Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 2. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 17. 2. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Žádost Komise pro pastorační pracovníky

Komise pro pastorační pracovníky se obrací prostřednictvím synodní rady na strategickou komisi o poskytnutí výstupu pro synod ohledně postavení a zařazení pastoračních pracovníků ve struktuře ČCE k připomínkování. Synodní rada bere na vědomí žádost komise pro pastorační pracovníky a zároveň bere na vědomí informaci, že strategická komise jednala o tématu pastoračních pracovníků na svém poslední schůzi. Komise pro pastorační pracovníky obdrží dosavadní výstupy k tématu od strategické komise i poradní odbor organizačně právní (POOP) a do příštího zasedání sdělí své případné připomínky.

Marie Molnár - žádost o prodloužení pověření v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Synodní rada odkládá jednání o žádosti M. Molnár do doby, než se k ní vyjádří správní komise farního sboru (FS) ČCE v Ústí nad Labem a seniorátního výboru (SV) ústeckého seniorátu.

Viera Houdková Kendická - žádost o pracovní pozici farářky

Synodní rada zve sestru Vieru Houdkovou Kendickou k rozhovoru na 3. 3. 2015.

Farní sbor (FS) ČCE Znojmo - pokyn k volbě Pavla Kašpara

Synodní rada uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Kašpara za faráře FS ČCE Znojmo na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě.

Farní sbor (FS ČCE v Kyjově - opakovaná volba Eriky Petříčkové

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě sestry Eriky Petříčkové za farářku FS ČCE v Kyjově na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na pracovní úvazek 75%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Zádveřice - opakovaná volba Miloše Vavrečky

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Miloše Vavrečky za faráře FS ČCE v Zádveřicích na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Horní Čermná - opakovaná volba Jakuba Kellera

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jakuba Kellera za faráře FS ČCE v Horní Čermné na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě.

Olga Smetanová - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Olgy Smetanové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Olze Smetanové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může sestra Smetanová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) požádat seniora brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Smetanovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Správa církve

Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech a zápisy z jejich schůzí

Synodní rada vzala všechny zprávy i zápisy na vědomí.

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu (ÚS)

Synodní rada jmenuje komisi pro revitalizaci ÚS ve složení: Martina Vlková Šeráková, Vlasta Erdingerová, Tomáš Matějovský, David Sedláček, Marek Zikmund, Lia Valková. Synodní rada ukládá L. Valkové svolat do poloviny března první schůzku komise, při které si zvolí předsedu a ukládá komisi spolupracovat se seniorátním výborem ÚS na plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 32, tj. zejména: navrhnout možné změny v uspořádání seniorátu, navrhnout další způsoby pomoci, případně oživení ÚS. Synodní rada ukládá komisi připravit pro jednání synodu první reflexi o situaci ÚS spolu s návrhem žádoucích kroků a postupuje komisi pro její jednání výsledky rozhovoru strategické komise ohledně tzv. strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst. Synodní rada plánuje navrhnout 1. zasedání 34. synodu zřízení 2 celých strategických podporovaných míst a ukládá komisi navrhnout spolu se seniorátním výborem ÚS způsob využití této strategické podpory v rámci seniorátu.

Výchova a vzdělávání

Pověřování absolventů kurzu S dětmi a cestě víry

Synodní rada souhlasí s posláním dopisu do sborů katechetů. Synodní rada souhlasí s hrazením výdajů na vyhotovení psychologického posudku z prostředků povšechného sboru do výše 1500 Kč.

Hospodářské věci

Náhrada nákladů spojených s bydlením farářů - hrubá základní mzda kazatelů

Synodní rada vykládá pojem základní mzda, na který je odvolávka v Pravidlech pro povolávání kazatelů a kazatelek oddíl C) odst. 1 c) takto: základní mzda odpovídá částce "CELKEM" na aktuálně podepsaném mzdovém výměru.

Ekumenické vztahy

Synod saské církve v Drážďanech 14. - 17. 11. 2014

Monika Žárská podává synodní radě zprávu. Kromě běžné agendy proběhly na synodu volby, M. Žárská pronesla pozdrav v souvislosti s 25. výročím Listopadu, navázala kontakty s luterskými křesťany v Rusku, předala kontakty na naše příhraniční sbory. Vyřizuje pozdravy představitelů saské církve a děkuje za možnost se synodu zúčastnit. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Uvedení do úřadu biskupa diecéze Wroclaw Waldemara Pytela

Synodní rada deleguje na slavnost uvedení do úřadu biskupa Waldemara Pytela 7. 3. 2015 ve Świdnici Michala Kittu.

2. setkání synodálů GEKE 30. 1. - 1. 2. 2015 v Budapešti

Pavel Stolař a Jana Šarounová podávají synodní radě zprávu: Shromážděné pozdravil gen. sekretář M. Bünker, hlavní referát (Co přinesla reformace laikům), přednesla Daniele Garrone z Říma, proběhly biblické a studijní skupiny a bylo zformulováno závěrečné prohlášení. Ze zprávy vyplývají tato doporučení:

1) Na příští setkání synodálů v roce 2018 v každém případě vyslat zástupce. Účast člena předsednictva synodu s výhodou.

2) Doporučena dobrá znalost němčiny i minimálně částečná angličtiny. Při znalosti pouze jednoho jazyka by v některých případech asi unikaly souvislosti.

3) Seznámit se závěrečným usnesením 2. setkání synodálů 1. zasedání 34. synodu - úkol pro Ústřední církevní kancelář: předat dokumenty předsednictvu synodu, ať s nimi naloží dle svého uvážení.

4) Vyzvat nové vedení synodu k větší aktivitě ve společenství evropských synodálů. Na stávajícím zasedání byla celá řada předsedů synodů případně členů předsednictev.

Synodní rada bere zprávu P. Stolaře a J. Šarounové na vědomí a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) realizovat závěry obsažené v této zprávě.

Luterská liturgická konference v Heilsbronnu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na LLKB v Heilsbronnu 10. - 12. 7. 2015.

Evropské cesty reformace

Synodní rada souhlasí se zapojením ČCE do projektu Evropské cesty reformace a pověřuje P. Brožka, aby se stal partnerem v tomto projektu.

Richard Vlasák - stipendium GAW v Lipsku

Synodní rada doporučuje Richarda Vlasáka na stipendium GAW v akademickém roce 2015-2016 v Lipsku a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vyřídilo patřičné formality.