Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 3. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 3. 3. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE ve Vrchlabí - opakovaná volba Petra Chlápka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Petra Chlápka za faráře FS ČCE ve Vrchlabí na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Petra Chlápka.

Farní sbor (FS) ČCE v Hrabové - opakovaná volba Jana Hudce

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Hudce za faráře FS ČCE v Hrabové na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 70%. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Cheb - opakovaná volba Pavla Hejzlara

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Pavla Hejzlara za faráře FS ČCE v Chebu na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Pavla Hejzlara. ÚCK upozorní staršovstvo sboru na nutnost vykonání opakované volby nejpozději do 31. 3. 2015.

Farní sbor (FS) ČCE v Libiši - kandidatura Miroslava Pfanna

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu bratra Miroslava Pfanna na místo faráře FS ČCE v Libiši na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2020. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny o rozsah pracovního úvazku kazatele. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Miroslava Pfanna.

Farní sbor (FS) ČCE v Mostě - opakovaná volba Mariana Šustáka

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Mariana Šustáka za faráře FS ČCE v Mostě na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna uvedením správného data vzniku stávající povolací listiny, a to 10. 11. 2013, na Dodatku č. 2 ke stávající povolací listině. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Čáslavi - kandidatura D. Duškové Havlíčkové

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Drahomíry Duškové Havlíčkové na místo farářky FS ČCE v Čáslavi na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2025. Podmínka je splněna doplněním rozsahu pracovního úvazku do povolací listiny. Synodní rada ČCE ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě a zároveň s kazatelkou vypořádalo po pracovněprávní stránce období od 7. 5. 2015 do 31. 8. 2015.

Farní sbor (FS) ČCE v Hradišti - opakovaná volba Jiřího Kučery

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Jiřího Kučery za faráře FS ČCE v Hradišti na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny o rozsah pracovního úvazku. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Jiřího Kučery.

Brodský Petr - rezignace na členství v poradním odboru ekumenickém (POE)

Synodní rada bere na vědomí rezignace Petra Brodského na členství v poradním odboru ekumenickém.

Brodský Petr - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada vyslovuje ztrátu způsobilosti k ordinované službě kazatele Petra Brodského a v souladu s čl. 3 odst. 5 Řádu pro kazatele dále stanoví, že způsobilost kazatele Petra Brodského k ordinované službě se bez dalšího obnoví s účinností od 1. března 2016.

Pospíšilová Věra - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Věry Pospíšilové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Věře Pospíšilové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Pospíšilová požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) požádat seniora Brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Pospíšilovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Vikariát

Povinné praxe před vikariátem - návrh na změnu řádů

Poradní odbor organizačně právní (POOP) předkládá synodní radě návrh změn Řádu pro kazatele (ŘK) a Řádu pro studenty bohosloví (ŘSB). Synodní rada souhlasí se změnami ŘK a ŘSB, jak je navrhuje POOP, a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit je 1. zasedání 34. synodu. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) seznámit s navrhovanými změnami řádů Komisi pro vikariát.

Správa církve

Zápisy ze seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zápisy ze schůzí seniorátních výborů.

Výchova a vzdělávání

Připomínkování novely zákona o veřejném zdraví

Synodní rada dává podnět Ekumenické radě církví (ERC), aby jménem církví sdružených v ERC připravila připomínkový dopis k novele zákona o veřejném zdraví.

Hospodářské věci

Divadlo Kalich – žádost o pronájem zasedací místnosti v přízemí Husova domu

Synodní rada odkládá rozhodnutí o žádosti Divadla Kalich s ohledem na chystaný materiál o využití volných prostor v přední části Husova domu, který předloží Ústřední církevní kancelář (ÚCK) na příštím zasedání synodní rady.

Stavební věci (JJ)

Objekt Náchod - projekt realizace energetických úspor

Synodní rada přijala dne 22. 2. 2015 per rollam následující usnesení: Synodní rada souhlasí s vypracováním a podáním žádosti projektu realizace energetických úspor objektu v Náchodě vyhlášeném MŽP prostřednictvím SFŽP. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kancelář (ÚCK) projednat podmínky financování ze strany ČCE a předložit je na příštím zasedání synodní rady.

Rekreační střediska

Středisko Luhačovice – žádost paní Kadlečkové o prodloužení pachtu

Synodní rada souhlasí s prodloužením pachtu objektu Luhačovice paní Kadlečkové na dobu jednoho roku od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016 za stávajících podmínek.

Ekumenické vztahy

Publikace "Orte der Reformation - Prag und Tschechien"

Synodní rada souhlasí s vydáním publikace "Orte der Reformation - Prag und Böhmen" i s jejím navrženým financováním.

Karen Moritz - zpráva za poslední rok působení v ČCE

Synodní rada děkuje Karen Moritz a Presbyterian church (PC USA) za péči o dobré vztahy mezi našimi církvemi. Synodní rada má zájem na dalším pokračování spolupráce s PC USA.

Církevní den Lužickosrbského evangelického svazu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby našlo delegáta/ty na Církevní den Lužických Srbů 4. - 5. 7. 2015 v Hochkirch.

ECEN - ekologická konference v Heidelbergu

Synodní rada deleguje na ekologickou konferenci ECEN v Heidelbergu 16. - 18. 4. 2015 Ilonu Mužátkovou.

Stát a církev

Delegát ČCE a Diakonie pro spolupráci s kraji

Synodní rada potvrzuje zájem podílet se svým delegátem/svými delegáty na spolupráci poskytování sociálních služeb. Synodní rada nahlásí svou nominaci do Ekumenické rady církví (ERC) nejpozději 31. 3. (po projednání problematiky při ŘV ERC 25. 3.)

Různé

Humanitární komise - jmenování K. Mašínové

Synodní rada jmenuje Květuši Mašínovou členkou humanitární komise.

Hudebně divadelní festival pro žáky speciálních škol - pozvání a žádost o podporu

Synodní kurátorka přijímá pozvání k účasti v porotě na festivalu pořádaném ŽS a MŠ J. Zemana v Náchodě 1. 4. 2015. Synodní rada uvolňuje částku 10.000,- Kč z fondu výchovy jako příspěvek ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě na konání festivalu.

Vytvoření místa koordinátora spisové služby pro seniorátní a farní sbory

Synodní rada projedná otázku zřízení místa koordinátora spisové služby pro seniorátní a farní sbory na setkání se seniory a seniorátními kurátory v Herlíkovicích. Do té doby synodní rada odkládá rozhodnutí v této věci.

Zpráva o jednání výboru ČBS - únor 2015

Synodní rada děkuje dosavadním zástupcům ČCE v orgánech ČBS za jejich dosavadní činnost a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) dotázat se E. Čaškové a M. Féra, zda by byli ochotni v této práci pokračovat i po další tři roky.