Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 3. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 17. 3. 2015, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Hradci Králové - kandidatura Tomáše Vítka

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Tomáše Vítka za faráře FS ČCE v Hradci Králové na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2025 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna přepracováním povolací listiny a smlouvy o užívání kazatelského bytu dle připomínek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady vydalo pokyn k volbě bratra Tomáše Vítka.

Farní sbor (FS) ČCE Aš - opakovaná volba Pavla Kučery

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Pavla Kučery za faráře FS ČCE v Aši na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě bratra Pavla Kučery.

Rotkovská Dana - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh sestry Dany Rotkovské na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 6. 9. 2015 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Libčicích nad Vltavou a seniorátní výbor Pražského seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

Špinarová Jana - rezignace na povolání kazatelky ve FS ČCE Brno I

Synodní rada bere na vědomí rezignaci sestry Jany Špinarové na povolání kazatelky v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 31. 7. 2015 a ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstva FS ČCE Brno I a Znojmo a seniorátní výbor Brněnského seniorátu o datu ukončení zaměstnaneckého poměru sestry farářky.

Tomáš Vítek - žádost o dispens

Synodní rada uděluje bratru Tomáši Vítkovi dispens od povinnosti setrvání na místě faráře FS ČCE v Horních Dubenkách do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2018.

Farní sbor (FS) ČCE v Libštátě - kandidatura Petra Hudce

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Hudce za faráře FS ČCE v Libštátě na období od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Pardubicích - opakovaná volba Daniele Ženatého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Daniela Ženatého za prvního faráře FS ČCE v Pardubicích na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Správa církve

Zápisy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí všechny zápisy ze zasedání seniorátních výborů.

Usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 9 - ordinovaná služba v ČCE

Synodní rada s díkem přijímá návrhy změn řádů a dalších právních norem, jak je připravil poradní odbor organizačně-právní (POOP), a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit je 1. zasedání 34. synodu.

Příprava podkladů pro 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 57, 58, 59 a 62.

Zahraniční sbory

M. Pfann - zpráva o pobytu na Ukrajině

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o cestě M. Pfanna na Ukrajinu. Synodní rada rozhodne o delegátech na 110. výročí založení obce Bohemka 12. - 13. 9. 2015 později a pověřuje oddělení výchovy a mládeže Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby spolupracovala s M. Pfannem při pobytech dětí a mládeže v ČR. Synodní rada pověřuje ÚCK, aby ve spolupráci s koordinátory českých sborů v zahraničí vyjasnila finanční rozpočty pro jednotlivé sbory.

Hospodářské věci

Využití prostor v 2. a 3. nadzemním podlaží přední budovy Husova domu

Synodní rada souhlasí s využitím prostor ve 2. a 3. nadzemním podlaží přední budovy Husova domu (Jungmannova 9) a s jejich úpravami dle předloženého návrhu. Realizace bude záviset na volných finančních prostředcích.

Divadlo Kalich – žádost o pronájem zasedačky v přízemí Husova domu

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) kromě jednání s Divadlem Kalich o pronájmu přízemní zasedací místnosti hledat alternativní využití těchto prostor. Synodní rada v případě jednání s Divadlem Kalich o pronájmu přízemní zasedačky nesouhlasí s umořováním nákladů vložených do příp. stavebních úprav ze strany divadla.

Rekreační střediska

Herlíkovice - zpráva o činnosti rekreačního střediska za rok 2014

Synodní rada bere zprávu J. Treglera na vědomí a ukládá P. Stolařovi a Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vypracovat zprávu pro synod a předložit ji do zasedání 31. 3.

Ekumenické vztahy

Joel Ruml na synodu EKHN

Synodní rada souhlasí s účastí J. Rumla na synodu EKHN v listopadu 2015.

Synod saské církve v Drážďanech

Synodní rada deleguje na synod saské církve v Drážďanech 17. - 20. 4. 2015 Martinu Šerákovou.

Publikace o M. J. Husovi pro mládež

Synodní rada určuje prodejní cenu publikace H.U.S. na 190,- Kč.

Evropské setkání zástupců členských církví WARC v Belfastu/Severní Irsko

Jonáš Plíšek podává zprávu z Evropského setkání zástupců členských církví WARC ve dnech 19. -21. 2. 2015 v Belfastu/Severní Irsko. Účastníci se seznámili s aktuální situací presbyterní církve v Severním Irsku, hlavní téma bylo "Církve a nacionalismus", tématu byly věnovány tři referáty i práce v diskuzních skupinkách. Dále vyslechli informace o přípravách oslav ve Wittenbergu 2017 a diskutovali o ekumenické otevřenosti tohoto konceptu. Setkání uzavřela společná bohoslužba a následně večeře. Celá akce, včetně cesty a poznání nových zemí, pro něj byla nádhernou zkušeností. Jonáš Plíšek děkuje synodní radě za důvěru.

Mezinárodní konference k výročí Mistra Jana Husa Praha 9. - 12. dubna 2015

Synodní rada bere na vědomí zprávu o přípravě konference: Zájem o konferenci přesáhl kapacitu hlavního sálu senátu, ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) vede seznam náhradníků. Na Květnici (ubytování) je stále místa dost, účast na programech ve čtvrtek a v sobotu omezena není, zájemci jsou vítáni. V neděli budou hosté konference kázat či jinak aktivně vystupovat v 10 sborech po celé Praze. Slavnostní večeře v sobotu bude na parníku - členové synodní rady jsou vítáni. Náklady na konferenci budou kryty finančním darem bavorské církve a příspěvky účastníků.

Různé

Farní sbor (FS) Hrabová - žádost o svolení k použití kapitoly z knihy Rozdělující zeď je zbořena

Synodní rada, na žádost FS ČCE v Hrabové, souhlasí s převzetím 1. kapitoly z publikace Rozdělující zeď je zbořena do brožury vydávané u příležitosti česko-německého setkání „Krok ke smíření“. Podmínkou je uvedení zdroje.