Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 24. 4. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 24. 4. 2015, které je možné zveřejnit.

 

 

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Mělníce - kandidatura Martiny Lukešové

Synodní rada ČCE schvaluje podmíněně kandidaturu sestry Martiny Lukešové na místo farářky FS ČCE v Mělníce na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny o zamýšlenou počáteční dobu povolání kazatelky na sbor a správným definováním smlouvy, jež se uzavírá v souvislosti s bydlením kazatelky, v povolací listině. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Martiny Lukešové.

Siwek Čestmír - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Čestmíra Siweka na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 30. 4. 2015. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Kovánci a seniorátní výbor Poděbradského seniorátu o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

Čmelík Pavel - žádost o dispens

Synodní rada ČCE revokuje své usnesení přijaté k titulu č. 5976 a souhlasí s pokračováním zaměstnaneckého poměru bratra Pavla Čmelíka i po datu 31. 7. 2015, a to na dobu neurčitou. Synodní rada ČCE uděluje bratru Pavlu Čmelíkovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE na Vsetíně - Horním sboru do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 31. 8. 2017.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Kyjově - opakovaná volba Eriky Petříčkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Eriky Petříčkové za farářku FS ČCE v Kyjově na období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na pracovní úvazek 75%.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Hrabové - opakovaná volba Jana Hudce

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Hudce za faráře FS ČCE v Hrabové na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 70%.

 

 

Správa církve

 

 

Příprava podkladů pro 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada schvaluje návrh výše repartic po započtení nákladů na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Synodní rada souhlasí s doplněním zprávy o plnění usnesení č. 59 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) předložit doplněnou zprávu 1. zasedání 34. synodu. Synodní rada bere na vědomí návrh programu synodu a schvaluje předložené znění zprávy o středisku Herlíkovice.

 

Návrh na zpřesnění usnesení synodu č. 40 - logo ČCE

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připravit pro synod zprávu k usnesení č. 40 (v ní budou synodu předloženy návrhy loga ČCE vzešlé z vyhlášené soutěže) a zároveň podat návrh na jeho zrušení vč. zdůvodnění. Synodní rada předloží synodu dvě varianty návrhu usnesení: a) Synod ukončuje jednání o jednotném logu ČCE, b) Synod otevírá diskusi o obsahové náplni loga ČCE.

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

Synodní rada bere na vědomí průběžnou zprávu o probíhající revizi hospodaření ve farním sboru ČCE v Ústí nad Labem. Synodní rada žádá revizory hospodaření povšechného sboru o dodání revizní zprávy nejpozději do 1. zasedání 34. synodu.

Jeronýmova jednota

 

 

Sbor v Bohemce - žádost o dar ze sbírky darů JJ

Synodní rada doporučuje žádost sboru v Bohemce o dar ze SD JJ ve výši 117.425,- Kč na umoření zůstatku půjčky z JTD.

Výchova a vzdělávání

 

 

Daniel Freitinger - žádost o udělení dlouhodobého studijního volna

Synodní rada souhlasí s udělením dlouhodobého studijního volna br. f. Danielu Freitingerovi od 15. 5. 2015 do 15. 8. 2015.

Martin Horák - žádost o uznání vzdělávání

Synodní rada uznává absolvované doktorské studium bratra faráře Martina Horáka v rámci povinného celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE.

Filip Čapek - žádost o uznání vzdělávání

Synodní rada uznává absolvované vzdělávání bratra faráře Filipa Čapka v rámci povinného celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE.

Hospodářské věci

 

 

Přehled o vyřizování restitučních nároků sborů

Synodní rada bere předložený přehled na vědomí a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby v případě potřeby byla připravena informovat synod.

Ekumenické vztahy

 

 

Synod SCEAV, Komorní Lhotka

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na synod SCEAV, který se koná 30. 5. 2015 v Komorní Lhotce.

Veřejná sbírka pro uprchlíky ze Sýrie

Synodní rada souhlasí s podporou veřejné sbírky Husovského spolku pro potřeby uprchlíků ze Sýrie a s poskytnutím výtěžku sbírky při ekumenických bohoslužbách během Husovských slavností pro účel veřejné sbírky. Synodní rada souhlasí se spoluprací s organizací HEKS a s poskytnutím výtěžku veřejné sbírky pro projektovou práci organizace HEKS. Synodní rada jmenuje Petra Brunu jako zodpovědnou osobu za organizaci veřejné sbírky. Synodní rada vyhlašuje dobrovolnou celocírkevní sbírku do sborů ČCE na účel veřejné sbírky.

Martin-Luther-Bund - jazykový kurz v Erlangen

Synodní rada deleguje na základě losu na jazykový kurz v Erlangen v termínu 18. 8. - 11. 9. 2015 Naději Čejkovou

Setkání žen v Minnesotě, PC USA,

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby vybralo delegátky na Setkání žen v Minnesotě v termínu 18. - 21. 6. 2015.

Mezinárodní konference k výročí Mistra Jana Husa Praha 9. - 12. dubna 2015

Jonáš Plíšek podává zprávu o konferenci: „Na základě odhadů lze konstatovat, že konference nebude ztrátová, celkové vyúčtování však bude možno předložit až po vyčíslení všech nákladů.“ Synodní rada vzala zprávu na vědomí.

Evangelická akademie

 

 

Bratrská škola - žádost o povolení přípravného ročníku

Synodní rada souhlasí s otevřením přípravného ročníku při Bratrské škole - církevní základní škole k 1. 9. 2015.

Diakonie ČCE

 

 

Tereza Matějková (Mičková) - rezignace na členství v DR SHRP

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Terezy Matějkové na členství v dozorčí radě Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE ke dni 30. 4. 2015. Synodní rada ukládá E. Zadražilové připravit návrh na volbu nového člena DR SHRP.