovna v Suchdole nad Odrou

Synodní rada podmíněně souhlasí s návrhem uspořádání Eckertovy knihovny v Suchdole nad Odrou. Podmínkou je kladné stanovisko referentky pro projekty z ústředí Evangelické luterské církve v Bavorsku.

Synod Skotské církve v Edinburghu

Synodní rada deleguje na synod skotské církve 16. - 22. 5. 2015 M. Trgalovou.

Kalich - knihkupectví, nakladatelství

Na každý den - dotisk

Synodní rada ukládá ÚCK zajistit dotisk 500 ks Na každá den 2015.

Různé

 

 

Humanitární komise - rezignace E. Bucharové

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Evy Šámalové (dříve Bucharové) na členství v humanitární komisi, a to k datu 31. 12. 2014.

Různé

 

 

Doplnění fondu humanitární pomoci v ČR

Synodní rada souhlasí s převodem 424.000,- Kč z prostředků fondu sociální a charitativní pomoci v ČR do fondu humanitární pomoci spravovaného SHRP.