Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 31. 3. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 31. 3. 2015, které je možné zveřejnit.

 

 

Vyznání a život církve

 

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) informovat synodní radu o důležitých záležitostech ohledně příprav Husovských slavností i mezi řádnými zasedáními synodní rady.

Sbory a pracovníci

 

 

Blažek Daniel - žádost o prodloužení pověření k duchovenské službě ve Vazební věznici

Synodní rada prodlužuje bratru Danielu Blažkovi pověření k duchovenské službě ve Vazební věznici v Brně a ve věznici v Břeclavi na období dalších čtyř let, tj. od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2019.

Turek Zdeněk - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Zdeňka Turka a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Zdeňku Turkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Turek požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Pražského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Turka do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Kováč Ondřej - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Ondřeje Kováče na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 4. 2015 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Táboře a seniorátní výbor Jihočeského seniorátu o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

Hudcová Abigail - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh sestry Abigail Hudcové na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 4. 2015. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Praze 6 - Dejvicích a seniorátní výbor Pražského seniorátu o datu ukončení jejího zaměstnaneckého poměru.

Nabídka rekreace pro faráře pro rok 2015

Synodní rada vysílá na rekreaci:

- do Lubminu v termínu 2. - 15. 7. Davida Nečila s rodinou

- do Lubminu v termínu 30. 7. - 12. 8. Jonatana Hudce s rodinou a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) najít způsob, jak řešit pobyt dvou dětí nad kapacitu nabízenou hostiteli

- do Hüttengrund v termínu 14. - 28. 8. manžele Jana a Pavlu Hudcovy

- do Révfülöp v termínu 29. 6. - 5. 7. Ondřeje Koláře

- do Révfülöp v termínu 20. - 26. 7. Jakuba Malého s partnerkou

- do Révfülöp v termínu 17. - 23. 8. Petra Melmuka s manželkou

SR ukládá nabídnout neúspěšným zájemcům volné pobyty v Hüttengrund a Révfülöp. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vytipovat a přímo oslovit vhodné manželské páry pro ozdravný pobyt v Kurort Gorisch.

Farní sbor (FS) ČCE v Soběslavi - opakovaná volba Richarda Dračky

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Richarda Dračky za faráře FS ČCE v Soběslavi na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna provedením aktualizací odkazů na občanský zákoník ve smlouvě o nájmu bytu tak, aby tyto odkazy odpovídaly ustanovením nového občanského zákoníku. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Richarda Dračky.

Farní sbor (FS) ČCE v Opavě - kandidatura Pavla Janošíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Janošíka za faráře FS ČCE v Opavě na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2026 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Janošík Pavel - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Pavlu Janošíkovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE Velké Meziříčí do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2020.

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - kandidatura Miroslava Německého

Vzhledem k úmrtí bratra jáhna Miroslava Německého dne 13. 3. 2015 všechny záležitosti kolem této volby odpadají. Administrátorem sboru zůstává bratr Martin Fér. Dnem 13. 3. 2015 se mění jeho administrace na plnou.

Farní sbor (FS) ČCE v Olomouci - kandidatura Jana Lukáše

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Lukáše za faráře FS ČCE v Olomouci na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2026 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Hodoníně - opakovaná volba Pavla Šebesty

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Šebesty za faráře FS ČCE v Hodoníně na období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020 na plný pracovní úvazek.

Správa církve

 

 

Návrh na zpřesnění usnesení synodu č. 40 - logo ČCE

Synodní rada postupuje návrhy loga ČCE Pavlu Novákovi (člen ČCE), Michalu Machoňovi (nečlen ČCE), Karlu Prudilovi (člen ČCE). Synodní rada žádá jmenované o posouzení grafické použitelnosti loga (nikoliv obsahové) a doporučení max. 5 návrhů, a to do 20. 4. 2015.

Příprava podkladů pro 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada bere na vědomí stav přípravy materiálů pro 1. zasedání 34. synodu. Synodní rada navrhuje synodu povolat za poradce z řad členů církve L. Mamulovou, L. Moravetze, V. Kopeckého, J. Soběslavského, jednoho zástupce revizorů, P. Kočnara (za vězeňské kaplany), V. Hroudu (za nemocniční kaplany) a P. Ruml (za vojenské kaplany). Synodní rada bere na vědomí připravené tisky synodu.

Směrnice synodní rada o zveřejňování a archivaci CZ, řádů, statutů a pravidel ČCE

Synodní rada přijímá směrnici o zveřejňování a archivaci CZ, řádů, statutů a pravidel ČCE.

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

Synodní rada ukládá celocírkevním revizorům provést do konce dubna 2015 revizi hospodaření FS ČCE v Ústí nad Labem za posledních 5 let. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit ve spolupráci se seniorátním výborem Ústeckého seniorátu (SV ÚS) návrh na zřízení místa celocírkevního kazatele s určením pro Ústí nad Labem a požádat synod o prohlášení tohoto místa za podporované. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři ÚCK vytvořit webovou stránku na téma „Rok Ústeckého seniorátu“ v rámci webu e-církev. Zde bude ÚS informovat církev o potřebách ÚS, aby mohly ostatní sbory reagovat a pomáhat.

Jeronýmova jednota

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Aši - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky FS ČCE v Aši na profinancování projektu opravy střechy kostela ve výši 1.388.475,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

Hospodářské věci

 

 

Žádosti sborů o podporu ze solidárních prostředků pro rok 2015

Synodní rada souhlasí s udělením podpory ze solidárních prostředků FS ČCE v Moravči ve výši 68 200,- Kč a s udělením podpory ze solidárních prostředků FS ČCE v Hrabové ve výši 47 700,- Kč.

Dar za poskytnutí vozidla Ford Tranzit

Synodní rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši 70 300,- Kč pro Diakonii ČCE jako kompenzaci za využívání jejich vozidla Ford Tranzit za rok 2014.

 

 

 

Ekumenické vztahy

 

 

Rüstzeit saských superintendentů v Míšni

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na Rüstzeit saských superintendentů 21. - 25. 9. 2015 v Míšni.

 

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada souhlasí se zapojením Alexandry Hauserové do spolupráce skupiny zástupců církví Holandska, Maďarska a ČCE při setkání 19. - 21. 5. 2015 v Maďarsku.

Uvedení do úřadu biskupa diecéze Wroclaw Waldemara Pytela - 7. 3. 2015 Świdnica

Michal Kitta podává synodní radě zprávu: „Obřad uvedení nového biskupa byl velkolepý, trval tři hodiny, na poměry tak malé církve byl velmi vznešený a světový. Tristní zkušeností však bylo, že o Michala Kittu jako o zástupce ČCE celkem nikdo neprojevil zájem – nebyl představen mezi zahraničními hosty, ačkoliv byl včas přihlášen, jeho pozdrav, který si připravil předem v polštině, byl zařazen až na konci, kdy už velká část hostů odcházela, nejsrdečněji s ním jednal reformovaný biskup Marek Izdebski. Zpráva i s odkazem na youtube záznam obřadu je v příloze.“ Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Pastorální konference porýnské a vestfálské evangelické církve 5. - 9. 3. 2015

„V Praze se začátkem března konal seminář s tematikou M. J. Hus, jehož se zúčastnilo 12 farářů z Porýní a Vestfálska a 9 farářů z naší církve. Během semináře došlo k setkání se zaměstnanci ÚCK, přednáškám na HTF o spisu O církvi, účastníci také absolvovali výklad o Betlémské kapli od Hany Tonzarové a po něm prohlídku Prahy, navštívili některé pražské sbory, v nichž mnozí kázali, udělali si výlet na hrad Krakovec a do Lán a věnovali se i závěrečnému vyhodnocení, z něhož vyplynulo, že v některém z příštích roků budou zástupci ČCE pozváni k Pastoralkollegu do Německa.“ Zprávu podává hlavní koordinátor akce za ČCE Jonáš Plíšek. Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Stát a církev

 

 

Delegát ČCE a Diakonie pro spolupráci s kraji

Synodní rada postupuje navržené delegáty Ekumenické radě církví v ČR.

Různé

 

Zpráva o jednání výboru ČBS - únor 2015

Synodní rada pověřuje Ester Čaškovou zastupováním ČCE ve výboru ČBS a Martina Féra zastupováním ČCE na valném shromáždění ČBS.