Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26. 5. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 26. 5. 2015, které je možné zveřejnit.

 

 

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE v Kladně - kandidatura Leonarda Tecy

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Leonarda Tecy za faráře FS ČCE v Kladně na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 1 - Nové Město - kandidatura Pavla Dvořáčka

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Dvořáčka za faráře FS ČCE v Praze 1 - Nové Město na dobu určitou od 10. 10. 2015 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Lukášek Marek - žádost o pověření pro duchovenskou službu ve zdravotnickém zařízení

Synodní rada prodlužuje bratru Marku Lukáškovi pověření k duchovenské službě v Českobrodské nemocnici s.r.o. na dobu dalších čtyř let, tj. od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2019.

Maláč Petr - žádost o prodloužení pověření k duchovenské službě ve věznici

Synodní rada prodlužuje bratru Petru Maláčovi pověření k duchovenské službě ve věznici na Mírově do 31. 8. 2018, tj. do konce jeho povolání ke službě ve FS ČCE v Hošťálkové.

Hrouda Vojtěch - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Vojtěcha Hroudy na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 21. 10. 2015 a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby bezodkladně uvědomila staršovstvo FS ČCE v Novém Městě na Moravě a seniorátní výbor Horáckého seniorátu o datu ukončení jeho zaměstnaneckého poměru.

Farní sbor (FS) ČCE v Olešnici na Moravě - kandidatura Debory Hurtové

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu sestry Debory Hurtové na místo farářky FS ČCE v Olešnici na Moravě na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě sestry Debory Hurtové.

Farní sbor (FS) ČCE v Prosetíně - snížení pracovního úvazku Debory Hurtové

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku sestry farářky Debory Hurtové v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 ve FS ČCE Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem ze 100% na 50%.

Správa církve

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů a vizitací

Synodní rada vzala na vědomí všechny zprávy a zápisy.

Zahraniční sbory

 

M. Pfann - zpráva o pobytu na Ukrajině

V návaznosti na svou zprávu z března t.r. se Miroslav Pfann dotazuje, zda může být poskytnuto kapesné studentům - učitelům češtiny v Bohemce a Veselynivce. Jedná se celkem o čtyři osoby. Synodní rada schvaluje kapesné ve výši 4 x 4000 Kč pro studenty - učitele na Ukrajině z rozpočtu střediska 800 (zahraniční sbory).

 

Hymnologie

 

Vznik Spolku evangelických církevních hudebníků (SECH)

Synodní rada souhlasí s umístěním sídla Spolku evangelických církevních hudebníků v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město.

 

Hospodářské věci

 

 

Divadlo Kalich – žádost o pronájem zasedací místností v přízemí Husova domu

Ústřední církevní kancelář (ÚCK) jednala s Divadlem Kalich o podmínkách nájmu zasedací místnosti v 1. NP Husova domu. Výsledkem jednání bylo kompromisní řešení, kdy divadlo bude rekonstrukci financovat na své náklady (bez odbydlování) a ČCE bude souhlasit s cenou 150 Kč/m2 (+ DPH). Po odsouhlasení členy synodní rady došlo k podpisu smlouvy.Synodní rada bere na vědomí uzavření smlouvy o pronájmu zasedací místnosti v 1.NP přední budovy Husova domu Divadlu Kalich.

 

 

Ekumenické vztahy

 

Ekumenický pracovní kruh Berlín-Rixdorf - bohoslužba a akce k výročí M. J. Husa

V souvislosti se vzpomínkovým rokem M. J. Husa 2015 se v Berlíně-Rixdorfu plánuje řada akcí a iniciativ ve spolupráci s různými komunálními a kulturními aktéry i křesťanskými sbory a církvemi. Při této příležitosti byli pozváni také zástupci ČCE, aby se zúčastnili ekumenické bohoslužby na svatodušní pondělí a společné pouti po několika sborech s divadelním představením "Pravda vás osvobodí" - Jan Hus post mortem. Kázat při bohoslužbách bude Joel Ruml, doprovodí ho Daniela Hamrová.

Pozvání do Vatikánu 15. - 16. 6. 2015

Synodní rada deleguje na audienci ve Vatikánu J. Rumla, D. Ženatého a G. Frey-Reininghause.

Konference o obchodu s lidmi ve Skotsku

Synodní rada deleguje na konferenci o obchodu s lidmi 15. - 17. 10. 2015 ve Skotsku Alenu Fendrychovou.

Hauptfest GAW ve Falci

Synodní rada souhlasí s účastí J. Rumla na slavnosti GAW v Pirmasens ve dnech 27. - 28. 6. 2015.

Sympozium o míru a 100. synod PCK a PROK v Koreji 11. - 17. 9. 2015

Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby hledalo delegáta na sympozium o míru a synody PCK a PROK v Koreji mezi duchovenskými (příp. laickými) členy nově zvolené synodní rady.

Synod valdenské a metodistické církve v Itálii, Torre Pellice, 23. - 28. 8. 2015

Synodní rada deleguje na synod Valdenské a metodistické církve v Torre Pellice Daniele Ženatého.

Studijní pobyt Petra Hašky v USA

Synodní rada souhlasí a podporuje záměr jazykového pobytu v USA ředitele Diakonie ČCE Petra Hašky a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby podniklo kroky k uskutečnění tohoto záměru. Synodní rada žádá o průběžné informace, vč. informací o finanční stránce cesty.

LWF - Network mladých reformátorů

Synodní rada pověřuje oddělení pro mládež, aby navrhlo dva kandidáty mládeže do programu „LWF Global Young Reformers Network“.

Různé

 

 

Vytvoření místa koordinátora spisové služby pro seniorátní a farní sbory

Synodní rada odkládá rozhodnutí o vytvoření místa koordinátora spisové služby pro seniorátní a farní sbory a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyčíslit náklady spojené s činností M. Fůrové při pořádání seniorátní agendy a zvážit příp. spoluúčast seniorátních/farních sborů.

Zpráva z valné hromady ČBS 2015

Synodní rada doporučuje br. Jana Maška na funkci revizora hospodaření ČBS.