Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12. 5. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 12. 5. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

Výročí 2013 – 2018

Synodní rada bere na vědomí aktuální informace o přípravách Husovských slavností 2015 a ukládá zvacího dopisu na tyto slavnosti určený členům církve.

Sbory a pracovníci

 

 

Dopis z farního sboru (FS) ČCE v České Lípě

Staršovstvo FS ČCE v České Lípě adresuje synodní radě "otevřený dopis ve věci péče církve o duchovní v nouzi bez pracovního umístění". Titulek vystihuje obsah dopisu. Staršovstvo si uvědomuje, že jsou ordinovaní kazatelé, kteří jsou vzhledem ke svým osobním dispozicím či aktuálnímu stavu ve sborech tzv. nevolitelní a ocitají se tím pádem na pomyslném dně ekonomického žebříčku. Obrací se proto na synodní radu se žádostí, aby promyslela možnosti, které by v rámci církve nabízely těmto jedincům pracovní uplatnění a příležitosti. Synodní rada s porozuměním bere na vědomí dopis staršovstva FS ČCE v České Lípě a odpoví na něj. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) upozornit na tuto problematiku komisi pro vikariát.

Farní sbor (FS) ČCE v Leskovci - kandidatura Pavla Čmelíka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Čmelíka za faráře FS ČCE v Leskovci na dobu od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2018 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Čáslavi - kandidatura D. Duškové Havlíčkové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Drahomíry Duškové Havlíčkové za farářku FS ČCE v Čáslavi na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2025 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Libiši - kandidatura Miroslava Pfanna

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miroslava Pfanna za faráře FS ČCE v Libiši na období od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2020 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Znojmo - pokyn k volbě Pavla Kašpara

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Kašpara za faráře FS ČCE ve Znojmě na období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Sněžném - opakovaná volba Michaela Erdingera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michaela Erdingera za faráře FS ČCE ve Sněžném na Moravě na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Novém Městě na Moravě - opakovaná volba Zdeňka Šorma

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Zdeňka Šorma za faráře FS ČCE v Novém Městě na Moravě na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

Rybáriková Kateřina - žádost o uznání teologického vzdělání

Synodní rada bere na vědomí iniciativu staršovstev FS ČCE v Hustopečích a Nikolčicích a ukládá statutářům vyřídit odpověď. Synodní rada potvrzuje své usnesení ze dne 14. 5. 2013.

Zpráva koordinátora supervize - informace o zavádění supervize do praxe v ČCE

Synodní rada jmenuje sestru farářku Lydii Mamulovou koordinátorkou supervize kazatelů ČCE na období 2015-2016.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 6 - Dejvicích - kandidatura Pavla Rumla

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Rumla za faráře FS ČCE v Praze 6 - Dejvicích na období 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Vikariát

Stáže v zahraničí - vedoucí semináře vikariátu

Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby hledalo možnosti stáží dle žádosti Komise pro vikariát.

Rozmístění vikářů na sbory - ročník 2015/2016

 

Synodní rada na základě doporučení Komise pro vikariát přijímá do vikariátu roč. 2015/2016 br. Jana Hrudku, Jiřího Šamšulu, Martina Sabo, Tomáše Cejpa, Kamila Vystavěla a ses. Zoru Novákovou a Julianu Rampich Hamariovou. Synodní rada na základě doporučení Komise pro vikariát nepřijímá do vikariátu roč. 2015/2016 br. Arthura Ebersona. Synodní rada schvaluje umístění budoucích vikářů k mentorům podle výše uvedeného návrhu komise.

Správa církve

 

 

Zprávy ze schůzí seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze schůzí seniorátních výborů.

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

Synodní rada bere s díky na vědomí zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru o proběhnuvší revizi hospodaření farního sboru (FS) ČCE v Ústí nad Labem.

Jeronýmova jednota

 

 

Sbor Bjeliševac – žádost o dar ze sbírky darů Jeronýmovy jednoty

Synodní rada doporučuje žádost sboru v Bjeliševaci o dar ze sbírky darů Jeronýmovy jednoty ve výši 100.000,- Kč na opravu tamního kostela.

Zahraniční sbory

 

České sbory ve východní Evropě - koncepce spolupráce

Synodní rada vzala na vědomí souhrn náčrtů budoucí spolupráce s českými sbory ve východní Evropě, jak je podali jednotliví koordinátoři pro příslušné oblasti, který poslouží jako podklad pro další plánování i např. pro diskuzi o odměnách jednotlivých spolupracovníků. Titul bude projednán na příštím zasedání synodní rady.

Výchova a vzdělávání

 

 

Spolupráce s ETF na vzdělávacích aktivitách pro kazatele ČCE

Synodní rada souhlasí se spoluprací s ETF UK na vzdělávacích aktivitách pro kazatele ČCE. Synodní rada souhlasí s uzavřením předloženého návrhu smlouvy s ETF UK.

Vězeňská služba

 

Zpráva vězeňských kaplanů, návrh na změnu čl. 12 Zásad pro pověřování službou v jiných institucích

Synodní rada bere na vědomí zprávu hlavního kaplana VS ČR br. Pavla Kočnara a zve br. Kočnara k rozhovoru do zasedání synodní rady. Synodní rada nesouhlasí s návrhem, který předkládají vězeňští kaplani, na změnu bodu 12 Zásad pověřování k duchovenské službě v jiných institucích, který se týká odebrání pověření ke službě.

Ekumenické vztahy

 

Zápis z řídicího výboru ERC 8. 4. 2015

Synodní rada vzala zápis na vědomí.

ECEN - ekologická konference v Heidelbergu 16. - 18. 4. 2015

Synodní rada vzala dvě zprávy Ilony Mužátkové na vědomí.

Synod SCEAV, 30.5.2015, Komorní Lhotka Synod SCEAV, 30.5.2015, Komorní Lhotka

Synodní rada deleguje na synod SCEAV 30. 5. 2015 v Komorní Lhotce Marka Zikmunda.

Setkání žen v Minnesotě, PC USA, 18. - 21. 6. 2015

Synodní rada deleguje Ivanu Adámkovou a Jarmilu Klapkovou na setkání žen PC USA v Minnesotě.

Evropské zasedání církevních představitelů LSS 11. - 14. 5. 2015, Trondheim

Synodní rada souhlasí s tím, že ČCE na zasedání církevních představitelů LSS v Trondheimu zastoupí na základě spolupráce v národním komitétu luterských církví delegáti za SCEAV.

Výstava o M. J. Husovi v Táboře - slavnostní zahájení

Synodní rada deleguje na slavnostní zahájení výstavy o M. J. Husovi v Táboře dne 5. 6. 2015 Evu Zadražilovou a Daniele Matějku.

 

Diakonie ČCE

 

 

Členství v DR SHRP

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Jany Ovské a br. Jana Balcara na funkci náhradníků dozorčí rady Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Synodní rada volí za člena dozorčí rady Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE br. Martina Balcara.

Různé

 

 

Zpráva z valné hromady ČBS 2015

Synodní rada bere s díkem zprávu E. Čaškové na vědomí a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) oslovit revizora hospodaření povšechného sboru br. Jana Maška, zda by byl ochoten stát se revizorem hospodaření ČBS.

Pomoc Nepálu

 

Sbírka při úvodních bohoslužbách 1. zasedání 34. synodu bude určena na pomoc postiženým v Nepálu.