Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 27. 1. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 27. 1. 2015, které je možné zveřejnit.

 

Sbory a pracovníci

 

 

FS ČCE v Praze 6 - Dejvicích - kandidatura Pavla Rumla

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Rumla za faráře FS ČCE v Praze 6 Dejvicích na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Pavla Rumla.

Vladimír Svoboda - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Vladimíra Svobody a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Vladimíru Svobodovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Svoboda pořádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá ÚCK požádat seniora brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Svobodu do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Petr Matuška - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Petra Matušky a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Petru Matuškovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Matuška pořádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá ÚCK požádat seniora brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Matušku do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Josef Suchý - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Josefa Suchého a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Josefu Suchému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Suchý pořádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá ÚCK požádat seniora brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Suchého do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Ota Tichý - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Oty Tichého i nadále podle potřeby sloužit v církvi a proto souhlasí se zachování způsobilosti ke službě ordinovaného presbytera ČCE.

FS ČCE v Rovečném - pokyn k opakované volbě Ondřeje Rumla

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Ondřeje Rumla za faráře FS ČCE v Rovečném na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě.

FS ČCE ve Sněžném - opakovaná volba Michaela Erdingera

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Michaela Erdingera za faráře FS ČCE v Sněžném na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 na 50% pracovní úvazek. SR ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě.

Fakulta a bohoslovci

 

 

Zpráva o činnosti ve sboru ČCE za rok 2014 - Kamil Vystavěl

Br. Kamil Vystavěl předkládá dle článku 3, odst. 7. Řádu pro studenty bohosloví zprávu o činnosti na sboru v roce 2014. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Zpráva o účasti na sborovém životě - Jan Hrudka

Br. Jan Hrudka, kandidát služby v církvi, předkládá dle Řádu pro studenty bohosloví, článku 3, odst. 7 zprávu o účasti na sborovém životě v Semonicích za rok 2013 a 2014. Synodní rada bere zprávu na vědomí.

Správa církve

 

 

Zprávy z vizitací seniorátních výboru a konventů

Synodní rada vzala zprávy ze zasedání a vizitací seniorátních výborů a konventů na vědomí.

Návrh na zpřesnění usnesení synodu č. 40 - logo ČCE

Synodní rada bere na vědomí zprávu o stavu plnění usnesení synodu č. 40 a ukládá ÚCK připravit zprávu pro synod s návrhem dalšího postupu (pozměňující návrh k usnesení loňského synodu), který vyplyne z další diskuse v rámci synodní rady (příp. zadání teologické komisi ohledně požadavků na logo, návrh vč. právního zdůvodnění, že konečné rozhodnutí o přijetí loga by měl učinit synod).

Jeronýmova jednota

 

 

Dar z Projektkatalogu GAW 2015

Synodní rada doporučuje výše zmíněný projekt FS ČCE v Žatci na zařazení do Projektkatalogu GAW 2015.

Výchova a vzdělávání

 

 

Mazur Roman - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada uděluje dlouhodobé studijní volno bratru seniorovi Romanu Mazurovi od 9. 2. do 19. 4. 2015, dále pak od 8. 6. do 28. 6. 2015.

Hospodářské věci

 

 

Poradní odbor ekonomický - personální obměna

Synodní rada jmenuje br. Lubora Turzu členem PO ekonomického.

Ekumenické vztahy

 

 

Projekty ČCE pro NF Věry Třebické-Řivnáčové pro rok 2015

Synodní rada souhlasí s podáním předložených žádostí Nadačnímu fondu Třebické-Řivnáčové. Jde o tyto projekty:

1. Cesta církve: Projekt je vyčíslen na 84.000,- Kč. ČCE žádá NFTVŘ o 54.000,- Kč, z ostatních zdrojů očekáváme 30.000,- Kč.

2. Setkání zástupců Komunity Kříže z hřebů ze středovýchodní Evropy v Praze: Projekt je vyčíslen na 129.800,- Kč. ČCE žádá NFTVŘ o 100.000,- Kč, z ostatních zdrojů očekáváme 29.800,- Kč.

3. Den pro Kubu: Projekt je vyčíslen na 37.000,- Kč. ČCE žádá NFTVŘ o 19.000,- Kč, z vlastních zdrojů počítáme s 18.000,- Kč.

4. Boží gen 2: Projekt je vyčíslen na 38.500,- Kč. ČCE žádá NFTVŘ o 30.000,- Kč, z ostatních zdrojů očekáváme 8.500,- Kč.

Diakonie Nosislav na porýnském synodu v lednu 2015

Po návštěvě porýnské delegace v říjnu 2014 v Praze a v Nosislavi dostala delegace nosislavského sboru a Diakonie pozvání od porýnské církve, aby na jejich synodu prodávala „diakonické víno“. Výtěžek z prodeje má sloužit na dofinancování stavby chráněného bydlení v Nosislavi. Farář Ondřej Macek podává zprávu, kterou synodní rada vzala na vědomí.

Společné čtení Na každý den

Synodní rada objednává 500 kusů publikace Denní čtení 2016 a pověřuje knihkupectví Kalich, aby ji prodávalo.

Výzva Ústřední rady evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu

HEKS děkuje za dar na projekt Humanitární pomoc pro syrské uprchlíky ve výší 21.712,77 CHF. K odeslání je připravena další částka ve výši 487.628,- Kč. Jde o výtěžek dobrovolné sbírky vyhlášené synodní radou. Pomoc uprchlíkům je poskytována, bez ohledu na náboženské vyznání, v uprchlickém táboře Shatila. Synodní rada bere na vědomí dopis od HEKS a ukládá ÚCK zaslat výnos dobrovolné sbírky na pomoc uprchlíkům opět prostřednictvím HEKS.

Diakonie ČCE

 

Diakonický projekt Krabčice

Ve čtvrtek 22. 1. se Lia Valková zúčastnila schůze dozorčí rady střediska Diakonie ČCE v Krabčicích. Na programu jednání byl také objekt č. 24, jehož vlastníkem je ČCE. Do roku 2006 užívala budovu Diakonie. Správní rada Diakonie zamýšlí dům zrekonstruovat na byty „dostupného sociálního bydlení“ pro lidi důchodového věku. Chce projekt zařadit do sociálních a rozvojových projektů Diakonie. Výhodou je blízkost sboru ČCE, a v případě nesoběstačnosti blízkost pomoci Diakonie. Ředitel Gabrysz vyjadřuje naději, že synodní rada k tomu zaujme vstřícné stanovisko a očekává finanční participaci církve. Je možné získat grant, neboť MPSV ČR předložilo koncepci, která řeší právě problematiku dostupného sociálního bydlení. Finanční zdroje poplynou ze státního rozpočtu a také z fondů EU. Synodní rada vzala zprávu L. Valkové na vědomí.