Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 2. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 2. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

Výročí 2013 – 2018

Aktuální informace ohledně příprav Husovských slavností 2015 podá ústně G. Frey-Reininghaus a M. Kocanda. Synodní rada si ukládá ve spolupráci s M. Kocandou a G. Frey-Reininghausem připravit do 11. 2. dopis vedení CČSH.

Sbory a pracovníci

 

 

FS ČCE v Pardubicích - opakovaná volba Daniele Ženatého

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Daniela Ženatého za faráře FS ČCE v Pardubicích na dobu od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2019 na plný úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě bratra D. Ženatého.

FS ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba Markéty Slámové

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Markéty Slámové za farářku FS ČCE v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 17. 9. 2015 do 16. 9. 2020 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

FS ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba Zdeňka Šorma

Synodní rada uděluje pokyn k pokované volbě bratra Zdeňka Šorma za faráře FS ČCE v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Jana Kašparová - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Jany Kašparové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Brně-Židenicích na období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 na úvazek 50%.

Pavel Kašpar - žádost o dispens

Synodní rada uděluje bratru Pavlu Kašparovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE Brně-Židenicích do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 12. 2015.

FS ČCE Vilémov u Golčova Jeníkova - kandidatura Vojena Syrovátky

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově na období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Místo celocírkevního kazatele

V pondělí 26. 1. se uskutečnila schůzka členů synodní rady s pověřenci pro české sbory ve východní Evropě. Zúčastnil se jí náměstek pro zahraniční vztahy a ekumenu G. Frey-Reininghaus a dále faráři, kteří budou mít v péči naše zahraniční sbory. Miroslav Pfann (Ukrajina), Michal Kitta (Polsko), Pavel Kašpar a Jiří Šebesta (Rumunsko). Br. farář Jan Krupa, který bude mít na starosti Chorvatsko a Srbsko, byl omluven. Hovořilo se o jednotlivých sborech, jejich situaci a potřebách, jde-li o pomoc, nebo spíš o udržování kontaktů a spolupráci (také s našimi sbory). Při rozhovoru byla vznesena řada otázek – časový rozsah práce, zajišťování cest, finanční pokrytí (zdroje), ohodnocení. Na některé otázky bylo možno odpovědět jen částečně, proto bylo domluveno, že pověřenci dodají do konce února soubor dotazů, požadavků a představ, které se týkají jejich působení. ÚCK je připravena jim potřebné informace dodat. V detailech, které se týkají jednotlivých sborů, a ve specifických záležitostech se mohou obracet na bratra Petra Brodského.

Zprávy ze zasedání a vizitací seniorátních výborů

Synodní rada vzala všechny zprávy na vědomí.

Hospodářské věci

 

 

Jmenování zástupce SpEK do platové komise

Synodní rada jmenuje na návrh SpEK ses. Naději Čejkovou členkou platové komise, a to ke dni 1. 2. 2015.

Ekumenické vztahy

 

EAKE - 52. výroční zasedání v Praze

Synodní rada bere na vědomí, že Jiří Tengler odřekl svou účast a pověřuje ÚCK hledáním nového delegáta na výroční zasedání EAKE v Praze 7. - 10. 5. 2015.

VELKD - Sympozium o sekularizaci

Synodní rada souhlasí se spoluprací na konferenci o sekularizaci a deleguje Romana Mazura na přípravné setkání Sympozia o sekularizaci 24. - 25. 3. 2015 v Neudietendorfu.

8. leuenberský synod v ČR 21. - 22. 11. 2014

8. leuenberský synod proběhl na pozvání ECM v Praze - Ječné ulici. Delegáty za ČCE byli Jan Roskovec, Jindřich Halama, Pavel Stolař a Jan Matějka. Téma synodu bylo Církev a majetek - byly předneseny dva referáty k tématu (Jan Harbáček, Pavel Stolař). Kromě toho synod vyslechl zprávu předsednictva, zprávy od všech členských církví, jak se vypořádají s restitučními penězi a stanovil téma příštího synodu - reformační dědictví v církvích GEKE. Synod zvolil předsednictvo na další období (předseda J. Roskovec, místopředsedové J. Křížová a M. Říčan). Proběhla rozprava o návrhu ČCE vydat opět knížku biblických úvah na každý den a bylo usneseno vydat další příručku biblických úvah na každý den pro rok 2016. Příští synod se bude konat 25. - 26. 11. 2016 na pozvání CB. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Valné shromáždění ERC 27.11.2014

Delegáty 11. valného shromáždění byli Joel Ruml, Lia Valková a Gerhard Frey-Reininghaus. Delegáti vzali na vědomí zprávy předsedy a gen. sekretářky ERC, projednali, ale neschválili členství Armády spásy, projednali námět na uspořádání Celonárodního dne rodiny. Dále valné shromáždění projednalo hospodářské záležitosti (schválilo hospodaření 2013, příspěvkový klíč 2015, rozpočet 2015), zprávu o pronásledování křesťanů a pověřilo předsednictvo, aby zveřejnilo a poslalo dopis pro politiky a představitele vlády k tomuto tématu. Shromáždění vzalo na vědomí zprávu o práci Komise pro ekumenismus a zprávu o přípravách Husovských slavností 2015. Hostem byl také bratr Paolo z Taizé. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Evropský ekumenický studijní kurz v Josefstalu

Synodní rada deleguje na Evropský ekumenický studijní kurz v Josefstalu 4. - 13. 5. 2015 Ondřeje Zikmunda.

Reformovaná konzultace podunajských církví

Synodní rada deleguje na Reformovanou konzultaci podunajských církví v Praze 13. - 17. 4. 2015 Romana Mazura a ukládá ÚCK, aby našla druhého delegáta.

Zasedání etické odborné komise GEKE ve Vídni

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jindřicha Halamy a souhlasí s proplacením cestovních nákladů spojených se zasedáním etické odborné komise GEKE 26. - 27. 1. 2015 ve Vídni.

Pozvání zahraničních hostů na synod 2015

Synodní rada považuje zvláštní zasedání synodu (navržený termín 21. 11. 2015) s uvedením nové synodní rady v úřad za vhodnější příležitost pro pozvání zahraničních hostů, proto upouští od pozvání na 1. zasedání 34. synodu v květnu 2015.

Stát a církev

 

 

Příprava nového památkového zákona

Synodní rada ukládá ÚCK připravit z dostupných dokumentů analýzu připravovaného památkového zákona. Na jejím základě synodní rada vstoupí v jednání s ERC, ČBK, potažmo MK ČR.

Různé

 

Zadání pro POSM

POSM intenzivně pracoval na úkolu vypracovat dokument, který by vyjadřoval postoj ČCE k problematice sociálně vyloučených a který by obsahoval také inspiraci pro činnost sborů v této oblasti. Synodní rada bere dokument k problematice sociálně vyloučených s díkem na vědomí a ukládá ÚCK uveřejnit dokument v církevních médiích, zaslat jej sborům a předložit na vědomí synodu.